Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0• Jak pobrać plik lub jego fragment do tablicy typu Byte.

Aby odczytać dane z pliku możemy pobrać jednorazowo jego całą zawartość do zmiennej typu String lub tablicy bajtów, możemy pobrać fragment pliku do zmiennej typu String lub tablicy bajtów, a także pobierać porcjami kolejne linie , lub kolejne „rekordy” do zmiennej „Typ użytkownika”.

Funkcja sprawdzająca argumenty otwarcia pliku.

Na stronie Walidacja argumentów otwarcia pliku przedstawiłem funkcję plikCheckArguments(...) sprawdzającą poprawnośc argumentów funkcji operujących na plikach tekstowych i binarnych. Nie jest to idealna funkcja uwzględniająca wszystkie przypadki nieprawidłowego otwarcia pliku, ale w większości przypadków umożliwia wychwycenie błędów podczas próby otwarcia pliku w trybie do „Do odczytu” lub „Do zapisu”.

• Jak odczytać dane z pliku do tablicy typu Byte.

Odpowiedź jest bardzo prosta. W bardzo podobny sposób jak w przedstawionej wcześniej funkcji plikFileToString(...) na stronie „Plik do zmiennej String”. Należy tylko w funkcji plikFileToString(...) zamienić argument sRetString As String na tablicę arrRetBytes() As Byte i to wszystko. No jeszcze troszkę inaczej należy przygotować bufor na przyjęcie danych:

ReDim arrRetBytes(0 To lBytes - 1)
' zamiast
sRetString = String(lBytes, vbNullChar)

Funkcja sprawdzająca argumenty otwarcia pliku.

Aby sprawdzić argumenty otwarcia pliku skorzystamy z tej samej funkcji plikCheckArguments(...) sprawdzającą poprawnośc argumentów funkcji operujących na plikach tekstowych i binarnych, która umożliwia wychwycenie błędów podczas próby otwarcia pliku w trybie do „Do odczytu” lub „Do zapisu”.

⊗ Public Function plikFileToArray( _
           ByVal sFilePath As String, _
           ByRef arrRetBytes() As Byte, _
       Optional ByVal lStart As Long = 1, _
       Optional ByVal lBytes As Long = -1) As Long
 • Funkcja plikFileToArray (...) otwiera plik w trybie „Do odczytu” i pobiera określoną ilość bajtów lBytes, począwszy od startowego bajtu lStart. Zwraca ilość pobranych bajtów, a w argumencie ByRef arrRetBytes() As Byte zwraca tablicę zawierającą pobrane bajty.
 • argumenty:
  • sFilePath
  • pełna ścieżka do pliku, plik musi istnieć i nie może być otwarty na wyłączność.
  • arrRetBytes()
  • przekazywana ByRef tablica typu Byte, w której zwracane są pobrane bajty. Przy niepowodzeniu wywołania funkcji zwracana tablica jest niezainicjowana.
  • lStart
  • numer bajtu od którego ma nastąpić odczyt, domyślnie = 1. Jeżeli numer bajtu początkowego lStart jest większy niż długość pliku lLenFile generowany jest błąd wykonania o numerze errOutOfRange = vbObjectError + err_plikError + 4, (err_plikError = 100), funkcja zwraca -1, a zwracanaByRef tablica  arrRetBytes() jest niezainicjowana.
  • lBytes
  • ilość bajtów do pobrania, dla domyślnej wartości -1 pobierane są wszystkie bajty począwszy od bajtu startowego lStart. Jeżeli ilość bajtów do pobrania przekracza ilość dostępnych bajtów, funkcja zwraca wszystkie bajty począwszy od bajtu lStart aż do końca pliku.
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu zwraca wartość ilość pobranych bajtów,a w argumencie ByRef arrRetBytes() zwraca pobrane bajty. Przy niepowodzeniu zwraca -1, a zwracanaByRef tablica  arrRetBytes() jest niezainicjowana.
  Jeżeli plik nie zawiera danych (jest pusty) funkcja zwraca 0, a zwracanaByRef tablica  arrRetBytes() jest niezainicjowana.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 15.01.2018

 • Uwaga.
  Funkcja plikFileToArray(...) korzysta z pomocniczej funkcji plikCheckArguments(...) sprawdzającej poprawność argumentów.
Option Compare Database
Option Explicit

'dolna granica zakresu numerów błędów dotyczących plików
Public Const err_plikError     As Long = 100

' Numer początkowy bajtu (znaku, linii) jest poza zakresem danych w pliku
Public Const errOutOfRange    As Long = vbObjectError + err_plikError + 4


Public Function plikFileToArray( _
           ByVal sFilePath As String, _
           ByRef arrRetBytes() As Byte, _
       Optional ByVal lStart As Long = 1, _
       Optional ByVal lBytes As Long = -1) As Long
Dim lLenFile   As Long
Dim ff      As Integer
Const conProcName As String = "plikFileToArray(...)"
 
 ' Pomocnicza funkcja plikCheckArguments(...) znajduje się na stronie:
 ' http://www.accdb.pl/plik-odczyt-walidacja.html#plikCheckArguments
 ' -------------------------------------------------------------------
 ' sprawdź, czy możliwa jest operacja odczytu z pliku
 If plikCheckArguments(sFilePath, False, lStart, lBytes, , conProcName) = False Then
  plikFileToArray = -1
  Exit Function
 End If

 ' pobierz długość pliku w bajtach
 lLenFile = FileLen(sFilePath)
   
 ' jeżeli plik jest pusty to zakończ działanie
 If lLenFile = 0 Then
  plikFileToArray = 0
  Exit Function
 End If
 
 ' jeżeli numer początkowy bajtu odczytu jest większy
 ' od długości pliku, to wygeneruj błąd wykonania
 If lStart > lLenFile Then
  plikFileToArray = -1
  Err.Raise errOutOfRange, conProcName, _
       "Numer początkowy bajtu jest większy od długości pliku!"
 End If
 
 ' określ ilość bajtów do pobrania, począwszy od bajtu startowego
 If lBytes = -1 Then
  lBytes = lLenFile - lStart + 1
 Else
  ' jeżeli ilość bajtów do pobrania, począwszy od bajtu startowe przekracza rozmiar pliku
  ' dostosuj ilość pobieranych bajtów do rozmiaru pliku
  If (lStart + lBytes) > lLenFile Then lBytes = lLenFile - lStart + 1
 End If
 
 'pobierz pierwszy wolny numer pliku
 ff = FreeFile

 ' otwórz plik i pobierz dane
 Open sFilePath For Binary Access Read As #ff
  ' przygotuj tablicę na przyjęcie bajtów pliku
  ReDim arrRetBytes(0 To lBytes - 1)
  ' pobierz określoną ilość bajtów do przygotowanego buforu
  Get #ff, lStart, arrRetBytes
 Close #ff

 plikFileToArray = lBytes

End Function