Access

  MS Access 2010+  |  Instrukcje w VBA  |   VBA 7.0

• Open - instrukcja

Instrukcja VBA Open umożliwia wykonywanie operacji wejścia/wyjścia (odczytu i zapisu) na pliku. Nie należy jej mylić ze zdarzeniem Open, które występuje, gdy formularz zostaje otwarty, ale przed wyświetleniem pierwszego rekordu, a dla raportów zdarzenie to występuje przed podglądem wydruku albo przed wydrukowaniem raportu.

• Składnia instrukcji Open

Składnia Instrukcji Open

Open nazwa_sciezki For tryb [Access dostęp] [blokada] As [#]numer_pliku [Len=dlugosc_rekordu]

Składnia instrukcji Open zawiera następujące elementy:

  Element   Opis
nazwa_sciezki Element obowiązkowy. Wyrażenie znakowe określające nazwę pliku. Może zawierać nazwę katalogu lub folderu i dysku.
tryb (mode) Element obowiązkowy. Słowo kluczowe określające tryb otwarcia pliku: Append, Binary, Input, Output lub Random. Jeżeli ten element nie jest określony, plik jest otwierany w trybie Random.
APPEND
dostęp sekwencyjny, nowe dane dopisywane są na końcu pliku, jeżeli plik nie istnieje to zostanie utworzony
BINARY
dostęp binarny do czytania i zapisu, jeżeli plik nie istnieje to zostanie utworzony
INPUT
dostęp sekwencyjny do czytania, jeżeli plik nie istnieje generowany jest błąd
OUTPUT
dostęp sekwencyjny do zapisu, przy otwarciu cała zawartość pliku jest usuwana, jeżeli plik nie istnieje to zostanie utworzony
RANDOM
dostęp bezpośredni do czytania i zapisu, jeżeli plik nie istnieje to zostanie utworzony, (domyślny tryb otwarcia pliku)
dostęp (access) Element nieobowiązkowy. Słowo kluczowe określające dozwolone operacje na otwartym pliku: Read, Write lub Read Write.
READ
otwarcie pliku tylko do odczytu
WRITE
otwarcie pliku tylko do zapisu
READ WRITE
otwarcie pliku tylko do odczytu i zapisu
blokada (lock) Element nieobowiązkowy. Słowo kluczowe określające dozwolone dla innych procesów operacje na pliku: Shared, Lock Read, Lock Write i Lock Read Write.
SHARED
każdy proces może wykonywać na pliku operacje odczytu i zapisu
LOCK READ
żaden proces nie może wykonywać na pliku operacji odczytu
LOCK WRITE
żaden proces nie może wykonywać na pliku operacji zapisu
LOCK READ WRITE
żaden proces nie może wykonywać na pliku operacji odczytu i zapisu
numer_pliku Element obowiązkowy. Poprawny numer pliku z zakresu 1 do 511 włącznie. Aby uzyskać następny wolny numer pliku, należy wykorzystać funkcję FreeFile
dlugosc_rekordu (Len)Element nieobowiązkowy. Liczba mniejsza lub równa 32 767 (bajtów). Dla plików otwartych dla dostępu swobodnego oznacza długość rekordu. Dla plików sekwencyjnych oznacza liczbę buforowanych znaków.

Użycie

Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na pliku należy plik otworzyć. Instrukcja Open przydziela plikowi bufor dla operacji wejścia/wyjścia i określa tryb dostępu do bufora. Jeżeli plik określony przez element nazwa_ściezki nie istnieje, zostanie on utworzony, jeśli podany tryb to Append, Binary, Output lub Random.
Jeżeli plik jest już otwarty przez inny proces, a podany tryb dostępu jest niedozwolony, operacja Open kończy się niepowodzeniem i występuje błąd.
Klauzula dlugosc_rekordu jest pomijana w przypadku, gdy tryb ma wartość Binary.
Uwagi. W trybach Binary, Input i Random możliwe jest otwarcie pliku z innym numerem pliku, bez konieczności jego wcześniejszego zamknięcia. W trybach AppendOutput należy przed otwarciem pliku z innym numerem plik zamknąć.

Słownik użytych terminów.


• wyrażenie znakowe
Dowolne wyrażenie o wartości stanowiącej sekwencję następujących po sobie znaków. Do elementów wyrażenia znakowego może należeć funkcja zwracająca ciąg znaków, literał znakowy, stała znakowa, zmienna znakowa, ciąg znaków typu Variant lub funkcja zwracająca ciąg znaków typu Variant  (VarType = 8 (vbString).
• słowo kluczowe
Słowo lub symbol rozpoznawany jako część języka programowania Visual Basic, na przykład instrukcja, nazwa funkcji lub operator.
• numer pliku
Numer używany przez instrukcję Open podczas otwierania pliku. Dla plików niedostępnych z innych aplikacji należy używać numerów z zakresu od 1 do 255 włącznie, natomiast dla plików dostępnych z innych aplikacji — numerów z zakresu od 256 do 511.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies