Access

  MS Access 2010+  |  Aplication Programming Interface API  |   VBA 7.0 

Spis przykładów o API

001.

09.11.2017

• Windows API. podstawowe informacje o Interfejsie Programowania Aplikacji

Windows API (WinAPI) to nazwa podstawowego zestawu Interfejsu Programowania Aplikacji dostępnych w systemach operacyjnych Microsoft Windows. Za pomocą interfejsu API, można tworzyć aplikacje, które działają z powodzeniem na wszystkich wersjach systemu Windows ....

002.

11.11.2017

• Instrukcja Declare. Deklarowanie funkcji API

Instrukcja Declare wykorzystywana jest na poziomie modułu do deklarowania odwołań do procedur zewnętrznych zawartych w bibliotekach dołączanych dynamicznie (w pliku DLL).
W programie Microsoft Access można użyć instrukcji Declare na poziomie modułu w module standardowym, aby zadeklarować odwołanie do zewnętrznej procedury w bibliotece dołączanej dynamicznie (DLL). Domyślnie instrukcja Declare jest publiczna ....

003.

14.11.2017

• Instrukcja Type. Deklarowanie Typu użytkownika

Typ użytkownika to złożony typ danych, mogący przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej. Cechą odróżniającą typ użytkownika od tablic jest możliwość przechowywania wartości różnych typów. Zazwyczaj grupuje logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci. Poszczególne elementy typu użytkownika mają swoje unikatowe nazwy i podanie nazwy, pozwala na uzyskanie dostępu do danego elementu ....

004.

18.11.2017

• Wyszukiwanie plików i folderów. Funkcja API FindFirstFile (...)

Funkcja FindFirstFile wyszukuje pliki i foldery po nazwie pliku, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
Próba otwarcia wyszukiwania, gdy podana nazwa pliku zawiera na końcu znak backslash (\), zawsze kończy się niepowodzeniem ....

005.

20.11.2017

• Wyszukiwanie plików i folderów. Funkcja API FindNextFile (...)

Funkcja FindNextFile kontynuje wyszukiwanie plików i folderów, z tymi samymi kryteriami z jakimi wywołano funkcję wyszukującą FindFirstFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), zwraca wartość różną od Zera, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. By zakończyć wyszukiwanie należy uchwyt wyszukiwania zamknąć za pomocą funkcji FindClose ....

006.

20.11.2017

• Wyszukiwanie plików i folderów. Funkcja API FindClose (...)

Funkcja FindClose kontynuje wyszukiwanie plików i folderów, z tymi samymi kryteriami z jakimi wywołano funkcję wyszukującą FindFirstFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), zwraca wartość różną od Zera, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. By zakończyć wyszukiwanie należy uchwyt wyszukiwania zamknąć za pomocą funkcji FindClose ....

007.

28.11.2017

• Informacje o pliku lub folderze. Struktura WIN32_FIND_DATA

Struktura WIN32_FIND_DATA zwracana jest przez m.in. funkcje FindFirstFileFindFirstFile gdy zostanie znaleziony plik lub folder pasujący do nazwy lub wzorca wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". Zawiera informacje o znalezionym pliku lub folderze, dotyczących nazwy, atrybutów, wielkości, czasu utworzenia, modyfikacji i ....

008.

30.11.2017

• Informacje o datach dot. plików lub folderów. Struktura FILETIME

Struktura FILETIME jest to 64 bitowa struktura przechowująca informację o dokładnej dacie utworzenia, dostępu, modyfikcji pliku lub folderu. Określa liczbę 100 nanosekundowych odstępów jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1601 roku według czasu UTC. Element dwLowDateTime struktury FILETIME to młodsze 32 bity daty pliku, a element dwHighDateTime struktury FILETIME to starsze 32 bity daty pliku ....