Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0

• Lista podfolderów w folderze roboczym

Na stronie API. Lista folderów (Unikod) przedstawiłem wykorzystanie funkcji API FindFirstFileW(...) oraz FindNextFileW(...) umożliwiających wyszukiwanie plików i folderów o Unikodowych nazwach. Najczęściej nie musimy wyszukiwać plików i folderów po nazwach unikodowych, więc lepszym sposobem jest skorzystanie z „normalnych” funkcji API wyszukujących pliki i foldery. Odpada także problem ze sprawdzaniem, czy przekazany tekst jest w formacie Unicode za pomocą funkcji API IsTextUnicode oraz konwertowanie przekazywanych i zwracanych ciągów znaków z Unikodu, przez co obsługa plików jest o wiele prostsza i łatwiejsza.

Wyszukiwanie podfolderów za pomocą funkcji API.

Jedną z funkcji API umożliwiającą wyszukiwanie plików i folderów jest funkcja FindFirstFileA(...) Funkcja ta otwiera uchwyt wyszukiwania i zwraca informacje o pierwszym znalezionym pliku lub folderze o nazwie pasującej do określonego wzorca. Może to być, ale nie musi, pierwszy plik lub folder na liście otrzymanej innymi metodami. Funkcja FindFirstFileA(...), podobnie jak wbudowana funkcja Dir nie sortuje wyników wyszukiwania.

• Użyte funkcje API

Funkcja FindFirstFileA wyszukuje pliki i foldery wyłącznie po nazwie pliku, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
Uwaga. Próba otwarcia wyszukiwania, gdy podana nazwa pliku zawiera na końcu znak backslash (\), zawsze kończy się niepowodzeniem.
 Jeżeli wywołanie funkcji FindFirstFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, to funkcja zwróci nam uchwyt wyszukiwania, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Zwrócony uchwyt wyszukiwania możemy użyć w celu wyszukania kolejnego pliku (folderu) za pomocą funkcji FindNextFileA(...) która użyje tego samego filtru wyszukiwania, które został użyty do utworzenia uchwytu wyszukiwania przekazanego w argumencie hFindFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), funkcja FindNextFileA(...) zwraca wartość niezerową, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Jeśli funkcja się nie powiedzie, wartość zwracana wynosi ZERO, a zawartość struktury WIN32_FIND_DATA jest nieokreślona. Możemy wtedy sprawdzić właściwość LastDllError obiektu Err. Jeżeli zwrócona wartość równa jest stałej ERROR_NO_MORE_FILES = 18 oznacza to, że nie można znaleźć więcej pasujących plików lub folderów Pozostaje nam wtedy zamknąć uchwyt wyszukiwania za pomocą funkcji FindClose(...).

FindFirstFileA
wyszukuje pliki i foldery wyłącznie po nazwie, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
Uwaga. Próba otwarcia wyszukiwania, gdy podana nazwa pliku zawiera na końcu znak backslash (\), zawsze kończy się niepowodzeniem.
 Jeżeli wywołanie funkcji FindFirstFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, to funkcja zwróci nam uchwyt wyszukiwania, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Zwrócony uchwyt wyszukiwania możemy użyć w celu wyszukania kolejnego pliku (folderu) za pomocą funkcji.
FindNextFileA(...)
kontynuuje wyszukiwanie przy użyciu tego samego filtru wyszukiwania, który został użyty do utworzenia uchwytu wyszukiwania przekazanego w argumencie hFindFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), funkcja FindNextFileA(...) zwraca wartość niezerową, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Jeśli funkcja się nie powiedzie, wartość zwracana wynosi ZERO, a zawartość struktury WIN32_FIND_DATA jest nieokreślona. Możemy wtedy sprawdzić właściwość LastDllError obiektu Err. Jeżeli zwrócona wartość równa jest stałej ERROR_NO_MORE_FILES = 18 oznacza to, że nie można znaleźć więcej pasujących plików lub folderów Pozostaje nam wtedy zamknąć uchwyt wyszukiwania za pomocą funkcji FindClose(...).
FindClose(...)
zamyka uchwyt wyszukiwania plików i folderów utworzonych m.in. przez funkcję FindNextFileA(...)
lstrlenA(...)
zawraca długość ciągu znaków (ilość znaków w przekazanym ciągu znaków).

Struktura WIN32_FIND_DATA

Gdy funkcja FindFirstFileA(...) lub FindNextFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, możemy skorzystać ze zwracanej struktury WIN32_FIND_DATA, by pobrać więcej danych o pliku lub folderze. W funkcji fileListSubFoldersAPI(...) wyszukującej podfoldery w folderze roboczym skorzystamy z elementu dwFileAttributes tej struktury, by sprawdzić, czy znaleziony obiekt jest folderem, a nie plikiem.

Poniżej struktura WIN32_FIND_DATA i krótki opis jej poszczególnych elementów:

Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
atrybuty pliku (ukryty, tylko do odczytu, systemowy lub archiwalny
ftCreationTime As FILETIME
data utworzenia pliku
ftLastAccessTime As FILETIME
data ostatniego dostępu (otworzenia, modyfikacja lub uruchomienie)
ftLastWriteTime As FILETIME
data ostatniej modyfikacji pliku
nFileSizeHigh As Long
rozmiar pliku w bajtach, jako najbardziej znacząca wartość DWORD
nFileSizeLow As Long
rozmiar pliku w bajtach, jako mniej znacząca wartość DWORD
dwReserved0 As Long
zarezerwowane
dwReserved1 As Long
zarezerwowane
cFileName As String * MAX_PATH
nazwa pliku
cAlternate As String * 14
alternatywna nazwa pliku w formacie 8.3
End Type
 

Przykład wykorzystanie elementu dwFileAttributes struktury WIN32_FIND_DATA
w celu określenia, czy znaleziony obiekt jest folderem, a nie plikiem

 
Dim tpWFD As WIN32_FIND_DATA
Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10

If (tpWFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
	' wykonaj instrukcje ...
End If
 

Funkcja wyszukująca podfoldery w folderze roboczym


⊗Public Function plikListSubFoldersApi( _
         ByVal sFolderName As String, _
         ByRef sSubFoldersRet() As String, _
     Optional ByVal sMask As String = "*", _
     Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True) As Long
 • Rekurencyjna funkcja plikListSubFoldersApi (...) wykorzystuje funkcje API w celu znalezienia wszystkich podfolderów w folderze roboczym.
 • argumenty:
  • sFolderName
  • pełna ścieżka określająca roboczy folder, który zostanie przeszukany w celu znalezienia podfolderów.
  • sSubFoldersRet()
  • tablica typu String, która przekazywana jest ByRef w kolejnych rekurencyjnych wywołaniach funkcji. W każdym wywołaniu uzupełniana jest pełnymi ścieżkami znalezionych podfolderów w przekazywanym folderze sFolderNameW
  • sMask
  • Argument opcjonalny. Domyślna wartość "*".
   Maska umożliwiająca wyszukanie podfolderów przy użyciu symboli wieloznacznych takich jak "*" lub "?". Niestety, wyszukiwanie za pomocą wieloznacznika "?" (question mark) jest nieco odmienne od działania przy użyciu kryterium Like, gdzie pojedynczy znak "?" oznacza jeden znak w ciągu znaków. Ale o tym w „Porównanie z wyszukiwaniem ....” poniżej pełnego kodu funkcji plikListSubFoldersApi (...)
  • fSearchInSubFolders
  • Argument opcjonalny. Domyślna wartość True.
   Określa rodzaj operacji, jaka będzie wykonywana w trakcie przeszukiwania folderów. Dla domyślnej wartości argumentu fSearchInSubFolders = True przeszukiwane będą wszystkie podfoldery w folderze roboczym. Dla wartości argumentu fSearchInSubFolders = False przeszukiwanie ograniczone zostanie do folderu roboczego, bez przeszukiwania podfolderów.
 • zwraca:
 • Zwraca liczbę znalezionych podfolderów w folderze roboczym sFolderName, a w zwracanym ByRef argumencie sSubfoldersRet() tablicę, której elementy zawierają pełne ścieżki znalezionych podfolderów bez znaku "/" (backslash) na końcu ścieżki.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 05.01.2018
Option Compare Database
Option Explicit
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function FindFirstFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpFileName As String, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function FindNextFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As LongPtr, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare PtrSafe Function FindClose Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function lstrlenA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpString As String) As Long
#Else
 Private Declare Function FindFirstFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpFileName As String, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare Function FindNextFileA Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As Long, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As Long) As Long
 Private Declare Function lstrlenA Lib "kernel32" _
     (ByVal lpString As String) As Long
#End If

Private Const MAX_PATH = 260
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10

Private Type FILETIME
	dwLowDateTime As Long
	dwHighDateTime As Long
End Type

Private Type WIN32_FIND_DATA
	 dwFileAttributes As Long
	 ftCreationTime As FILETIME
	 ftLastAccessTime As FILETIME
	 ftLastWriteTime As FILETIME
	 nFileSizeHigh As Long
	 nFileSizeLow As Long
	 dwReserved0 As Long
	 dwReserved1 As Long
	 cFileName As String * MAX_PATH
	 cAlternate As String * 14
End Type

Public Function plikListSubFoldersApi( _
										 ByVal sFolderName As String, _
										 ByRef sSubFoldersRet() As String, _
						Optional ByVal sMask As String = "*", _
						Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True) As Long
#If VBA7 Then
	Dim hFindFile		As LongPtr
	Dim hNextFile		As LongPtr
#Else
	Dim hFindFile		As Long
	Dim hNextFile		As Long
#End If

Dim tpWFD					As WIN32_FIND_DATA
Dim sDirName			As String
Dim sFullPath			As String
Dim colSubFolders As Collection
Dim lCount				As Long
Static lRet				As Long
Dim i							As Long

	' jeżeli tablica została zainicjowana to ustal ponownie licznik
	' (nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana ?ToDo?)
	If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
		lCount = UBound(sSubFoldersRet) + 1
	End If

	' sprawdź, czy na końcu znajduje się backslach, jeżeli nie to go dopisz
	If StrComp(Right$(sFolderName, 1), "\", vbBinaryCompare) <> 0 Then
		sFolderName = sFolderName & "\"
	End If

	' zainicjuj kolekcję przechowującą znalezione podfoldery,
	' by przekazać je w rekurencyjnym wywołaniu
	Set colSubFolders = New Collection

	' zacznij wyszukiwanie, zwróć uchwyt wyszukiwania
	hFindFile = FindFirstFileA(sFolderName & sMask, tpWFD)

	' sprawdź, czy wyszukiwanie powiodło się
	If hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
		Do
			sDirName = Left$(tpWFD.cFileName, lstrlenA(tpWFD.cFileName))
			' nie uwzględniaj "." i ".."
			If StrComp(sDirName, ".", vbBinaryCompare) <> 0 And _
					StrComp(sDirName, "..", vbBinaryCompare) <> 0 Then

				' sprawdź czy znaleziony element jest folderem
				If (tpWFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
					sFullPath = sFolderName & sDirName

					' sprawdź, czy przeszukiwać podfoldery
					If fSearchInSubFolders = True Then
						' dodaj do kolekcji rekurencyjnej
						colSubFolders.Add sFullPath
					End If

					' dodaj do zwracanej tablicy i zwiększ licznik
					ReDim Preserve sSubFoldersRet(0 To lCount)
					sSubFoldersRet(lCount) = sFullPath '& "\"
					lCount = lCount + 1
				End If
			End If

			' szukaj następnego podfolderu
			hNextFile = FindNextFileA(hFindFile, tpWFD)
		Loop Until hNextFile = 0

		' zamknij uchwyt wyszukiwania
		hNextFile = FindClose(hFindFile)

	End If

	' sprawdź, czy przeszukiwać podfoldery
	If fSearchInSubFolders = True Then
		' przeszukuj rekurencyjnie podfoldery z kolekcji colSubfolders
		For i = 1 To colSubFolders.Count
			Call plikListSubFoldersApi(colSubFolders.Item(i), sSubFoldersRet, _
																 sMask, fSearchInSubFolders)
		Next
	End If
 
	' sprawdź, czy tablica jest zainicjowana
	' folder roboczy może nie zwierać podfolderów
	If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
		plikListSubFoldersApi = UBound(sSubFoldersRet) + 1
	End If

	Set colSubFolders = Nothing

End Function

Uwagi.

Fragment kodu oznaczony komentarzem „Nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana” wymaga dalszego doprecyzowania. ⇒ToDo⇐

Nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana
If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
   ' wykonaj instrukcje
End If

Wyszukiwanie podfolderów z użyciem argumentu sMask

Aby przetestować przedstawioną powyżej funkcję fileListSubFoldersAPI(...) utworzyłem folder testowy "C:\MyFilesMask\", który przeszukiwałem przy użyciu wieloznaczników. O ile użycie wieloznacznika "*" nie budzi żadnych obaw, o tyle wieloznacznik "?" jest niestety „wieloznaczny”. Użyty na początku argumentu „sMask” w postaci "??e", rzeczywiście oznacza jeden znak. Zwracane są foldery i podfoldery trzyznakowe kończące się na literę "e". Jednak użyty do wyszukania podfolderów o określonej długości, nie sprawdza się.
Argument „sMask” w postaci "?r?" użyty w celu wyszukania trzyznakowych folderów zawierających na drugim miejscu literę "r" skutkuje wyszukaniem podfolderów dwuznakowych \pr\ jak i trzyznakowych \pre\, \pre\pre\, a także kombinacji dwu- i trzyznakowych folderów \pr\url\, \pre\pr\.
Argument sMask = "?r???" powinien spowodować zwrócenie tylko pięcioznakowych podfolderów i zawarte w nich pięcioznakowe podfoldery, wszystkie zawierające na drugim miejscu literę "r". Niestety, zwracane zostają m.in. podfoldery
• dwuznakowe: C:\MyFilesMask\pr\, C:\MyFilesMask\pr\ur\,
• trzyznakowe C:\MyFilesMask\pre\pre\, pięcioznakowy C:\MyFilesMask\prace\
• pięcioznakowy podfolder w trzyznakowym folderze C:\MyFilesMask\pre\prace\

Lista podfolderów. Wieloznaczniki. Windows 7
Struktura testowego folderu MyFilesMask i przykłady użycia wieloznacznika "?"

Porównanie z wyszukiwaniem plików i folderów w Windows 7

Wyszukiwarka Windows 7 zachowuje się nieco inaczej, niż przedstawiona powyżej funkcja fileListSubFoldersAPI(...) Dla wzorca wyszukiwania "?r?" „wyszukiwarką Windows 7” zwraca wszystkie foldery, o nazwach nie krótszych niż trzy znaki i zawierające na drugim miejscu literę "r", a przedstawiona funkcja zwraca nazwy wszystkich folderów o nazwach nie dłuższych niż trzy znaki.

Lista podfolderów. Wieloznaczniki
Struktura testowego folderu MyFilesMask i przykłady użycia wieloznacznika "?"

Podobnie dla wzorca wyszukiwania "?r???" „wyszukiwarką Windows 7” zwraca wszystkie foldery, o nazwach nie krótszych niż pięć znaków (ale w folderze o dowolnej długości) i zawierające na drugim miejscu literę "r" (dwa podfoldery), a przedstawiona funkcja zwraca nazwy wszystkich podfolderów o nazwach nie dłuższych niż pięć znaków (osiem podfolderów).

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies