Access

  MS Access 2010+  |  Formularze  |   VBA 7.0

Formularze

01.

01.12.2017

• O formularzu. Niektóre właściwości formularza •

Formularz jest podstawowym obiektem bazy danych MS Access, pozwalającym prezentować zgromadzone w bazie danych informacje oraz usprawniającym pracę z danymi, umożliwiając edytowanie danych, dodawanie nowych oraz usuwanie istniejących danych, a także umożliwia sterowanie sposobem przetwarzania zawartych w bazie danych informacji .... Właściwości - położenie i rozmiar formularza.
AutoCenter - wyśrodkowany formularz | AutoResize - pokaż całe rekordy | DividingLines - linie rozdzielające rekordy |
Akcja RuchRozmiar - położenie i rozmiar formularza |

02.

31.12.2017

• Niekonwencjonalne otwarcie formularza. Od lewej do prawej strony strony. •

Za pomocą formularzy możemy prezentować i przetwarzać zgromadzone w bazie dane. Spróbujmy więc otwierać formularze w niekonwencjonalny sposób. Wizualny efekt procesu otwierania formularza możemy rozłożyć na wiele pojedynczych prezentacji formularza. Najpierw pokazujemy formularz o małym rozmiarze i za każdym razem zwiększamy jego rozmiar oraz jeżeli jest to konieczne również jego położenie .... Właściwości - rozmiar formularza.
WindowHeight (Width) - wysokość (szerokość) formularza w twipach | WindowLeft, (Top) - odległość od lewej i górnej krawędzi okna roboczego MS Access | Visible - pokazanie lub ukrycie formularza, raportu, sekcji i formantu |

03.

02.01.2018

• Dziewięć wizualnych sposobów otwarcia formularza. •

Wizualny efekt procesu otwierania formularza możemy rozłożyć na wiele pojedynczych prezentacji formularza. Najpierw pokazujemy formularz o małym rozmiarze i za każdym razem zwiększamy jego rozmiar oraz jeżeli jest to konieczne również jego położenie. W zależności od kierunku zwiększania rozmiaru formularza w trakcie jego otwierania możemy wyróżnić dziewięć wizualnych efektów otwierania formularza ....

04.

31.12.2018

• Modalny pasek postępu (Progressbar) •

Pasek postępu jest graficznym elementem kontrolnym używanym do wizualizacji postępu operacji wykonywanej przez system, takich jak pobieranie danych, przesyłanie plików, postęp instalacji programu. W MS Access pasek postępu może informować o przetwarzanie kolejnych rekordów, bądź plików ....

05.

02.01.2019

• Trzy dynamiczne, hierarchiczne, powiązane pola kombi •

Często w bazie danych musimy zapisać dane adresowe zawierające lokalizację podmiotu takie jak: województwo, powiat, gminę, miejscowość oraz ulicę i nr domu. Samych gmin mamy obecnie ok. 3700, więc umieszczenie danych na jednej liście pola kombi, bardzo by utrudniło użytkownikowi znalezienie pozycji na takiej liście
      Powinniśmy zastosować hierarchiczne (kaskadowe) pola kombi w których wybór pozycji w pierwszym polu kombi, ogranicza możliwość wyboru w drugim polu kombi do danych powiązanych z wybraną wcześniej pozycją. Po wyborze elementu w drugim polu kombi, lista pozycji w trzecim polu kombi zostaje ograniczona do ....

06.

05.01.2019

• Pasek postępu osadzony w formularzu •

Pasek postępu jest graficznym elementem kontrolnym używanym do wizualizacji postępu operacji wykonywanej przez system, takich jak pobieranie danych, przesyłanie plików, postęp instalacji programu. W MS Access pasek postępu może informować o przetwarzanie kolejnych rekordów, bądź plików ....

07.

12.01.2019

• Identyfikacja pasków przewijania formularza •

Chcąc programowo zmienić położenie formantów formularza, a zwłaszcza jeżeli chcemy formant ten dosunąć do prawej lub dolnej krawędzi okna musimy wiedzieć, czy paski przewijania są widoczne. Gdy pasek postępu jest widoczny, formant powinniśmy dosunąć prawą (lub dolną) krawędzią do paska przewijania, a nie do krawędzi okna formularza, gdyż wtedy pasek przewijania częściowo zasłoni przesuwany formant ....

08.

17.01.2019

• Hierarchiczne dane. Formant ComboBox i ListBox w widoku TreeView •

Dane w postaci hierarchicznej możemy zaprezentować wykorzystując kontrolkę TreeView. Każdy węzeł w widoku drzewa może zawierać inne węzły podrzędne. Konieczne jest jednak ustanowienie odwołania do kontrolki ActiveX Microsoft Windows Common Controls 6.0, co może skutkować problemem „zagubionych referencji” (Missing References). Aby ominąć ten problem możemy stworzyć własne pole kombi, tak by na rozwiniętej liście widoczne były poszczególnych węzły, które można zwijać i rozwijać. W podobny sposób można stworzyć z formantu ListBox listę widoku TreeView ....

Metody

01.

28.12.2017

• Metoda DoCmd.Repaint. Odświeżanie formantów formularza •

Gdy następuje zmiana wartości kilku formantów, program Microsoft Access może opóźnić wyświetlenie zmian zwłaszcza, gdy wartości innych formantów, zależą od wartości zmienionych formantów. Metoda Repaint wykonuje wszystkie zaległe aktualizacje ekranu dla określonego formularza. Gdy metoda Repaint wykonywana jest na formularzu, wykonuje także wszystkie zaległe obliczenia formantów formularza ....

02.

31.12.2017

• Metoda Me.Restore. Przywracanie pierwotnego rozmiaru okna. •

Metoda DoCmd.Restore służy do przywracania zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego okna do jego poprzedniego rozmiaru. Wykonuje akcję Przywróć (Restore) w języku Visual Basic. Działa na zaznaczonym obiekcie. Jeśli obiekt został zminimalizowany, można go najpierw zaznaczyć za pomocą metody DoCmd.SelectObject a następnie przywrócić jego poprzedni rozmiar za pomocą metody DoCmd.Restore ....

Zdarzenia

01.

05.12.2017

• Zdarzenie Open i Close •

Zdarzenie Open występuje, gdy formularz zostaje otwarty, ale przed wyświetleniem pierwszego rekordu. Dla raportu zdarzenie to występuje przed podglądem wydruku, albo przed wydrukowaniem raportu. Zdarzenie Close występuje, gdy formularz albo raport jest zamykany i usuwany z ekranu. Aby uruchomić makro lub procedurę zdarzenia, gdy wystąpią te zdarzenia, należy ustawić właściwość OnOpen lub OnClose na nazwę makra lub na wartość [Event Procedure] ....

02.

07.12.2017

• Zdarzenie Load i Unload •

Zdarzenie Load występuje, gdy formularz (raport) zostaje po raz pierwszy otwarty i wypełniane są jego rekordy.
Zdarzenie to może być wykorzystane np. do przydzielania zasobów używanych w formularzu. Zdarzenie Unload występuje, gdy formularz (raport) jest zamykany, lecz przed jego usunięciem z ekranu. Gdy formularz (raport) zostaje ponownie załadowany, program Microsoft Access ponownie wyświetla go i ponownie inicjuje zawartość wszystkich jego formantów ....

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies