Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0

• Lista plików w folderze roboczym i jego podfolderach.

Na stronie API. Lista folderów (Unikod) przedstawiłem rekurencyjną funkcję plikListSubFoldersApiW(...) wykorzystującą funkcje API FindFirstFileW(...) oraz FindNextFileW(...) w celu znalezienia wszystkich podfolderów w folderze roboczym o Unikodowych nazwach. Najczęściej nie musimy wyszukiwać plików i folderów po nazwach unikodowych, więc lepszym sposobem jest skorzystanie z „normalnych” funkcji API wyszukujących pliki i foldery. Odpada także problem ze sprawdzaniem, czy przekazany tekst jest w formacie Unicode za pomocą funkcji API IsTextUnicode oraz konwertowanie przekazywanych i zwracanych ciągów znaków z Unikodu, przez co obsługa plików jest o wiele prostsza i łatwiejsza.

Wyszukiwanie plików w podfolderach za pomocą funkcji API.

• Użyte funkcje API

Funkcja FindFirstFileA wyszukuje pliki i foldery wyłącznie po nazwie pliku, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików. Jeżeli wywołanie funkcji FindFirstFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, to funkcja zwraca uchwyt wyszukiwania, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Zwrócony uchwyt wyszukiwania możemy użyć w celu wyszukania kolejnego pliku (folderu) za pomocą funkcji FindNextFileA(...) która użyje tego samego filtru wyszukiwania. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), funkcja FindNextFileA(...) zwraca wartość niezerową, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Aby zakończyć wyszukiwanie powinniśmy zamknąć uchwyt wyszukiwania za pomocą funkcji FindClose(...).

Bardziej szczegółowy opis użytych funkcji i struktur API użytych do wyszukania folderów znajduje się na stronie API. Lista folderów. Na stronie tej jest też przedstawiona funkcja własna plikListSubFoldersApi(...), która zostanie użyta w funkcji wyszukującej pliki w folderze roboczym i jego podfolderach.

Struktura WIN32_FIND_DATA

Gdy funkcja FindFirstFileA(...) lub FindNextFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, możemy skorzystać ze zwracanej struktury WIN32_FIND_DATA, by pobrać więcej danych o pliku lub folderze. W funkcji fileListSubFoldersAPI(...) wyszukującej podfoldery w folderze roboczym korzystamy z elementu dwFileAttributes tej struktury, by sprawdzić, czy znaleziony obiekt jest folderem, a nie plikiem. W poniżej funkcji plikListFilesW, skorzystamy z elementu dwFileAttributes, by sprawdzić atrybuty pliku. Wyszukiwanie można rozbudować o wyszukiwanie po dacie utworzenia (ftCreationTime), lub dacie modyfikacji (ftLastWriteTime), a także po wielkości pliku (nFileSizeHigh i nFileSizeLow).

Poniżej struktura WIN32_FIND_DATA i krótki opis jej poszczególnych elementów:

Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
atrybuty pliku (ukryty, tylko do odczytu, systemowy lub archiwalny
ftCreationTime As FILETIME
data utworzenia pliku
ftLastAccessTime As FILETIME
data ostatniego dostępu (otworzenia, modyfikacja lub uruchomienie)
ftLastWriteTime As FILETIME
data ostatniej modyfikacji pliku
nFileSizeHigh As Long
rozmiar pliku w bajtach, jako najbardziej znacząca wartość DWORD
nFileSizeLow As Long
rozmiar pliku w bajtach, jako mniej znacząca wartość DWORD
dwReserved0 As Long
zarezerwowane
dwReserved1 As Long
zarezerwowane
cFileName As String * MAX_PATH
nazwa pliku
cAlternate As String * 14
alternatywna nazwa pliku w formacie 8.3
End Type
 

Funkcja wyszukująca pliki w folderze roboczym i podfolderach


⊗ Public Function plikListFiles( _
          ByVal sFolderName As String, _
          sFilesPathRet() As String, _
          tpWFDRet() As WIN32_FIND_DATA, _
     Optional ByVal sMask As String = "*", _
     Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True, _
     Optional iAttrib As Integer = -1) As Long
 • Funkcja plikListFiles(...) wykorzystuje funkcje API w celu znalezienia plików w folderze roboczym i jego podfolderach.
 • argumenty:
  • sFolderName
  • pełna ścieżka określająca roboczy folder, który zostanie przeszukany w celu znalezienia podfolderów.
  • sFilesPathRet()
  • zwracana ByRef tablica typu String zawierająca pełne nazwy, znalezionych plików folderze sFolderName i jego podfolderach.
  • tpWFDRet()
  • zwracana ByRef tablica struktur WIN32_FIND_DATA dla każdego pliku. UWAGA! nazwa pliku jest zwracana także w tej strukturze.
  • sMask
  • argument opcjonalny. Domyślna wartość "*". Maska umożliwiająca szukanie wielu plików przy użyciu symboli wieloznacznych takich jak "*" lub "?"
  • fSearchInSubFolders
  • argument opcjonalny. Domyślna wartość True.
   Określa rodzaj operacji, jaka będzie wykonywana w trakcie przeszukiwania folderów. Dla domyślnej wartości argumentu fSearchInSubFolders = True przeszukiwane będą wszystkie podfoldery w folderze roboczym. Dla wartości argumentu fSearchInSubFolders = False przeszukiwanie ograniczone zostanie do folderu roboczego, bez przeszukiwania podfolderów.
  • iAttrib
  • Argument opcjonalny. Domyślna wartość -1, dla której wyszukiwane są wszystkie pliki bez względu na posiadany atrybut. Dla innych wartości iAttrib zwracane są jedynie pliki mające zgodne atrybuty.
 • zwraca:
 • Zwraca liczbę znalezionych plików w folderze roboczym sFolderName, a w zwracanym ByRef argumencie sFilesPathRet() tablicę, której elementy zawierają pełne ścieżki znalezionych plików bez znaku "/" (backslash) na końcu ścieżki.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 07.01.2018
Option Compare Database
Option Explicit
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function FindFirstFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpFileName As String, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function FindNextFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As LongPtr, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare PtrSafe Function FindClose Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function lstrlenA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpString As String) As Long
#Else
 Private Declare Function FindFirstFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpFileName As String, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare Function FindNextFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As Long, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As Long) As Long
 Private Declare Function lstrlenA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpString As String) As Long
#End If
 
Private Const MAX_PATH = 260
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
 
Public Type FILETIME
	dwLowDateTime As Long
	dwHighDateTime As Long
End Type
 
Public Type WIN32_FIND_DATA
	 dwFileAttributes As Long
	 ftCreationTime As FILETIME
	 ftLastAccessTime As FILETIME
	 ftLastWriteTime As FILETIME
	 nFileSizeHigh As Long
	 nFileSizeLow As Long
	 dwReserved0 As Long
	 dwReserved1 As Long
	 cFileName As String * MAX_PATH
	 cAlternate As String * 14
End Type

Public Function plikListFiles( _
         ByVal sFolderName As String, _
         sFilesPathRet() As String, _
         tpWFDRet() As WIN32_FIND_DATA, _
    Optional ByVal sMask As String = "*", _
    Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True, _
    Optional iAttrib As Integer = -1) As Long
  
#If VBA7 Then
	Dim hFindFile  As LongPtr
	Dim hNextFile  As LongPtr
#Else
	Dim hFindFile  As Long
	Dim hNextFile  As Long
#End If

Dim tpWFD     As WIN32_FIND_DATA
Dim sSubfolders() As String
Dim sFileName   As String
Dim iFileAttrib  As Integer
Dim lCount    As Long
Dim i       As Long

	' sprawdź, czy na końcu znajduje się backslach, jeżeli nie to go dopisz
	If StrComp(Right$(sFolderName, 1), "\", vbBinaryCompare) <> 0 Then
		sFolderName = sFolderName & "\"
	End If
		 
	' uwzględnij podfoldery
	If fSearchInSubFolders = True Then
		If plikListSubFoldersApi(sFolderName, sSubfolders(), "*", True)>0 Then
			' dostosuj wymiar tablicy do ilości zwróconych podfolderów
			ReDim Preserve sSubfolders(0 To UBound(sSubfolders) + 1)
		Else
			' brak podfolderów
			ReDim Preserve sSubfolders(0 To 0)
		End If
		' dopisz katalog główny bez znaku \ na końcu
		sSubfolders(UBound(sSubfolders)) = Left$(sFolderName, Len(sFolderName) - 1)
	Else
		' dopisz katalog główny bez znaku \ na końcu
		ReDim Preserve sSubfolders(0 To 0)
		sSubfolders(0) = Left$(sFolderName, Len(sFolderName) - 1)
	End If
	 
	' dopisz znaku \ na końcu nazwy podfolderu
	For i = LBound(sSubfolders()) To UBound(sSubfolders())
		sSubfolders(i) = sSubfolders(i) & "\"
	Next

	' przeszukaj folder roboczy i wszystkie podfoldery (dla fSearchInSubFolders = True)
	For i = LBound(sSubfolders()) To UBound(sSubfolders())
		' utwórz uchwyt wyszukiwania
		hFindFile = FindFirstFileA(sSubfolders(i) & sMask, tpWFD)
		' szukaj następnych plików zgodnych z uchwytem wyszukiwania
		If hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
			Do
				sFileName = Left$(tpWFD.cFileName, lstrlenA(tpWFD.cFileName))
				' nie uwzględniaj "." i ".."
				If StrComp(sFileName, ".", vbBinaryCompare) <> 0 And _
					StrComp(sFileName, "..", vbBinaryCompare) <> 0 Then
	 
					' pobierz atrybuty znalezionego elementu
					iFileAttrib = tpWFD.dwFileAttributes

					' uwzględniamy tylko pliki w folderach
					If (iFileAttrib And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = 0 Then
						With tpWFD
							' wszystkie pliki
							If iAttrib = -1 Then
								ReDim Preserve sFilesPathRet(0 To lCount)
								ReDim Preserve tpWFDRet(0 To lCount)
								sFilesPathRet(lCount) = _
								sSubfolders(i) & sFileName
								tpWFDRet(lCount) = tpWFD
								lCount = lCount + 1
							Else
								' tylko pliki z wybranymi atrybutem(-ami) - iAttrib
								If (iFileAttrib And iAttrib) = iAttrib Then
									ReDim Preserve sFilesPathRet(0 To lCount)
									ReDim Preserve tpWFDRet(0 To lCount)
									sFilesPathRet(lCount) = _
									sSubfolders(i) & sFileName
									tpWFDRet(lCount) = tpWFD
									lCount = lCount + 1
								End If
							End If
						End With
							 
					End If
				End If
				' szukaj następnego pliku
				hNextFile = FindNextFileA(hFindFile, tpWFD)
				 
			Loop Until hNextFile = 0
			' zamknij uchwyt wyszukiwania
			hNextFile = FindClose(hFindFile)
		End If
	Next

	plikListFiles = lCount

End Function

' Rekurencyjna funkcja plikListSubFoldersApi (...) wykorzystuje funkcje API
' w celu znalezienia wszystkich podfolderów w folderze roboczym.
' argumenty:
' sFolderName:
'  pełna ścieżka określająca roboczy folder, który zostanie przeszukany w celu
' znalezienia podfolderów.
' sSubFoldersRet()
'  tablica typu String, która przekazywana jest ByRef w kolejnych rekurencyjnych
'  wywołaniach funkcji. W każdym wywołaniu uzupełniana jest pełnymi ścieżkami znalezionych
'  podfolderów w przekazywanym folderze sFolderNameW
' sMask
'  Argument opcjonalny. Domyślna wartość "*".
'  Maska umożliwiająca wyszukanie podfolderów przy użyciu symboli wieloznacznych takich
'  jak "*" lub "?". Niestety, wyszukiwanie za pomocą wieloznacznika "?" (question mark)
'  jest nieco odmienne od działania przy użyciu kryterium Like, gdzie pojedynczy znak "?"
'  oznacza jeden znak w ciągu znaków. Ale o tym w „Porównanie z wyszukiwaniem ....” poniżej
'  pełnego kodu funkcji plikListSubFoldersApi (...)
' fSearchInSubFolders
'  Argument opcjonalny. Domyślna wartość True.
'  Określa rodzaj operacji, jaka będzie wykonywana w trakcie przeszukiwania folderów.
'  Dla domyślnej wartości argumentu fSearchInSubFolders = True przeszukiwane będą wszystkie
'  podfoldery w folderze roboczym. Dla wartości argumentu fSearchInSubFolders = False
'  przeszukiwanie ograniczone zostanie do folderu roboczego, bez przeszukiwania podfolderów.
' zwraca:
'  Zwraca liczbę znalezionych podfolderów w folderze roboczym sFolderName, a w zwracanym
'  ByRef argumencie sSubfoldersRet() tablicę, której elementy zawierają pełne ścieżki
'  znalezionych podfolderów bez znaku "/" (backslash) na końcu ścieżki.
' autor: Zbigniew Bratko
' data: 05.01.2018

Public Function plikListSubFoldersApi( _
           ByVal sFolderName As String, _
           ByRef sSubFoldersRet() As String, _
      Optional ByVal sMask As String = "*", _
      Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True) As Long
#If VBA7 Then
	Dim hFindFile  As LongPtr
	Dim hNextFile  As LongPtr
#Else
	Dim hFindFile  As Long
	Dim hNextFile  As Long
#End If

Dim tpWFD     As WIN32_FIND_DATA
Dim sDirName   As String
Dim sFullPath   As String
Dim colSubFolders As Collection
Dim lCount    As Long
Static lRet    As Long
Dim i       As Long

	' jeżeli tablica została zainicjowana to ustal ponownie licznik
	' (nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana ?ToDo?)
	If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
		lCount = UBound(sSubFoldersRet) + 1
	End If

	' sprawdź, czy na końcu znajduje się backslach, jeżeli nie to go dopisz
	If StrComp(Right$(sFolderName, 1), "\", vbBinaryCompare) <> 0 Then
		sFolderName = sFolderName & "\"
	End If

	' zainicjuj kolekcję przechowującą znalezione podfoldery,
	' by przekazać je w rekurencyjnym wywołaniu
	Set colSubFolders = New Collection
			
	' zacznij wyszukiwanie, zwróć uchwyt wyszukiwania
	hFindFile = FindFirstFileA(sFolderName & sMask, tpWFD)

	' zacznij szukaj
	If hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
		Do
			sDirName = Left$(tpWFD.cFileName, lstrlenA(tpWFD.cFileName))
			' nie uwzględniaj "." i ".."
			If StrComp(sDirName, ".", vbBinaryCompare) <> 0 And _
					StrComp(sDirName, "..", vbBinaryCompare) <> 0 Then
			
				' sprawdź czy znaleziony element jest folderem
				If (tpWFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
					sFullPath = sFolderName & sDirName
			
					' sprawdź, czy przeszukiwać podfoldery
					If fSearchInSubFolders = True Then
						' dodaj do kolekcji rekurencyjnej
						colSubFolders.Add sFullPath
					End If
								
					' dodaj do zwracanej tablicy i zwiększ licznik
					ReDim Preserve sSubFoldersRet(0 To lCount)
					sSubFoldersRet(lCount) = sFullPath '& "\"
					lCount = lCount + 1
				End If
			End If

			' szukaj następnego podfolderu
			hNextFile = FindNextFileA(hFindFile, tpWFD)
		Loop Until hNextFile = 0
			
		' zamknij uchwyt wyszukiwania
		hNextFile = FindClose(hFindFile)

	End If

	' sprawdź, czy przeszukiwać podfoldery
	If fSearchInSubFolders = True Then
		' przeszukuj rekurencyjnie podfoldery z kolekcji colSubfolders
		For i = 1 To colSubFolders.Count
			Call plikListSubFoldersApi(colSubFolders.Item(i), sSubFoldersRet, _
																 sMask, fSearchInSubFolders)
		Next
	End If

	If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
		plikListSubFoldersApi = UBound(sSubFoldersRet) + 1
	End If

	Set colSubFolders = Nothing
		 
End Function

Uwagi.

Fragment kodu oznaczony komentarzem „Nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana” wymaga dalszego doprecyzowania. ⇒ToDo⇐

Nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana
If (Not sSubFoldersRetW) <> -1 Then
   ' wykonaj instrukcje
End If

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies