Access

  MS Access 2010+  |  Właściwości obiektów MS Access  |   VBA 7.0

• Właściwości obiektu Application, formularzy, raportów, formantów

• Właściwości Visible (Widoczny)

Właściwości Visible (Widoczny) można użyć do wyświetlenia lub ukrycia formularza, raportu, sekcji formularza lub raportu albo formantu. Właściwość ta może okazać się użyteczna, jeśli zachodzi konieczność uzyskania dostępu do informacji znajdujących się na formularzu, bez wyświetlania tych informacji. Można na przykład użyć wartości formantu znajdującego się na ukrytym formularzu, jako kryterium dla kwerendy.

Ustawienie dla właściwości Visible

Dla właściwości Visible używane są następujące ustawienia.

  Ustawienie  OpisVisual Basic
Tak (Ustawienia domyślne). Obiekt jest widoczny. True (–1)
Nie Obiekt jest niewidoczny. False (0)

Właściwość tę można ustawić używając arkusza właściwości obiektu (dla sekcji i wszystkich formantów oprócz formantu podziału strony), makra lub języka Visual Basic.

Dla formularzy i raportów można ustawi tę właściwość używając makr lub języka Visual Basic.

Dla formantów można ustawić wartość domyślną właściwości używając domyślnego stylu formantu lub metody DefaultControl języka Visual Basic.

Uwagi. Właściwość Visible nie ma wpływu na kolumny w widoku „Arkusz danych”. Do określenia, czy dana kolumna ma być widoczna w widoku „Arkusz danych” służy właściwość ColumnHidden.

Aby ukryć obiekt podczas wydruku należy użyć właściwości DisplayWhen (Kiedy wyświetlać).

Właściwości Visible można używać do ukrywania formantu na formularzu lub w raporcie ustawiając właściwość Visible za pomocą makra lub procedury zdarzenia, która jest uruchamiana gdy zachodzi zdarzenie Current. Można na przykład ukryć dane, których w tym momencie nie powinien oglądać użytkownik, lub pokazać informacje o których użytkownik powinien wiedzieć.

Uwaga. Istnieje także właściwość Visible obiektu Application, która może być ustawiona tak, że aplikacja będzie niewidoczna.

Właściwości Visible obiektu Application

Właściwości Visible obiektu Application można użyć do określenia, czy aplikacja programu Microsoft Access jest zminimalizowana.

Dla właściwości Visible obiektu Application używane są następujące ustawienia.

  Ustawienie  OpisVisual Basic
Tak Aplikacja jest widoczna. True (–1)
Nie Aplikacja nie jest widoczna. False (0)

Właściwość Visible obiektu Application można określić tylko za pomocą języka Visual Basic.

Uwagi. Gdy aplikacja jest uruchamiana przez użytkownika, właściwości Visible i UserControl obiektu Application są ustawiane na wartość True. Gdy właściwość UserControl jest ustawiona na wartość True, nie można ustawić właściwości Visible tego obiektu na wartość False.

Gdy obiekt Application jest tworzony za pomocą mechanizmu automatyzacji, (nazywanej poprzednio automatyzacją OLE), właściwości Visible i UserControl tego obiektu są ustawiane na wartość False.

Gdy właściwość Visible obiektu Application jest ustawiona na wartość False, aplikacja jest zminimalizowana, ale nie jest ukryta przed użytkownikiem.

Właściwości UserControl obiektu Application

Właściwości UserControl można użyć do określenia, czy bieżąca aplikacja programu Microsoft Access została uruchomiona przez użytkownika, czy przez inną aplikację za pomocą mechanizmu automatyzacji, nazywanej poprzednio automatyzacją OLE.

Dla właściwości UserControl obiektu Application używane są następujące ustawienia.

  Ustawienie  OpisVisual Basic
Tak Bieżąca aplikacja została uruchomiona przez użytkownika. True (–1)
Nie Bieżąca aplikacja została uruchomiona przez inną aplikację za pomocą mechanizmu automatyzacji. False (0)

Ustawienie właściwości UserControl obiektu Application można określić tylko za pomocą języka Visual Basic. Właściwość ta ma we wszystkich widokach jest tylko do odczytu.

Uwagi. Gdy aplikacja jest uruchamiana przez użytkownika, właściwości Visible i UserControl obiektu Application są ustawiane na wartość True. Gdy właściwość UserControl jest ustawiona na wartość True, nie można ustawić właściwości Visible tego obiektu na wartość False.

Gdy obiekt Application jest tworzony za pomocą mechanizmu automatyzacji, (nazywanej poprzednio automatyzacją OLE), właściwości Visible i UserControl tego obiektu są ustawiane na wartość False.

Słownik użytych terminów.

• formularz
obiekt bazy danych programu Microsoft Access, w którym umieszcza się formanty służące do wykonywania akcji albo do wprowadzania, wyświetlania i edycji danych w polach.
• raport
Obiekt bazy danych programu Microsoft Access, który umożliwia oglądanie informacji sformatowanej i zorganizowanej zgodnie z wymaganiami użytkownika. Przykładami raportów są zestawienia cen, listy numerów telefonów czy etykiety adresowe.
• sekcja
Część formularza lub raportu, na przykład nagłówek, stopka lub sekcja szczegółów
• formant
Obiekt graficzny, taki jak pole tekstowe, pole wyboru, przycisk polecenia lub prostokąt, który można umieścić na formularzu lub raporcie w widoku „Projekt” w celu wyświetlenia danych, wykonania akcji lub w celu ułatwienia korzystania z formularza lub raportu.
• arkusz właściwości
Arkusz właściwości zawiera wszystkie atrybuty formantu, począwszy od jego lokalizacji w formularzu, poprzez specyfikację wyświetlanych danych, do kroju czcionki używanej do ich wyświetlania.
• formant podziału strony
Formant przeznaczony do zaznaczania początku nowego ekranu, lub drukowanej strony formularza lub raportu. W formularzu formant podziału strony jest aktywny tylko wtedy, gdy właściwość DefaultView (Widok domyślny) formularza jest ustawiona na wartość „Pojedynczy formularz”. Formanty podziału strony nie mają wpływu na zachowanie formularza w widoku „Arkusz danych”.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji) wykonywanych krok po kroku, którą tworzy się za pomocą dostępnego w Accessie edytora makr („Okno projektu makra”).
• domyślny styl formantu
Właściwości, które są domyślnie przypisywane formantowi w chwili jego utworzenia. Na przykład formant typu pole tekstowe ma domyślnie dołączoną etykietę. Po zmianie ustawień formantu w arkuszu właściwości, domyślny styl typu formantu można zmienić, Widok formularza poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia domyślne formantu”„Trybie projektowania”
• widok Arkusz danych
Okno, w którym są wyświetlane dane z tabeli, formularza lub kwerendy w formacie wierszowo-kolumnowym. W widoku „Arkusz danych” możliwa jest edycja pól, dodawanie i usuwanie danych oraz wyszukiwanie danych.
• automatyzacja
Sposób pracy z obiektami pochodzącymi z innych aplikacji lub z narzędzi projektowania. Nazywana poprzednio automatyzacją OLE, automatyzacja jest standardem przemysłowym i funkcją COM (Component Object Model).

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies