Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie plików  |   VBA 7.0

• Przetwarzanie plików.

„Przetwarzanie plików” - moje skromne uwagi.

Dla mnie szerokie zagadnienie „Przetwarzanie plików” jest zbyt szerokie by je opisać. Mnie praktycznie interesuje dostęp do plików w trybie odczytu i zapisu do plików binarnych. Dlatego też większość przykładów dotyczyć będzie odczytu i zapisu 24 bitowych bitmap *.bmp.
Pliki tekstowe stałej szerokości mnie nie interesują. Jeżeli chodzi o pliki tekstowe to spróbuję ułatwić sobie pisanie stron z przykładami - pliki *.html. Być może plik CSV jest godzien uwagi, ale MS Access dostarcza narzędzi do odczytu i zapisu tego typu plików. Nie mniej jednak sam zapis i odczyt pliku CSV jest prosty (czytaj nie jest mocno skomplikowany) więc być może stworzę jakiś przykładzik.

O pliku XML może będzie kiedyś. Temat ten zacząłem dość dawno temu, ale nie wiem kiedy temat uznam za skończony. Wstępnie opracowane dwa przykłady znajdują się na stronach:

 • Plik WMRODZ.xml zawiera wykaz rodzajów miejscowości i ich identyfikatorów
 • Plik TERC.xml zawiera wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego

następne dwa przykłady są gdzieś na dysku

 • Plik SIMC.xml zawierający zbiór identyfikatorów i nazw miejscowości
 • Plik ULIC.xml zawierający zbiór identyfikatorów i nazw ulic.

ale dużo wody upłynie zanim przykłady te ujrzą światło dzienne .

Funkcja sprawdzająca argumenty otwarcia pliku.

Przed pobraniem zawartości pliku do zmiennej typu String bądź tablicy bajtów, lub zapisem danych do pliku powinniśmy wcześniej sprawdzić, czy operacja odczytu/zapisu jest możliwa. Wystąpić może kilka różnych przyczyn, które uniemożliwią nam odczytanie danych z pliku lub zapisanie danych do pliku.

Otwarcie pliku.

Plik możemy otworzyć za pomocą instrukcji Open opisanej na stronie Plik. Instrukcja Open.
W przypadku operacji odczytu danych z pliku, warunkiem koniecznym jest by plik istniał. Możemy to sprawdzić w bardzo łatwy sposób za pomocą wbudowanej funkcji Dir:

If Len(Dir(sFilePath)) > 0 Then => plik istnieje

 • W przypadku gdy plik sFilePath nie istnieje, a my chcemy wykonać operację
 • odczytu danych z nieistniejącego pliku, to za pomocą metody Raise obiektu Err powinniśmy wygenerować wtedy błąd wykonania o numerze 53 (File Not found), który będziemy musieli potem obsłużyć.
 • zapisu danych do pliku sFilePath, a plik nie istnieje, to plik zostanie utworzony jeśli tryb otwarcia pliku będzie typu Append, Binary, Output lub Random.

Aby sprawdzić, czy możemy odczytywać dane z pliku sFilePath spróbujmy go otworzyć w trybie dostępu binarnym (Binary) i do odczytu (Read).

Open sFilePath For Binary Access Read As #ff
    ' nie rób nic
Close #ff

Aby sprawdzić, czy możemy zapisywać dane do pliku sFilePath spróbujemy go otworzyć w trybie dostępu binarnymBinary do zapisu (Write).

Open sFilePath For Binary Access Write As #ff
    ' nie rób nic
Close #ff

 • Jeżeli otwierany w trybie do „Zapisu” plik ma ustawiony atrybut vbReadOnly generowany jest błąd wykonania o numerze 75 (Path/File access error). W takim przypadku nie będziemy mogli zapisać danych do takiego pliku.
 • Jeżeli otwierany do „Odczytu” lub „Zapisu” plik został wcześniej otwarty przez inny proces „Na wyłączność”, generowany jest błąd wykonania numerze 70 (Permission denied). W takim przypadku nie będziemy mogli odczytać, ani zapisać danych do takiego pliku.
 • Gdy otwierany plik został wcześniej otwarty przez inny proces, a podany tryb dostępu jest niedozwolony generowany jest błąd nr 55 (File already open). Dotyczy to trybu otwarcia pliku AppendOutput, dla których plik otwarty z innym numerem należy zamknąć.

Dodatkowe argumenty funkcji sprawdzającej

Aby uzyskać potrzebne dane z pliku, nie musimy odczytywać bezpośrednio całej zawartości pliku i ją przetwarzać w celu uzyskania potrzebnych danych. Dane z pliku możemy pobrać jednorazowo określając:

 • numer początkowego bajtu, znaku lub linii, od którego ma być dokonana operacja odczytu,
 • ilość bajtów, znaków, linii które mają być pobrane,
 • oraz w niektórych przypadkach powinniśmy określić znak końca linii. Dopuszczalny jest znak Chr$(13) lub vbNewLine (Chr$(13) & Chr$(10).

Pomocnicza funkcja sprawdzająca poprawność argumentów funkcji odczytujących i zapisujących dane do pliku.

⊗Public Function plikCheckArguments( _
         ByVal sFilePath As String, _
         ByVal fToWrite As Boolean, _
     Optional ByVal lStart As Long = 1, _
     Optional ByVal lCount As Long = -1, _
     Optional ByVal sCharsEnd As String = vbNewLine) As Boolean
 • Pomocnicza funkcja plikCheckArguments (...) sprawdzająca poprawność argumentów funkcji odczytujących i zapisujących dane do pliku.
 • argumenty:
  • sFilePath
  • pełna ścieżka do pliku, na którym będzie wykonywana operacja zapis lub odczytu
   • dla operacji „Odczytu” za pomocą funkcji plikFileExist(...) sprawdzane jest, czy plik sFilePath istnieje. Jeżeli plik nie istnieje generowany jest błąd wykonania o numerze errFileNotExist.
   • dla operacji „Zapisu” plik sFilePath nie może mieć atrybutu vbReadOnly. Generowany jest wtedy błąd wykonania o numerze 75 (Path/File access error).
   • gdy plik sFilePath jest otwarty przez inny proces „Na wyłączność”, generowany jest błąd wykonania o numerze 70 (Permission denied)
   • gdy plik sFilePath został wcześniej otwarty przez inny proces, a podany tryb dostępu jest niedozwolony generowany jest błąd nr 55 (File already open). Dotyczy to trybu otwarcia pliku AppendOutput, dla których plik otwarty z innym numerem należy zamknąć.
  • fToWrite
  • argument określa tryb w jakim ma być otwarty plik sFilePath. Dla wartości True plik ma być otwarty w trybie „Do zapisu”. Dla wartości False plik ma być otwarty w trybie „Do odczytu”.
  • lStart
  • Domyślna wartość = 1. Numer początkowego bajtu (znaku, linii) od którego ma być dokonana operacja odczytu lub zapisu, Dla wartości argumentu lStart < 1 generowany jest błąd wykonania o numerze errArgFailValue. Jeżeli numer początkowego bajtu lStart przekracza rozmiar pliku, generowany jest błąd wykonania o numerze errFileOutOfRange. Dla wartości argumentu fToWrite = True (plik ma być otwarty w trybie „Do zapisu”) argument lStart jest ignorowany.
  • lCount
  • Domyślna wartość = - 1. Ilość bajtów (znaków, linii) do operacji odczytu lub zapisu. Dla domyślnej wartości = -1 odczytane zostaną wszystkie bajty, (znaki, linie) od pozycji lStart. Wartość argumentu nie może być mniejsza od -1, ani równa Zero. Generowany jest wtedy błąd wykonania o numerze errArgFailValue.
  • sCharsEnd
  • argument nieobowiązkowy. Domyślna wartość = vbNewLine. Znak określający koniec linii. Dopuszczalny jest znak Chr$(13) lub vbNewLine (Chr$(13) & Chr$(10). Ewentualnie (przy zapisie) ciąg zerowej długości "".
   Dla innych wartości argumentu sCharsEnd generowany jest błąd wykonania o numerze errArgFailEndLine.
  • sProcName
  • argument nieobowiązkowy. Domyślna wartość = "". Nazwa funkcji wywołującej, która w przypadku wywołania błędu przekazywana jest jako argument Source := sProcName metody Err.Raise. Jeżeli nazwa funkcji wywołującej nie zostanie przekazana, wartość argumentu sProcName ustawiana jest na nazwę bieżącej funkcji sProcName = cProcName, gdzie stała cProcName = "Funkcja plikCheckArguments(...)"
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu zwraca TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 11.01.2018
Option Compare Database
Option Explicit

Public Function plikCheckArguments( _
         ByVal sFilePath As String, _
         ByVal fToWrite As Boolean, _
     Optional ByVal lStart As Long = 1, _
     Optional ByVal lCount As Long = -1, _
     Optional ByVal sCharsEnd As String = vbNewLine) As Boolean '
Dim ff     As Integer
Dim lErrNo   As Long
Dim sErrDscr  As String
Const cProcName As String = "Funkcja plikCheckArguments(...)"

	' jeżeli odczytujemy dane z pliku, to plik musi istnieć
	If fToWrite = False Then
			If plikFileExist(sFilePath) = False Then
				Err.Raise errFileNotExist, cProcName, _
									errBmpDescription(errFileNotExist)
			End If
	End If

	' sprawdź numer początkowy bajtu (znaku, linii) do odczytu
	If lStart < 1 Then
		Err.Raise errArgFailValue, cProcName, _
							errBmpDescription(errArgFailValue)
	End If

	' sprawdź poprawność ilości bajtów (znaków, linii) do odczytu
	If lCount = 0 Or lCount < -1 Then
		Err.Raise errArgFailValue, cProcName, _
							errBmpDescription(errArgFailValue)
	End If

	' sprawdź poprawność znaku końca linii
	If Len(sCharsEnd) > 0 Then
		If Not (sCharsEnd = Chr$(13) Or sCharsEnd = vbNewLine) Then
			Err.Raise errArgFailEndLine, cProcName, _
								errBmpDescription(errArgFailEndLine)
		End If
	Else
		' przy odczycie, końcem linii nie może być ciąg zerowej długości
		If fToWrite = False Then
			Err.Raise errArgFailEndLine, cProcName, _
								errBmpDescription(errArgFailEndLine)
		End If
	End If

	' plik istnieje - spróbuj go otworzyć do odczytu lub zapisu
	' i pułapkuj ewentualne błędy
	If Len(Dir(sFilePath)) > 0 Then
		ff = FreeFile
		' wyłącz obsługę błędów
		On Error Resume Next
			If fToWrite = True Then
				Open sFilePath For Binary Access Write As #ff
			Else
				Open sFilePath For Binary Access Read As #ff
			End If
			'pułapkuj błędy
			If Err.Number < > 0 Then
				'zapamiętaj numer i opis błędu
				lErrNo = Err.Number
				sErrDscr = Err.Description
				Err.Clear
				On Error GoTo 0
				Select Case lErrNo
					Case errFileAlreadyOpen
								Err.Raise errFileAlreadyOpen, cProcName, _
								errBmpDescription(errFileAlreadyOpen)
					Case errPermissionDenied
								Err.Raise errPermissionDenied, cProcName, _
								errBmpDescription(errPermissionDenied)
					Case errReadOnly
								Err.Raise errReadOnly, cProcName, _
								errBmpDescription(errReadOnly)
					Case Else
						Err.Raise lErrNo, cProcName, sErrDscr
				End Select
			End If
		On Error GoTo 0
		Close #ff
	End If
		
	plikCheckArguments = True

End Function

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies