Access

  MS Access 2010+  |  DAO. Data Access Objects  |   VBA 7.0

• Obiekty dostępu do danych (Data Access Objects)

Spis przykładów o DAO

01.

17.02.2018

• Metoda CreateTableDef. Tworzenia tabeli za pomocą kodu VBA. •

Metoda CreateTableDef tworzy nowy obiekt TableDef, reprezentujący nowo zdefiniowaną tabelę bazową lub tabelę połączoną w obszarze roboczym Microsoft Jet. Obiekt TableDef reprezentuje zachowaną definicję tabeli bazowej lub tabeli połączonej w obszarach roboczych Microsoft Jet. Operowanie na zdefiniowanej tabeli odbywa się za pomocą obiektu TableDef oraz jego metod i właściwości ....

02.

18.02.2018

• Metoda OpenDatabase. Otwarcie bazy danych za pomocą kodu VBA. •

Metoda OpenDatabase otwiera bazę danych w obiekcie typu Workspace i zwraca odwołanie do obiektu Database. Otwierana baza danych jest automatycznie dodawana do kolekcji Databases. Ponadto, w obszarze roboczym ODBCDirect tworzony jest obiekt Connection, odpowiadający nowemu obiektowi Database, który jest dołączany do kolekcji Connections tego samego obiektu Workspace ....

03.

19.02.2018

• Obiekt Database. Dostęp do otwartej bazy danych. •

Obiekt Database oraz jego metody i właściwości można wykorzystywać do wykonywania działań na otwartej bazie danych. W przypadku bazy danych Microsoft Jet (plik .mdb, .accdb), do wykonywania działań na obiekcie Database, takich jak tworzenie, modyfikacja lub odczytywanie danych dotyczących jego tabel, kwerend i związków, można wykorzystywać inne metody, właściwości i kolekcje ....

04.

20.02.2018

• Obiekt TableDef. Dostęp do struktury i danych lokalnej lub połączonej tabeli. •

Za pośrednictwem obiektu TableDef oraz jego metod i właściwości możemy przeglądać strukturę pól i indeksu dowolnej lokalnej, połączonej lub zewnętrznej tabeli bazy danych. Wykorzystać właściwości Connect i SourceTableName do ustawienia lub pobrania informacji o tabelach połączonych, oraz zastosować metodę RefreshLink, aby uaktualnić łącza do tabel połączonych. Zastosować metodę OpenRecordset by utworzyć Rekordset typu ....

05.

21.02.2018

• Obiekt Field. Dostęp do poszczególnych pól lokalnej lub połączonej tabeli. •

Obiekt Field reprezentuje kolumnę danych o wspólnym typie danych i wspólnym zestawie właściwości. Umożliwia m.in. odczyt i zmianę danych, wykorzystując właściwość Value pola w obiekcie Recordset. odczyt lub zmianę wartość w polu typu obiekt OLE lub Memo obiektu Recordset, wykorzystując metody AppendChunkGetChunk oraz właściwość FieldSize, określić typ danych, które mogą być przechowywane w polu, wykorzystując właściwości Type, SizeAttributes ....

06.

22.02.2018

• Obiekt Index. Indeksowanie pól w tabeli bez duplikatów i duplikaty OK. •

Obiekty Index definiują kolejność rekordów pobieranych z tabel bazy danych oraz określają, czy mogą powtarzać się takie same rekordy; zapewniają jednocześnie efektywny dostęp do danych.
W aparacie bazy danych Microsoft Jet indeksy są wykorzystywane podczas sprzęgania tabel i tworzenia obiektów Recordset. Indeksy określają kolejność, w której obiekty Recordset typu tabela zwracają rekordy, ale nie określają kolejności, w jakiej aparat bazy danych Microsoft Jet przechowuje rekordy w tabelach bazowych ....

07.

23.02.2018

• Obiekt QueryDef. Zapisana i tymczasowa kwerenda Microsoft Jet. •

Obiekt QueryDef jest w bazie danych zachowaną definicją kwerendy Microsoft Jet. Możliwe jest tworzenie tymczasowych obiektów QueryDef, które w odróżnieniu od trwałych obiektów nie są zapisywane na dysk, ani nie są dołączane do kolekcji QueryDefs. Kwerenda wykonywana na podstawie trwałego obiektu QueryDef działa szybciej niż równoważna jej instrukcja SQL wykonana z pomocą metody OpenRecordset. Wynika to z tego, że aparat bazy danych Microsoft Jet nie kompiluje kwerendy przed jej wykonaniem ....

08.

24.02.2018

• Metoda CreateField. Utworzenie pola o określanej nazwy, typie danych i rozmiarze •

Metoda CreateField tworzy nowy obiekt Field, (tylko w obszarze roboczym Microsoft Jet).
Metodę CreateField można stosować do tworzenia nowego pola oraz do określania nazwy, typu danych i rozmiaru tego pola. Jeżeli w wywołaniu metody CreateField zostanie pominięty jeden lub więcej elementów nieobowiązkowych, to przed dołączeniem nowego obiektu do kolekcji można użyć stosownej instrukcji przypisania w celu ustawienia lub zmiany wartości odpowiedniej właściwości ....

09.

25.02.2018

• Metoda CreateIndex. Tworzenie indeksów dla pól w tabeli. •

Metoda CreateIndex tworzy nowy obiekt Index, (tylko w obszarze roboczym Microsoft Jet)
Obiekty Index określają kolejność pobierania rekordów z tabel bazy danych oraz określają, czy mogą powtarzać się takie same rekordy, zapewniając jednocześnie efektywny dostęp do danych

Indeksy stosowane są podczas sprzęgania tabel i tworzenia obiektów Recordset. Określają kolejność, w której obiekty Recordset typu tabela zwracają rekordy, ale nie określają kolejności, rekordów w tabelach bazowych, ani kolejności zwracanych rekordów przez inne typy obiektów Recordset ....

10.

26.02.2018

• Metoda CreateQueryDef. Tworzenie trwałej lub tymczasowej kwerendy •

Metoda CreateQueryDef tworzy nowy obiekt QueryDef, w określonym obiekcie Database lub Connection.
Trwały obiekt QueryDef można traktować jako skompilowaną instrukcję SQL, która działa szybciej niż równoważna jej instrukcje SQL wykonana za pomocą metody OpenRecordset, gdyż aparat Microsoft Jet nie kompiluje takiej kwerendy przed jej wykonaniem. Możliwe jest tworzenie tymczasowych obiektów QueryDef, które nie są zapisywane na dysk, ani nie są dołączane do kolekcji QueryDefs ....

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies