Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0• Lista podfolderów w folderze roboczym

Na stronie API. Lista folderów (Unikod) przedstawiłem wykorzystanie funkcji API FindFirstFileW(...) oraz FindNextFileW(...) umożliwiających wyszukiwanie plików i folderów o Unikodowych nazwach. Najczęściej nie musimy wyszukiwać plików i folderów po nazwach unikodowych, więc lepszym sposobem jest skorzystanie z „normalnych” funkcji API wyszukujących pliki i foldery. Odpada także problem ze sprawdzaniem, czy przekazany tekst jest w formacie Unicode za pomocą funkcji API IsTextUnicode oraz konwertowanie przekazywanych i zwracanych ciągów znaków z Unikodu, przez co obsługa plików jest o wiele prostsza i łatwiejsza.

Wyszukiwanie podfolderów za pomocą funkcji API.

Jedną z funkcji API umożliwiającą wyszukiwanie plików i folderów jest funkcja FindFirstFileA(...) Funkcja ta otwiera uchwyt wyszukiwania i zwraca informacje o pierwszym znalezionym pliku lub folderze o nazwie pasującej do określonego wzorca. Może to być, ale nie musi, pierwszy plik lub folder na liście otrzymanej innymi metodami. Spowodowane jest to tym, że funkcja FindFirstFileA(...), podobnie jak wbudowana funkcja Dir nie sortuje wyników wyszukiwania.

• Użyte funkcje API

Funkcja FindFirstFileA wyszukuje pliki i foldery wyłącznie po nazwie pliku, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
Uwaga. Próba otwarcia wyszukiwania, gdy podana nazwa pliku zawiera na końcu znak backslash (\), zawsze kończy się niepowodzeniem.
 Jeżeli wywołanie funkcji FindFirstFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, to funkcja zwróci nam uchwyt wyszukiwania, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Zwrócony uchwyt wyszukiwania możemy użyć w celu wyszukania kolejnego pliku (folderu) za pomocą funkcji FindNextFileA(...) która użyje tego samego filtru wyszukiwania, które został użyty do utworzenia uchwytu wyszukiwania przekazanego w argumencie hFindFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), funkcja FindNextFileA(...) zwraca wartość niezerową, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Jeśli funkcja się nie powiedzie, wartość zwracana wynosi ZERO, a zawartość struktury WIN32_FIND_DATA jest nieokreślona. Możemy wtedy sprawdzić właściwość LastDllError obiektu Err. Jeżeli zwrócona wartość równa jest stałej ERROR_NO_MORE_FILES = 18 oznacza to, że nie można znaleźć więcej pasujących plików lub folderów Pozostaje nam wtedy zamknąć uchwyt wyszukiwania za pomocą funkcji FindClose(...).

FindFirstFileA
wyszukuje pliki i foldery wyłącznie po nazwie, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
Uwaga. Próba otwarcia wyszukiwania, gdy podana nazwa pliku zawiera na końcu znak backslash (\), zawsze kończy się niepowodzeniem.
 Jeżeli wywołanie funkcji FindFirstFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, to funkcja zwróci nam uchwyt wyszukiwania, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Zwrócony uchwyt wyszukiwania możemy użyć w celu wyszukania kolejnego pliku (folderu) za pomocą funkcji.
FindNextFileA(...)
kontynuuje wyszukiwanie przy użyciu tego samego filtru wyszukiwania, który został użyty do utworzenia uchwytu wyszukiwania przekazanego w argumencie hFindFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), funkcja FindNextFileA(...) zwraca wartość niezerową, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Jeśli funkcja się nie powiedzie, wartość zwracana wynosi ZERO, a zawartość struktury WIN32_FIND_DATA jest nieokreślona. Możemy wtedy sprawdzić właściwość LastDllError obiektu Err. Jeżeli zwrócona wartość równa jest stałej ERROR_NO_MORE_FILES = 18 oznacza to, że nie można znaleźć więcej pasujących plików lub folderów Pozostaje nam wtedy zamknąć uchwyt wyszukiwania za pomocą funkcji FindClose(...).
FindClose(...)
zamyka uchwyt wyszukiwania plików i folderów utworzonych m.in. przez funkcję FindNextFileA(...)
lstrlenA(...)
zawraca długość ciągu znaków (ilość znaków w przekazanym ciągu znaków).

Struktura WIN32_FIND_DATA

Gdy funkcja FindFirstFileA(...) lub FindNextFileA(...) zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder) pasujący do wzorca, możemy skorzystać ze zwracanej struktury WIN32_FIND_DATA, by pobrać więcej danych o pliku lub folderze. W funkcji fileListSubFoldersAPI(...) wyszukującej podfoldery w folderze roboczym skorzystamy z elementu dwFileAttributes tej struktury, by sprawdzić, czy znaleziony obiekt jest folderem, a nie plikiem.

Poniżej struktura WIN32_FIND_DATA i krótki opis jej poszczególnych elementów:

Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
atrybuty pliku (ukryty, tylko do odczytu, systemowy lub archiwalny
ftCreationTime As FILETIME
data utworzenia pliku
ftLastAccessTime As FILETIME
data ostatniego dostępu (otworzenia, modyfikacja lub uruchomienie)
ftLastWriteTime As FILETIME
data ostatniej modyfikacji pliku
nFileSizeHigh As Long
rozmiar pliku w bajtach, jako najbardziej znacząca wartość DWORD
nFileSizeLow As Long
rozmiar pliku w bajtach, jako mniej znacząca wartość DWORD
dwReserved0 As Long
zarezerwowane
dwReserved1 As Long
zarezerwowane
cFileName As String * MAX_PATH
nazwa pliku
cAlternate As String * 14
alternatywna nazwa pliku w formacie 8.3
End Type
 

Przykład wykorzystanie elementu dwFileAttributes struktury WIN32_FIND_DATA
w celu określenia, czy znaleziony obiekt jest folderem, a nie plikiem

 
Dim tpWFD As WIN32_FIND_DATA
Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10

If (tpWFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
	' wykonaj instrukcje ...
End If
 

Funkcja wyszukująca podfoldery w folderze roboczym


⊗Public Function plikListSubFoldersApi( _
			ByVal sFolderName As String, _
			ByRef sSubFoldersRet() As String, _
	Optional ByVal sMask As String = "*", _
	Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True) As Long
 • Rekurencyjna funkcja plikListSubFoldersApi (...) wykorzystuje funkcje API w celu znalezienia wszystkich podfolderów w folderze roboczym.
 • argumenty:
  • sFolderName
  • pełna ścieżka określająca roboczy folder, który zostanie przeszukany w celu znalezienia podfolderów.
  • sSubFoldersRet()
  • tablica typu String, która przekazywana jest ByRef w kolejnych rekurencyjnych wywołaniach funkcji. W każdym wywołaniu uzupełniana jest pełnymi ścieżkami znalezionych podfolderów w przekazywanym folderze sFolderNameW
  • sMask
  • Argument opcjonalny. Domyślna wartość "*".
   Maska umożliwiająca wyszukanie podfolderów przy użyciu symboli wieloznacznych takich jak "*" lub "?". Niestety, wyszukiwanie za pomocą wieloznacznika "?" (question mark) jest nieco odmienne od działania przy użyciu kryterium Like, gdzie pojedynczy znak "?" oznacza jeden znak w ciągu znaków. Ale o tym w „Porównanie z wyszukiwaniem ....” poniżej pełnego kodu funkcji plikListSubFoldersApi (...)
  • fSearchInSubFolders
  • Argument opcjonalny. Domyślna wartość True.
   Określa rodzaj operacji, jaka będzie wykonywana w trakcie przeszukiwania folderów. Dla domyślnej wartości argumentu fSearchInSubFolders = True przeszukiwane będą wszystkie podfoldery w folderze roboczym. Dla wartości argumentu fSearchInSubFolders = False przeszukiwanie ograniczone zostanie do folderu roboczego, bez przeszukiwania podfolderów.
 • zwraca:
 • Zwraca liczbę znalezionych podfolderów w folderze roboczym sFolderName, a w zwracanym ByRef argumencie sSubfoldersRet() tablicę, której elementy zawierają pełne ścieżki znalezionych podfolderów bez znaku "/" (backslash) na końcu ścieżki.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 05.01.2018
Option Compare Database
Option Explicit
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function FindFirstFile Lib "kernel32" _
     Alias "FindFirstFileA" _
     (ByVal lpFileName As String, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As LongPtr
 Private Declare PtrSafe Function FindNextFile Lib "kernel32" _
     Alias "FindNextFileA" _
     (ByVal hFindFile As LongPtr, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare PtrSafe Function FindClose Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function lstrlen Lib "kernel32" _
     Alias "lstrlenA" (ByVal lpString As String) As Long
#Else
 Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" _
     Alias "FindFirstFileA" _
     (ByVal lpFileName As String, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" _
     Alias "FindNextFileA" _
     (ByVal hFindFile As Long, _
     lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
 Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" _
     (ByVal hFindFile As Long) As Long
 Private Declare Function lstrlen Lib "kernel32" _
     Alias "lstrlenA" _
     (ByVal lpString As String) As Long
#End If
 
Private Const MAX_PATH = 260
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
 
Private Type FILETIME
 dwLowDateTime As Long
 dwHighDateTime As Long
End Type
 
Private Type WIN32_FIND_DATA
  dwFileAttributes As Long
  ftCreationTime As FILETIME
  ftLastAccessTime As FILETIME
  ftLastWriteTime As FILETIME
  nFileSizeHigh As Long
  nFileSizeLow As Long
  dwReserved0 As Long
  dwReserved1 As Long
  cFileName As String * MAX_PATH
  cAlternate As String * 14
End Type

 
Public Function plikListSubFoldersApi( _
										 ByVal sFolderName As String, _
										 ByRef sSubFoldersRet() As String, _
						Optional ByVal sMask As String = "*", _
						Optional fSearchInSubFolders As Boolean = True) As Long
#If VBA7 Then
 Dim hFindFile  As LongPtr
 Dim hNextFile  As LongPtr
#Else
 Dim hFindFile  As Long
 Dim hNextFile  As Long
#End If
  
Dim tpWFD     As WIN32_FIND_DATA
Dim sDirName   As String
Dim sFullPath   As String
Dim colSubFolders As Collection
Dim lCount    As Long
Static lRet    As Long
Dim i       As Long
  
 ' jeżeli tablica została zainicjowana to ustal ponownie licznik
 ' (nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana ?ToDo?)
 If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
  lCount = UBound(sSubFoldersRet) + 1
 End If
  
 ' sprawdź, czy na końcu znajduje się backslach, jeżeli nie to go dopisz
 If StrComp(Right$(sFolderName, 1), "\", vbBinaryCompare) <> 0 Then
  sFolderName = sFolderName & "\"
 End If
   
 ' zainicjuj kolekcję przechowującą znalezione podfoldery,
 ' by przekazać je w rekurencyjnym wywołaniu
 Set colSubFolders = New Collection
  
 ' zacznij wyszukiwanie, zwróć uchwyt wyszukiwania
 hFindFile = FindFirstFile(sFolderName & sMask, tpWFD)
  
 ' zacznij szukaj
 If hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
  Do
   sDirName = Left$(tpWFD.cFileName, lstrlen(tpWFD.cFileName))
   ' nie uwzględniaj "." i ".."
   If StrComp(sDirName, ".", vbBinaryCompare) <> 0 And _
     StrComp(sDirName, "..", vbBinaryCompare) <> 0 Then
  
    ' sprawdź czy znaleziony element jest folderem
    If (tpWFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
     sFullPath = sFolderName & sDirName
  
     ' sprawdź, czy przeszukiwać podfoldery
     If fSearchInSubFolders = True Then
      ' dodaj do kolekcji rekurencyjnej
      colSubFolders.Add sFullPath
     End If
       
     ' dodaj do zwracanej tablicy i zwiększ licznik
     ReDim Preserve sSubFoldersRet(0 To lCount)
     sSubFoldersRet(lCount) = sFullPath '& "\"
     lCount = lCount + 1
    End If
   End If
    
   ' szukaj następnego podfolderu
   hNextFile = FindNextFile(hFindFile, tpWFD)
  Loop Until hNextFile = 0
  
  ' zamknij uchwyt wyszukiwania
  hNextFile = FindClose(hFindFile)
    
 End If
  
 ' sprawdź, czy przeszukiwać podfoldery
 If fSearchInSubFolders = True Then
  ' przeszukuj rekurencyjnie podfoldery z kolekcji colSubfolders
  For i = 1 To colSubFolders.Count
   Call plikListSubFoldersApi(colSubFolders.Item(i), sSubFoldersRet, _
                 sMask, fSearchInSubFolders)
  Next
 End If
   
 If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
  plikListSubFoldersApi = UBound(sSubFoldersRet) + 1
 End If
  
 Set colSubFolders = Nothing
  
End Function

Uwagi.

Fragment kodu oznaczony komentarzem „Nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana” wymaga dalszego doprecyzowania. ⇒ToDo⇐

Nietypowe sprawdzenie, czy tablica jest zainicjowana
If (Not sSubFoldersRet) <> -1 Then
   ' wykonaj instrukcje
End If

Wyszukiwanie podfolderów z użyciem argumentu sMask

Aby przetestować przedstawioną powyżej funkcję fileListSubFoldersAPI(...) utworzyłem folder testowy "C:\MyFilesMask\", który przeszukiwałem przy użyciu wieloznaczników. O ile użycie wieloznacznika "*" nie budzi żadnych obaw, o tyle wieloznacznik "?" jest niestety „wieloznaczny”. Użyty na początku argumentu „sMask” w postaci "??e", rzeczywiście oznacza jeden znak. Zwracane są foldery i podfoldery trzyznakowe kończące się na literę "e". Jednak użyty do wyszukania podfolderów o określonej długości, nie sprawdza się.
Argument „sMask” w postaci "?r?" użyty w celu wyszukania trzyznakowych folderów zawierających na drugim miejscu literę "r" skutkuje wyszukaniem podfolderów dwuznakowych \pr\ jak i trzyznakowych \pre\, \pre\pre\, a także kombinacji dwu- i trzyznakowych folderów \pr\url\, \pre\pr\.
Argument sMask = "?r???" powinien spowodować zwrócenie tylko pięcioznakowych podfolderów i zawarte w nich pięcioznakowe podfoldery, wszystkie zawierające na drugim miejscu literę "r". Niestety, zwracane zostają m.in. podfoldery
• dwuznakowe: C:\MyFilesMask\pr\, C:\MyFilesMask\pr\ur\,
• trzyznakowe C:\MyFilesMask\pre\pre\, pięcioznakowy C:\MyFilesMask\prace\
• pięcioznakowy podfolder w trzyznakowym folderze C:\MyFilesMask\pre\prace\

Lista podfolderów. Wieloznaczniki. Windows 7
Struktura testowego folderu MyFilesMask i przykłady użycia wieloznacznika "?"

Porównanie z wyszukiwaniem plików i folderów w Windows 7

Wyszukiwarka Windows 7 zachowuje się nieco inaczej, niż przedstawiona powyżej funkcja fileListSubFoldersAPI(...) Dla wzorca wyszukiwania "?r?" „wyszukiwarką Windows 7” zwraca wszystkie foldery, o nazwach nie krótszych niż trzy znaki i zawierające na drugim miejscu literę "r", a przedstawiona funkcja zwraca nazwy wszystkich folderów o nazwach nie dłuższych niż trzy znaki.

Lista podfolderów. Wieloznaczniki
Struktura testowego folderu MyFilesMask i przykłady użycia wieloznacznika "?"

Podobnie dla wzorca wyszukiwania "?r???" „wyszukiwarką Windows 7” zwraca wszystkie foldery, o nazwach nie krótszych niż pięć znaków (ale w folderze o dowolnej długości) i zawierające na drugim miejscu literę "r" (dwa podfoldery), a przedstawiona funkcja zwraca nazwy wszystkich podfolderów o nazwach nie dłuższych niż pięć znaków (osiem podfolderów).