Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0


• Lista podfolderów w folderze roboczym

Na stronie Dir. Lista folderów przedstawiłem wykorzystanie wbudowanej funkcji Dir i komendy Dir w oknie poleceń cmd do uzyskania listy podfolderów w folderze roboczym "C:\MyFiles\", który zawierał podfoldery i pliki o przeróżnych (czasami bardzo dziwnych) nazwach i różnych atrybutach. W sumie folder roboczy zawierał 24 pliki znajdujące się w 8 podfolderach.

Wyszukiwanie podfolderów za pomocą wbudowanej funkcji Dir

Wbudowana funkcja Dir nie dawała sobie rady z pobraniem nazw podfolderów Po wywołaniu funkcji ListSubFolders() korzystającej z funkcji Dir MS Access zgłosił błąd i pokazał tylko 3 znalezione foldery:

Run-time error 52 Dir. Lista podfolderów

Błąd wykonania powodował plik, a właściwie jego nazwa w formacie Unicode Ola作手ma册kota.txt, z którą to funkcja Dir nie dawała sobie rady.

Komenda (polecenie) DIR uruchamiana za pomocą funkcji Shell(...)

Ani lista podfolderów zwracana przez komendę Dir, uzyskana po uruchomieniu w oknie „Immediate” poniższej instrukcji:

?Shell(Environ$("COMSPEC") & " /k Dir C:\MyFiles\* /A:D /B /S",vbMaximizedFocus)

ani lista podfolderów uzyskana po przekierowaniu zwracanego strumienia do pliku tekstowego ~Dir2File.txt nie zawiera prawidłowych nazw podfolderów.


Lista podfolderów Lista podfolderów w pliku

Otrzymany plik z tekstowy o stronie kodowej IBM-852, (po przekonwertowaniu na stronę kodową 1250) zawierał identyczny tekst zwrócony w oknie poleceń.

Lista podfolderów zwracanych przez FileSystemObject (FSO)

Skoro ani funkcja Dir ani komenda Dir nie daje sobie rady z pobraniem nazw podfolderów w folderze roboczym, spróbujemy uzyskać listę podfolderów w folderze roboczym wykorzystując usługę Windows Script Host (WSH) i jej obiekt FileSystemObject, który zapewnia dostęp do systemu plików komputera. FileSystemObject zawiera metody i właściwości pozwalającymi zarządzać dyskami, folderami i plikami. Umożliwia ich tworzenie, usuwanie oraz uzyskiwanie informacji o folderach i plikach.

Obiekt FileSystemObject zawiera poniższe obiekty:

Obiekt Drive
zapewnia dostęp do właściwości konkretnego dysku twardego lub udziału sieciowego
Obiekt File
Zapewnia dostęp do wszystkich właściwości pliku i kolekcji plików
Obiekt Folder
Zapewnia dostęp do wszystkich właściwości folderu i kolekcji folderów
Obiekt TextStream
Ułatwia sekwencyjny dostęp do pliku tj. odczyt, zapis i dodawanie tekstu do pliku

oraz metody

BuildPath, CopyFile, CopyFolder, CreateFolder, CreateTextFile, DeleteFile, DeleteFolder, DriveExists, FileExists, FolderExists, GetAbsolutePathName, GetBaseName, GetDrive, GetDriveName, GetExtensionName, GetFile, GetFileVersion, GetFileName, GetFolder, GetParentFolderName, GetSpecialFolder, GetStandardStream, GetTempName, MoveFile, MoveFolder, OpenTextFile

Obiekt Folder

Wykorzystamy taże obiekt Folder który zawiera poniższe metody

Copy, Delete, Move, CreateTextFile

oraz właściwości

Attributes, DateCreated, DateLastAccessed, DateLastModified, Drive, Files, IsRootFolder, Name, ParentFolder, Path, ShortName, ShortPath, Size, SubFolders, Type

Aby uzyskać listę podfolderów w folderze roboczym wykorzystamy dwie metody obiektu FileSystemObject

obiekt.FolderExists(ścieżka)
która zwraca jest wartość logiczna informującą, czy istnieje katalog określony przez podaną ścieżkę
obiekt.GetFolder(ścieżka)
która zwraca egzemplarz obiektu Folder reprezentujący katalog określony przez podaną ścieżkę

oraz metodę obiektu Folder

obiekt.SubFolders
zwraca kolekcję podfolderów znajdujących się w określonym folderze, także podfoldery z atrybutami ukryty i systemowy.
obiekt.Path
która zwraca ścieżkę do wyszczególnionego obiektu

Poniżej przedstawiam rekurencyjną funkcję fileListSubFoldersFSO(...) As Long wykorzystującą usługę Windows Script Host (WSH) i jej obiekt FileSystemObject w celu znalezione wszystkich podfolderów w folderze roboczym oraz sposób jej wywołania wraz z zapisem uzyskanej listy podfolderów do tabeli i pliku tekstowego.

⊗ Funkcja fileListSubFoldersFSO( _
      oFolder As String, _
      colSubFoldersRet As Collection) As Long
 • Rekurencyjna funkcja fileListSubFoldersFSO (...) wykorzystuje usługę Windows Script Host (WSH) i jej obiekt FileSystemObject w celu znalezione wszystkich podfolderów w folderze roboczym.
 • argumenty:
  • oFolder
  • argument typu Obiekt wskazująca folder, który zostanie przeszukany w celu znalezienia podfolderów,
  • colSubFoldersRet
  • kolekcja, która przekazywana jest ByRef w kolejnych rekurencyjnych wywołaniach funkcji. W każdym wywołaniu uzapełniana jest ścieżkami znalezionych podfolderów w przekazywanym folderze oFolder
 • zwraca:
 • Zwraca liczbę znalezionych podfolderów w folderze roboczym oFolder, a w argumencie ByRef colSubFolders kolekcję, której elementy zawierają pełne ścieżki znalezionych podfolderów ze znakiem "/" (backslash) na końcu ścieżki.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 15.11.2017
Public Function fileListSubFoldersFSO(oFolder As Object, _
                 colSubFoldersRet As Collection) As Long
Dim subFolder As Object

 ' przeszukaj folder roboczy
 For Each subFolder In oFolder.SubFolders
  colSubFoldersRet.Add subFolder.Path & "\"
  Call fileListSubFoldersFSO(subFolder, colSubFoldersRet)
 Next

 fileListSubFoldersFSO = colSubFoldersRet.Count

End Function

Poniżej przykładowe wywołanie rekurencyjnej funkcji fileListSubFoldersFSO(...) i zapis zwróconych ścieżek podfolderów z folderu głównego do pliku tekstowego "~SubFoldersFSO.txt" oraz do tabeli "tblSubFoldersFSO" w bieżącej bazie MS Access.

Private Sub btnListFoldersFSO_Click()
 
Dim colSubFolders  As Collection
Dim oFSO      As Object
Dim oIniFolder   As Object
Dim sFolderName   As String
Dim vFolder     As Variant
Dim ff       As Integer
Dim lCountSF    As Long
Const conFolderPath As String = "C:\MyFiles\"
Const conFileOut  As String = "C:\MyFiles\~SubFoldersFSO.txt"
 
Dim dbs       As DAO.Database
Dim rst       As DAO.Recordset
Const conTblName  As String = "tblSubFoldersFSO"
Const conFldName  As String = "SubFolderNameFSO"
 
 Set colSubFolders = New Collection
 Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   
  ' sprawdź, czy istnieje folder roboczy conFolderPath
  If Not oFSO.FolderExists(conFolderPath) Then
   MsgBox "Brak folderu " & conFolderPath & " w podanej lokalizacji!"
   Set oFSO = Nothing
   Exit Sub
  End If
   
  Set oIniFolder = oFSO.GetFolder(conFolderPath)
   ' pobierz wszystkie podfoldery
   lCountSF = fileListSubFoldersFSO(oIniFolder, colSubFolders)
  Set oIniFolder = Nothing
 
  ' folder roboczy conFolderPath nie zawiera podfolderów
  If lCountSF = 0 Then
   MsgBox "Brak podfolderów w folderze roboczym:" & vbNewLine & _
       conFolderPath, vbInformation
   Exit Sub
  End If
    
  ' kolekcja zawiera podfoldery, zapisz poszczególne elementy do pliku
   ff = FreeFile
   Open conFileOut For Binary Access Write As #ff
    For Each vFolder In colSubFolders
     sFolderName = StrConv(vFolder & vbNewLine, vbUnicode)
     Put #ff, , sFolderName
    Next
   Close #ff
 
 ' kolekcja zawiera podfoldery, zapisz poszczególne elementy w tabeli
  Set dbs = CurrentDb
  Set rst = dbs.OpenRecordset(conTblName, dbOpenDynaset, dbAppendOnly)
    
   For Each vFolder In colSubFolders
    rst.AddNew
     rst.Fields(conFldName) = vFolder
     Debug.Print vFolder
    rst.Update
   Next
 
   rst.Close
  Set rst = Nothing
  Set dbs = Nothing
  
 Set colSubFolders = Nothing
 Set oFSO = Nothing
 
End Sub
Lista podfolderów. Scripting.FileSystemObject
 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies