Access

  MS Access 2010+  |  Wbudowane funkcje MS Access  |   VBA 7.0

• Funkcja Dir

Zwraca wartość typu String reprezentującą nazwę pliku, katalogu lub folderu, która odpowiada określonemu wzorcowi, atrybutowi pliku albo etykiecie dysku.

Składnia funkcji Dir

Dir[(nazwa_sciezki[, atrybuty])]

Składnia funkcji Dir zawiera następujące elementy:

  Element   Opis
nazwa_sciezkiElement nieobowiązkowy. Wyrażenie znakowe określające nazwę pliku, może zawierać katalog lub folder oraz oznaczenie dysku. Jeśli nazwa_sciezki nie zostanie znaleziona, zwracany jest ciąg o zerowej długości.
atrybutyElement nieobowiązkowy. Jest to stała lub wyrażenie numeryczne, którego suma określa atrybuty pliku. W przypadku pominięcia tego elementu zwracane są wszystkie pliki pasujące do nazwa_sciezki.

Argument atrybuty może przyjmować wartości:

  Stała   WartośćOpis
vbNormal0Wartość domyślna. Określa pliki bez atrybutów.
vbReadOnly1Określa pliki tylko do odczytu i pliki bez atrybutów.
vbHidden2Określa ukryte pliki i pliki bez atrybutów.
vbSystem4Określa pliki systemowe i pliki bez atrybutów.
vbVolume8Etykieta dysku; jeśli zostanie określona, wszystkie inne atrybuty są ignorowane
vbDirectory16Katalog lub folder.

Uwaga. Powyższe stałe są zdefiniowane przez Visual Basic for Applications i mogą być stosowane w dowolnym miejscu kodu programu zamiast ich rzeczywistych wartości.

Użycie

Funkcja Dir pozwala na stosowanie symboli wieloznacznych zastępujących wiele znaków (*) lub pojedynczy znak (?), umożliwiając w ten sposób wskazanie wielu plików.

Przy pierwszym wołaniu funkcji Dir należy określić nazwę_sciezki, w przeciwnym razie wystąpi błąd. Ponadto, nazwa_sciezki musi wystąpić, jeżeli podano atrybuty pliku.
Funkcja Dir zwraca nazwę pierwszego pliku, który odpowiada argumentowi nazwa_sciezki. Aby uzyskać nazwy kolejnych plików pasujących do nazwa_sciezki, należy ponownie wywołać funkcję Dir, lecz bez podawania argumentów.

Po wyczerpaniu plików, których nazwy pasują do wzorca, Dir zwróci ciąg o zerowej długości (""). Po zwróceniu przez funkcję ciągu o zerowej długości, w kolejnym wywołaniu funkcji należy określić argument nazwa_sciezki, w przeciwnym razie wystąpi błąd. Możliwe jest wskazanie nowej wartości nazwa_sciezki bez odczytywania wszystkich nazw plików odpowiadających bieżącej wartości nazwa_sciezki. Nie można jednak wywoływać funkcji Dir rekurencyjnie. Wywoływanie funkcji Dir z atrybutem vbDirectory nie zwraca podkatalogów.

Wskazówka. Zwracane nazwy plików nie są uporządkowane, można je jednak zapisać do tablicy, a następnie posortować zawartość tablicy.

Słownik użytych terminów.


• wyrażenie znakowe
Dowolne wyrażenie o wartości stanowiącej sekwencję następujących po sobie znaków. Do elementów wyrażenia znakowego może należeć funkcja zwracająca ciąg znaków, literał znakowy, stała znakowa, zmienna znakowa, ciąg znaków typu Variant lub funkcja zwracająca ciąg znaków typu Variant  (VarType = 8 (vbString).
• stała
Element o nadanej nazwie, który zachowuje stałą wartość przez cały czas działania programu. Stała może być ciągiem znaków lub literałem numerycznym, inną stałą lub dowolną kombinacją zawierającą operatory arytmetyczne i logiczne, z wyjątkiem operatora Is oraz operatora potęgowania. Każda aplikacja główna może definiować własny zestaw stałych. Dodatkowe stałe mogą być definiowane przez użytkownika za pomocą instrukcji Const. Stałych można użyć w dowolnym miejscu kodu programu zamiast ich rzeczywistych wartości.
• wyrażenie numeryczne
Każde wyrażenie, którego wartością może być liczba. Elementy wyrażenia mogą zawierać dowolną kombinację słów kluczowych, zmiennych, stałych i operatorów, które dają w wyniku liczbę.
• tablica
Zbiór kolejno indeksowanych elementów mających ten sam wewnętrzny typ danych. Każdy element tablicy posiada unikatowy numer indeksu. Przeprowadzenie zmian dla jednego elementu tablicy nie wpływa na inne jej elementy.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies