Access

  MS Access 2010+  |  Aplication Programming Interface API  |   VBA 7.0 

Spis przykładów o API

01.

09.11.2017

• Windows API. podstawowe informacje o Interfejsie Programowania Aplikacji •

Windows API (WinAPI) to nazwa podstawowego zestawu Interfejsu Programowania Aplikacji dostępnych w systemach operacyjnych Microsoft Windows. Za pomocą interfejsu API, można tworzyć aplikacje, które działają z powodzeniem na wszystkich wersjach systemu Windows ....

02.

11.11.2017

• Instrukcja Declare. Deklarowanie funkcji API •

Instrukcja Declare wykorzystywana jest na poziomie modułu do deklarowania odwołań do procedur zewnętrznych zawartych w bibliotekach dołączanych dynamicznie (w pliku DLL).
W programie Microsoft Access można użyć instrukcji Declare na poziomie modułu w module standardowym, aby zadeklarować odwołanie do zewnętrznej procedury w bibliotece dołączanej dynamicznie (DLL). Domyślnie instrukcja Declare jest publiczna ....

03.

14.11.2017

• Instrukcja Type. Deklarowanie Typu użytkownika •

Typ użytkownika to złożony typ danych, mogący przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej. Cechą odróżniającą typ użytkownika od tablic jest możliwość przechowywania wartości różnych typów. Zazwyczaj grupuje logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci. Poszczególne elementy typu użytkownika mają swoje unikatowe nazwy i podanie nazwy, pozwala na uzyskanie dostępu do danego elementu ....

04.

18.11.2017

• Wyszukiwanie plików i folderów. Funkcja API FindFirstFile (...) •

Funkcja FindFirstFile wyszukuje pliki i foldery po nazwie pliku, lub wzorcu z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". W wyszukiwaniu nie można określić żadnych atrybutów, takich jak data lub typ pliku. Wyszukiwanie obejmuje długie i krótkie nazwy plików.
Próba otwarcia wyszukiwania, gdy podana nazwa pliku zawiera na końcu znak backslash (\), zawsze kończy się niepowodzeniem ....

05.

20.11.2017

• Wyszukiwanie plików i folderów. Funkcja API FindNextFile (...) •

Funkcja FindNextFile kontynuje wyszukiwanie plików i folderów, z tymi samymi kryteriami z jakimi wywołano funkcję wyszukującą FindFirstFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), zwraca wartość różną od Zera, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. By zakończyć wyszukiwanie należy uchwyt wyszukiwania zamknąć za pomocą funkcji FindClose ....

06.

20.11.2017

• Wyszukiwanie plików i folderów. Funkcja API FindClose (...) •

Funkcja FindClose kontynuje wyszukiwanie plików i folderów, z tymi samymi kryteriami z jakimi wywołano funkcję wyszukującą FindFirstFile. Przy powodzeniu (znalezieniu pliku lub folderu), zwraca wartość różną od Zera, a w strukturze WIN32_FIND_DATA informacje o znalezionym pliku lub folderze. By zakończyć wyszukiwanie należy uchwyt wyszukiwania zamknąć za pomocą funkcji FindClose ....

07.

28.11.2017

• Informacje o pliku lub folderze. Struktura WIN32_FIND_DATA •

Struktura WIN32_FIND_DATA zwracana jest przez m.in. funkcje FindFirstFileFindFirstFile gdy zostanie znaleziony plik lub folder pasujący do nazwy lub wzorca wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". Zawiera informacje o znalezionym pliku lub folderze, dotyczących nazwy, atrybutów, wielkości, czasu utworzenia, modyfikacji i ....

08.

30.11.2017

• Informacje o datach dot. plików lub folderów. Struktura FILETIME •

Struktura FILETIME jest to 64 bitowa struktura przechowująca informację o dokładnej dacie utworzenia, dostępu, modyfikcji pliku lub folderu. Określa liczbę 100 nanosekundowych odstępów jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1601 roku według czasu UTC. Element dwLowDateTime struktury FILETIME to młodsze 32 bity daty pliku, a element dwHighDateTime struktury FILETIME to starsze 32 bity daty pliku ....

09.

01.12.2017

• Czy tekst jest w formacie Unicode. Funkcja API IsTextUnicode (...) •

Gdy przy wywoływaniu funkcji API zachodzi konieczność przekazania argumentu typu String w formacie Unicode. powinniśmy przed przekazaniem go do takiej funkcji, sprawdzić czy format tekstu jest zgodny z wymaganym formatem Unicode.
Windows API, w bibliotece "advapi32", zawiera funkcję IsTextUnicode służącą do testowania tekstu roboczego ....

10.

20.01.2018

• MultiByteToWideChar (...). Konwersja stron kodowych ASCII lub UTF8 na Unicode. •

Jeżeli tekst jest w innym formacie (innej stronie kodowej) niż  aktualna strona kodowa systemu Windows to aby go poprawnie wyświetlić powinniśmy tekst ten przekonwertować za pomocą funkcji API MultiByteToWideChar(...) na format Unicode (ciąg znaków UTF-16). System zapewni jego prawidłowe wyświetlenie, zgodnie z domyślną stroną kodową systemu Windows.

11.

20.01.2018

• WideCharToMultiByte(...). Konwersja Unicode na stroną kodową ASCII lub UTF8. •

Funkcja WideCharToMultiByte(...) konwertuje ciąg znaków z formatu Unicode na jednobajtowy ciąg znaków zgodny z zadeklarowaną stroną kodową ASCII, lub na ciąg znaków w formacie wielobajtowym np. UTF8. W typowych „Accessowych” operacjach konwersja zazwyczaj nie stwarza problemów. Należy się jednak liczyć z pewnym kłopotami przy konwersji bardziej złożonych tekstów. Ciąg znaków w formacie Unicode może zawierać kilkadziesiąt tysięcy znaków, a ciąg znaków ASCII tylko 256 znaków.