Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0

Spis przykładów dotyczących folderów i przetwarzania plików.

01.

17.11.2017

• Lista podfolderów w folderze roboczym.Funkcja Dir i komenda DIR •

Wbudowana funkcji Dir, zwraca wartość typu String reprezentującą nazwę pliku, katalogu lub folderu, która odpowiada określonemu wzorcowi, atrybutowi pliku albo etykiecie dysku. Funkcja Dir pozwala na stosowanie symboli wieloznacznych zastępujących wiele znaków (*) lub pojedynczy znak (?), umożliwiając w ten sposób wskazanie wielu plików ....
... Podstawowe informacje o komendzie Dir możemy uzyskać po uruchomieniu w oknie „Immediate” poniższej instrukcji:
?Shell(Environ$("COMSPEC") & " /k Dir/?") ....

02.

21.11.2017

• Lista podfolderów zwracanych przez FileSystemObject (FSO) •

Skoro ani funkcja Dir ani komenda Dir nie daje sobie rady z pobraniem nazw podfolderów w folderze roboczym, spróbujemy uzyskać listę podfolderów w folderze roboczym wykorzystując usługę Windows Script Host (WSH) i jej obiekt FileSystemObject, który zapewnia dostęp do systemu plików komputera ....
... Rekurencyjna funkcja fileListSubFoldersFSO (...) wykorzystuje usługę Windows Script Host (WSH) i jej obiekt FileSystemObject w celu znalezione wszystkich podfolderów w folderze roboczym ....

03.

26.11.2017

• Lista podfolderów. Unikodowa funkcja API FindFirstFileW i FindNextFileW •

06.

05.01.2018

• Lista podfolderów w folderze.   Funkcja API FindFirstFileA i FindNextFileA •

Funkcja FindFirstFile wyszukuje pliki i foldery wyłącznie po nazwie pliku, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
 Jeżeli wywołanie funkcji FindFirstFile zakończy się sukcesem (zostanie znaleziony plik lub folder), to funkcja zwróci nam uchwyt wyszukiwania, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. Zwrócony uchwyt wyszukiwania możemy użyć w celu wyszukania kolejnego wyszukiwania za pomocą funkcji FindNextFile ....

04.

30.11.2017

• Operacje odczytu i zapisu pliku. Instrukcja Open. •

Instrukcja VBA Open umożliwia wykonywanie operacji wejścia/wyjścia (odczytu i zapisu) na pliku.
Słowo kluczowe Tryb (Mode) określa sposób otwarcia pliku: Append, Binary, Input, Output lub Random. Jeżeli ten element nie jest określony, plik jest otwierany w trybie Random.
Słowo kluczowe Dostep (Access) określa dozwolone operacje na otwartym pliku: Read, Write lub Read Write ....

05.

21.12.2017

• Lista plików w folderze. Unikodowa funkcja API FindFirstFileW i FindNextFileW. •

07.

07.01.2018

• Lista plików w folderze roboczym.   Funkcja API FindFirstFileA i FindNextFileA. •

Funkcja tworząca listę plików w folderze roboczym i podfolderach korzysta z funkcji plikListSubFoldersApiW(...) opisanej w Przykładzie nr 3 „Lista podfolderów w folderze roboczym”. Używa tych samych funkcji API FindFirstFileFindFirstFile w celu wyszukania plików o ściśle określonej nazwie, lub zgodnych z maską wyszukiwania utworzonej przy użyciu symboli wieloznacznych "?" oraz "*".
Gdy zostanie znaleziony plik pasujący do wzorca, możemy skorzystać ze zwracanej struktury WIN32_FIND_DATA, by pobrać więcej danych o znalezionym pliku. Element dwFileAttributes, zawiera dane o atrybutach pliku. element (ftCreationTime) zawiera dane dacie utworzenia pliku, datę modyfikacji zawiera element (ftLastWriteTime), a rozmiar pliku odczytać możemy z elementów (nFileSizeHighnFileSizeLow) ....

08.

12.01.2018

• Słów kilka o plikach. Pliki tekstowe i binarne •

Plik danych jest to uporządkowany zbiór danych (bitów, bajtów, rekordów itp.) o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Możemy wyróżnić dwa podstawowe typy plików:
plik tekstowy zawierający dane w postaci alfanumerycznej oraz plik binarny zawierający po prostu ciąg bajtów, bez względu na rodzaj zapisanej w pliku informacji.

09.

12.01.2018

• Poprawność argumentów otwarcia pliku (R/W).Funkcja plikCheckArguments(...) •

Przed pobraniem zawartości pliku do zmiennej typu String bądź tablicy bajtów, lub zapisem danych do pliku powinniśmy wcześniej sprawdzić, czy operacja odczytu/zapisu jest możliwa. Wystąpić może kilka różnych przyczyn, które uniemożliwią nam odczytanie danych z pliku lub zapisanie danych do pliku ....

10.

15.01.2018

• Odczyt danych z pliku do zmiennej typu String.Funkcja plikFileToString(...) •

Aby odczytać dane z pliku możemy pobrać jednorazowo jego całą zawartość lub fragment do zmiennej typu String.
Funkcja plikFileToString (...) otwiera plik w trybie „Do odczytu” i pobiera kreśloną ilość bajtów lBytes, począwszy od startowego bajtu lStart. Zwraca ilość pobranych bajtów, a w argumencie ByRef sRetString zwraca pobrane bajty ....

11.

15.01.2018

• Odczyt danych z pliku do tablicy typu Byte().Funkcja plikFileToArray(...) •

Aby odczytać dane z pliku możemy pobrać jednorazowo jego całą zawartość lub fragment do zmiennej do tablicy Byte().
Funkcja plikFileToArray (...) otwiera plik w trybie „Do odczytu” i pobiera określoną ilość bajtów lBytes, począwszy od startowego bajtu lStart. Zwraca ilość pobranych bajtów, a w argumencie ByRef arrRetBytes() zwraca tablicę zawierającą pobrane bajty ....

12.

04.02.2019

• Czy plik istnieje na dysku?Funkcja plikFileExist(...) •

Przy każdej próbie odwołania się do pliku na dysku, powinniśmy upewnić się, czy plik faktycznie znajduje się w miejscu docelowym na dysku. Przed sprawdzeniem za pomocą funkcji DIR, należy sprawdzić, czy ścieżka do pliku nie zawiera zastrzeżonych znaków, które nie mogą występować w nazwach katalogów i plików... Funkcja plikFileExist (...) sprawdza, czy w określonej lokalizacji znajduje się wskazany plik ....

 

 

Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies