Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektu DoCmd  |   VBA 7.0

• Metoda MoveSize obiektu DoCmd

Metoda MoveSize umożliwia zmianę położenie i rozmiaru aktywnego okna. Wykonuje akcję RuchRozmiar w języku Visual Basic.

Składnia metody DoCmd.MoveSize

DoCmd.MoveSize(Right, Down, Width, Height)

Metoda MoveSize ma następujące argumenty:

  Argument  Opis
Right Wyrażenie numeryczne. Nowe poziome położenie lewej górnej krawędzi okna, mierzone od lewej krawędzi okna, w którym jest zawarte. Jednostką argumentu jest twip.
DownWyrażenie numeryczne. Nowe pionowe położenie lewej górnej krawędzi okna, mierzone od górnej krawędzi okna, w którym jest zawarte. Jednostką argumentu jest twip.
WidthWyrażenie numeryczne. Nowa szerokość okna. Jednostką argumentu jest twip.
HeightWyrażenie numeryczne. Nowa wysokość okna. Jednostką argumentu jest twip.

Jeśli któryś z argumentów pozostawi się pusty, użyte zostaną bieżące ustawienia okna. Wymagane jest podanie przynajmniej jednego argumentu metody MoveSize !

Działanie metody MoveSize jest podobne do działania powodowanego przez kliknięcie polecenia Przenieś albo Rozmiarmenu sterowania. Korzystając z poleceń menu można używać klawiszy strzałek na klawiaturze do przesuwania lub zmiany rozmiaru okna. Można też przesuwać okna i zmieniać ich rozmiar za pomocą myszy.

Metody tej można używać dla każdego oknie i w każdym widoku.

Porada:

  • Aby przesunąć okno bez zmiany jego rozmiaru, należy wpisać wartości argumentów RightDown, a argumenty WidthHeight pozostawić puste.
  • Aby zmienić rozmiar okna nie przesuwając go, należy wpisać wartości argumentów WidthHeight, a argumenty DownRight pozostawić puste.

Argument opcjonalny znajdujący się wewnątrz składni można pozostawić pusty, lecz trzeba wówczas wstawić przecinek związany z argumentem. Jeśli jeden lub kilka argumentów umieszczonych na końcu pozostaje pustych, nie należy umieszczać przecinka po ostatnim z nich. Jednostką argumentów jest twip.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• akcja
Podstawowa część składowa makra; samodzielna instrukcja, którą można połączyć z innymi akcjami w celu automatyzacji zadań. W innych językach makr nazywa się ją również poleceniem.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji), której można użyć w celu automatyzacji zadań.
• wyrażenie numeryczne
Każde wyrażenie, które daje w wyniku liczbę. Może być to kombinacja zmiennych, stałych, funkcji i operatorów.
• twip
W programie Microsoft Access jednostka miary równa 1/120 punktu albo 1/1440 cala. Na jeden centymetr przypada 567 twipów.
• menu sterowania
Menu w lewym górnym rogu aplikacji lub okna. Zawiera polecenia służące do przenoszenia, zmiany rozmiarów i zamykania aplikacji lub okna. Jest ono wskazywane przez ikonę, a nie nazwę.
• widok
Okno, które umożliwia pracę z obiektami programu Microsoft Access w określony sposób.
  • W widoku „Projekt” można zaprojektować wygląd i sposób działania obiektów.
  • W widoku „Arkusz danych” można przeglądać i modyfikować dane w formacie wierszowo-kolumnowym.
  • W widoku „Formularz można” przeglądać i modyfikować dane w polach formularza.
  • W trybie „Podgląd wydruku” można obejrzeć, jak dane obiekty będą wyglądać na wydruku.
  • W trybie „Podgląd układu” można obejrzeć układ raportu bez jego drukowania.
  • W widoku „SQL” można obejrzeć wybraną aktualnie kwerendę jako instrukcję SQL.
• procedura zdarzenia
Procedura wykonywana automatycznie w odpowiedzi na zdarzenie zainicjowane przez użytkownika, kod programu lub system.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies