Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektu DoCmd  |   VBA 7.0

• Metoda SelectObject obiektu DoCmd

Metoda SelectObject wykonuje akcję WybierzObiekt (SelectObject) w języku Visual Basic. Umożliwia wybranie określonego, otwartego obiektu obiektu bazy danych, lub wybranie obiektu w oknie bazy danych.

Składnia metody DoCmd.SelectObject

DoCmd.SelectObject typobiektu [, nazwaobiektu][, wokniebazydanych]

Dla metody SelectObject używane są następujące argumenty

  Argument  Opis
typobiektu Jedna z następujących stałych wewnętrznych acForm, acMacro, acModule, acQuery, acReport, acTable.
Uwaga. Stała acDefault, która pojawia się na liście składników dla tego argumentu, jest niepoprawna. Trzeba wybrać jedną ze stałych wyżej wymienionych.
nazwaobiektu Wyrażenie typu ciąg znaków będące poprawną nazwą obiektu, którego typ określony jest przez argument typobiektu. Jeśli wartością argumentu wokniebazydanych nie jest True (–1), to argument nazwaobiektu jest wymagany. Jeśli argument wokniebazydanych jest równy True i argument nazwaobiektu jest pusty, program Microsoft Access wybiera w oknie bazy danych (oknie nawigacji) kartę (zakładkę), która odpowiada typowi obiektu, podanemu w argumencie typobiektu.
wokniebazydanych Wartość True powoduje wybranie obiektu wFalseoknie bazy danych. Wartość False (0) powoduje wybranie obiektu już otwartego. Jeśli argument ten jest pusty, przyjmowana jest wartość domyślna (False).

Uwagi. Metoda SelectObject działa dla każdego obiektu programu Microsoft Access, który może przyjmować fokus. Metoda ta przenosi fokus do określonego obiektu i pokazuje obiekt, jeśli jest on ukryty. Jeśli obiektem jest formularz, metoda SelectObject ustawia właściwość formularza Visible (Widoczny) na wartość True oraz przywraca tryb formularza ustawiony we właściwościach formularza (na przykład tryb formularza modalnego lub formularza podręcznego).

Jeśli obiekt nie jest otwarty w programie Microsoft Access, można go wybrać w oknie bazy danych (oknie nawigacji) za pomocą ustawienia argumentu wokniebazydanych na wartość True. Jeśli wartość argumentu wokniebazydanych jest ustawiona na wartość False, przy próbie wybrania obiektu, który nie jest otwarty pojawia się komunikat o błędzie.

Często metodę tę wykorzystuje się do wybierania obiektów, aby działać na nie dodatkowymi metodami. Użytkownik może na przykład przywrócić za pomocą metody DoCmd.Restore lub akcji Przywróć (Restore) rozmiar obiektu, który został zminimalizowany, albo zmaksymalizować (za pomocą metody DoCmd.Maximize lub akcji Maksymalizuj (Maximize) okno zawierające obiekt, z którym chce pracować.

Jeśli wybrany został formularz, można za pomocą metody DoCmd.GoToControl lub akcji IdźDoFormantu (GoToControl), metody DoCmd.GoToRecord lub akcji IdźDoRekordu (GoToRecord) oraz metody DoCmd.GoToPage lub akcji IdźDoStrony (GoToPage) przenosić fokus w określone obszary formularza.
Metoda DoCmd.GoToRecord i akcja IdźDoRekordu (GoToRecord) działa też w arkuszach danych.

Uwaga. Jeśli wartością argumentu wokniebazydanych jest True i argument nazwaobiektu jest pusty, trzeba umieścić przecinek związany z argumentem nazwaobiektu. Jeśli końcowy argument jest pusty, nie należy umieszczać przecinka po ostatnim podanym argumencie.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• akcja
Podstawowa część składowa makra; samodzielna instrukcja, którą można połączyć z innymi akcjami w celu automatyzacji zadań. W innych językach makr nazywa się ją również poleceniem.
• okno bazy danych
Okno, które pojawia się po otwarciu bazy danych programu Microsoft Access. Począwszy od wersji MS Access 2007 zastąpione zostało okienkiem nawigacji. Zawiera Tabele, Kwerendy, Formularze, Raporty, Makra i Moduły.
• stała wewnętrzna
Stała dostarczona przez program Microsoft Access, Visual Basic for Applications lub Microsoft DAO. Stałe te są dostępne w „Przeglądarce obiektów„ przez kliknięcie pozycji <globals> w odpowiedniej bibliotece.
• wyrażenie typu ciąg znaków
Każde wyrażenie, dające w wyniku nieprzerwany ciąg znaków. Elementem wyrażenia typu ciąg znaków może być funkcja zwracająca ciąg znaków, literał znakowy, stała znakowa, ciąg typu Variant lub funkcja zwracająca ciąg typu Variant  (VarType = 8 (vbString).
• formularz
obiekt bazy danych programu Microsoft Access, w którym umieszcza się formanty służące do wykonywania akcji albo do wprowadzania, wyświetlania i edycji danych w polach.
• właściwości formularza
Atrybuty formularza, które mają wpływ na jego wygląd oraz sposób działania. Na przykład właściwość Widok domyślny jest właściwością formularza określającą, czy formularz będzie automatycznie otwierany w widoku „Formularz”, czy w widoku „Arkusz danych”. Właściwości formularza są ustawiane w widoku „Projekt„ formularza, podobnie jak właściwości formantów, ale właściwości pól dla tabel i kwerend są ustawiane w widoku „Projekt„ tabeli lub kwerendy.
• formularz modalny
Stan okna lub formularza. Dopóki okno modalne nie zostanie zamknięte, nie można kliknąć ani wybrać niczego innego. Okna dialogowe i okna komunikatów są zwykle modalne.
• formularz podręczny
Formularz, który pozostaje na wierzchu innych okien. Formularz podręczny może być modalny lub niemodalny.
• widok arkusz danych
Okno, w którym są wyświetlane dane z tabeli, formularza lub kwerendy w formacie wierszowo-kolumnowym. W widoku „Arkusz danych” możliwa jest edycja pól, dodawanie i usuwanie danych oraz wyszukiwanie danych.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies