Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0

• Jak pobrać plik lub jego fragment do zmiennej typu String.

Aby odczytać dane z pliku możemy pobrać jednorazowo jego całą zawartość do zmiennej typu String lub tablicy bajtów, możemy pobrać fragment pliku do zmiennej typu String lub tablicy bajtów, a także pobierać porcjami kolejne linie , lub kolejne „rekordy” do zmiennej „Typ użytkownika”.

Funkcja sprawdzająca argumenty otwarcia pliku.

Na stronie Walidacja argumentów otwarcia pliku przedstawiłem funkcję plikCheckArguments(...) sprawdzającą poprawnośc argumentów funkcji operujących na plikach tekstowych i binarnych. Nie jest to idealna funkcja uwzględniająca wszystkie przypadki nieprawidłowego otwarcia pliku, ale w większości przypadków umożliwia wychwycenie błędów podczas próby otwarcia pliku w trybie do „Do odczytu” lub „Do zapisu”.

Odczyt danych z pliku do zmiennej typu String.

Skoro mamy funkcję sprawdzającą poprawność argumentów, to napiszmy pierwszą funkcje, które z niej korzysta. Będzie nią funkcja plikFileToString(...) która pobiera do zmiennej typu String plik, lub fragment pliku.

⊗ Public Function plikFileToString( _
          ByVal sFilePath As String, _
          ByRef sRetString As String, _
     Optional ByVal lStart As Long = 1, _
     Optional ByVal lBytes As Long = -1) As Long
 • Funkcja plikFileToString (...) otwiera plik w trybie „Do odczytu” i pobiera kreśloną ilość bajtów lBytes, począwszy od startowego bajtu lStart. Zwraca ilość pobranych bajtów, a w argumencie ByRef sRetString As String zwraca pobrane bajty.
 • argumenty:
  • sFilePath
  • pełna ścieżka do pliku, plik musi istnieć i nie może być otwarty na wyłączność.
  • sRetString
  • przekazywany ByRef argument, w którym zwracane są pobrane bajty. Przy niepowodzeniu wywołania funkcji zawiera ciąg zerowej długości "".
  • lStart
  • numer bajtu od którego ma nastąpić odczyt, domyślnie = 1. Jeżeli numer bajtu początkowego lStart jest większy niż długość pliku lLenFile generowany jest błąd wykonania o numerze errOutOfRange = vbObjectError + err_plikError + 4, (err_plikError = 100),funkcja zwraca -1, a w argumencie ByRef sRetString ciąg zerowej długości "".
  • lBytes
  • ilość bajtów do pobrania, dla domyślnej wartości -1 pobierane są wszystkie bajty począwszy od bajtu startowego lStart. Jeżeli ilość bajtów do pobrania przekracza ilość dostępnych bajtów, funkcja zwraca wszystkie bajty począwszy od bajtu lStart aż do końca pliku.
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu zwraca wartość ilość pobranych bajtów,a w argumencie ByRef sRetString zwraca pobrane bajty. Przy niepowodzeniu zwraca -1, a w argumencie ByRef sRetString ciąg zerowej długości "".
  Jeżeli plik nie zawiera danych (jest pusty) funkcja zwraca 0, a w argumencie ByRef sRetString ciąg zerowej długości "".
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 15.01.2018

 • Uwaga.
  Funkcja plikFileToString(...) korzysta z pomocniczej funkcji plikCheckArguments(...) sprawdzającej poprawność argumentów.
Option Compare Database
Option Explicit

'dolna granica zakresu numerów błędów dotyczących plików
Public Const err_plikError     As Long = 100

' Numer początkowy bajtu (znaku, linii) jest poza zakresem danych w pliku
Public Const errOutOfRange    As Long = vbObjectError + err_plikError + 4

Public Function plikFileToString( _
         ByVal sFilePath As String, _
         ByRef sRetString As String, _
    Optional ByVal lStart As Long = 1, _
    Optional ByVal lBytes As Long = -1) As Long
Dim lLenFile   As Long
Dim ff      As Integer
Const conProcName As String = "plikFileToString(...)"

	sRetString = ""

	' Pomocnicza funkcja plikCheckArguments(...) znajduje się na stronie:
	' http://www.accdb.pl/plik-odczyt-walidacja.html#plikCheckArguments
	' -------------------------------------------------------------------
	' sprawdź, czy możliwa jest operacja odczytu z pliku
	If plikCheckArguments(sFilePath, False, lStart, lBytes, , conProcName) = False Then
		plikFileToString = -1
		Exit Function
	End If

	' pobierz długość pliku w bajtach
	lLenFile = FileLen(sFilePath)
			
	' jeżeli plik jest pusty to zakończ działanie
	If lLenFile = 0 Then
		plikFileToString = 0
		Exit Function
	End If

	' jeżeli numer początkowy bajtu odczytu jest większy
	' od długości pliku, to wygeneruj błąd wykonania
	If lStart > lLenFile Then
		plikFileToString = -1
		Err.Raise errOutOfRange, conProcName, _
							"Numer początkowy bajtu jest większy od długości pliku!"
	End If

	' określ ilość bajtów do pobrania, począwszy od bajtu startowego
	If lBytes = -1 Then
		lBytes = lLenFile - lStart + 1
	Else
		' jeżeli ilość bajtów do pobrania, począwszy od bajtu startowe przekracza rozmiar pliku
		' dostosuj ilość pobieranych bajtów do rozmiaru pliku
		If (lStart + lBytes) > lLenFile Then lBytes = lLenFile - lStart + 1
	End If

	'pobierz pierwszy wolny numer pliku
	ff = FreeFile

	' otwórz plik i pobierz dane
	Open sFilePath For Binary Access Read As #ff
		' przygotuj bufor na przyjęcie bajtów pliku
			sRetString = String(lBytes, vbNullChar)
			' pobierz określoną ilość bajtów przygotowanego buforu
			Get #ff, lStart, sRetString
	Close #ff

	' zwróć ilość pobranych bajtów
	plikFileToString = lBytes

End Function