Access

  MS Access 2010+  |  Formularze  |   VBA 7.0 

Formularze

01.

01.12.2017

• O formularzu. Niektóre właściwości formularza •

Formularz jest podstawowym obiektem bazy danych MS Access, pozwalającym prezentować zgromadzone w bazie danych informacje oraz usprawniającym pracę z danymi, umożliwiając edytowanie danych, dodawanie nowych oraz usuwanie istniejących danych, a także umożliwia sterowanie sposobem przetwarzania zawartych w bazie danych informacji .... Właściwości - położenie i rozmiar formularza.
AutoCenter - wyśrodkowany formularz | AutoResize - pokaż całe rekordy | DividingLines - linie rozdzielające rekordy |
Akcja RuchRozmiar - położenie i rozmiar formularza |

02.

31.12.2017

• Niekonwencjonalne otwarcie formularza. Od lewej do prawej strony strony. •

Za pomocą pormularzy możemy prezentować i przetwarzać zgromadzone w bazie dane. Spróbujmy więc otwierać formularze w niekonwencjonalny sposób. Wizualny efekt procesu otwierania formularza możemy rozłożyć na wiele pojedynczych prezentacji formularza. Najpierw pokazujemy formularz o małym rozmiarze i za każdym razem zwiększamy jego rozmiar oraz jeżeli jest to konieczne również jego położenie .... Właściwości - rozmiar formularza.
WindowHeight (Width) - wysokość (szerokość) formularza w twipach | WindowLeft, (Top) - odległość od lewej i górnej krawędzi okna roboczego MS Access | Visible - pokazanie lub ukrycie formularza, raportu, sekcji i formantu |

03.

02.01.2018

• Dziewięć wizualnych sposobów otwarcia formularza. •

Wizualny efekt procesu otwierania formularza możemy rozłożyć na wiele pojedynczych prezentacji formularza. Najpierw pokazujemy formularz o małym rozmiarze i za każdym razem zwiększamy jego rozmiar oraz jeżeli jest to konieczne również jego położenie. W zależności od kierunku zwiększania rozmiaru formularza w trakcie jego otwierania możemy wyróżnić dziewięć wizualnych efektów otwierania formularza ....

Metody

01.

28.12.2017

• Metoda DoCmd.Repaint. Odświeżanie formantów formularza •

Gdy następuje zmiana wartości kilku formantów, program Microsoft Access może opóźnić wyświetlenie zmian zwłaszcza, gdy wartości innych formantów, zależą od wartości zmienionych formantów. Metoda Repaint wykonuje wszystkie zaległe aktualizacje ekranu dla określonego formularza. Gdy metoda Repaint wykonywana jest na formularzu, wykonuje także wszystkie zaległe obliczenia formantów formularza ....

02.

31.12.2017

• Metoda Me.Restore. Przywracanie pierwotnego rozmiaru okna. •

Metoda DoCmd.Restore służy do przywracania zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego okna do jego poprzedniego rozmiaru. Wykonuje akcję Przywróć (Restore) w języku Visual Basic. Działa na zaznaczonym obiekcie. Jeśli obiekt został zminimalizowany, można go najpierw zaznaczyć za pomocą metody DoCmd.SelectObject a następnie przywrócić jego poprzedni rozmiar za pomocą metody DoCmd.Restore ....

Zdarzenia

01.

05.12.2017

• Zdarzenie Open i Close •

Zdarzenie Open występuje, gdy formularz zostaje otwarty, ale przed wyświetleniem pierwszego rekordu. Dla raportu zdarzenie to występuje przed podglądem wydruku, albo przed wydrukowaniem raportu. Zdarzenie Close występuje, gdy formularz albo raport jest zamykany i usuwany z ekranu. Aby uruchomić makro lub procedurę zdarzenia, gdy wystąpią te zdarzenia, należy ustawić właściwość OnOpen lub OnClose na nazwę makra lub na wartość [Event Procedure] ....

02.

07.12.2017

• Zdarzenie Load i Unload •

Zdarzenie Load występuje, gdy formularz (raport) zostaje po raz pierwszy otwarty i wypełniane są jego rekordy.
Zdarzenie to może być wykorzystane np. do przydzielania zasobów używanych w formularzu. Zdarzenie Unload występuje, gdy formularz (raport) jest zamykany, lecz przed jego usunięciem z ekranu. Gdy formularz (raport) zostaje ponownie załadowany, program Microsoft Access ponownie wyświetla go i ponownie inicjuje zawartość wszystkich jego formantów ....