Access

  MS Access 2010+  |  Obiekt DoCmd  |   VBA 7.0

• Obiekt DoCmd (Do Command)

DoCmd to wbudowany obiekt programu MS Access, zawierający metody, za pomocą których można wykonać akcje programu Microsoft Access, za pomocą kodu języka Visual Basic. Język VBA udostępnia obiekt DoCmd, który realizuje wiele akcji makr. Obiekt ten w tle uruchamia akcje makra, aby zrealizować ten sam efekt, co makro odpowiadające metodzie obiektu DoCmd. Na przykład za pomocą metod obiektu DoCmd możemy wykonać akcje, takie jak otwieranie kwerend, formularzy i raportów, minimalizowanie i maksymalizowanie oraz zamykanie okien, przechodznie pomiędzy rekordami, ustawianie wartości formantów, zamknięcie aplikacji i wiele innych operacji.

• Składnia i argumenty metod obiektu DoCmd

Instrukcja rozpoczynająca się poleceniem DoCmd jest właściwym kodem realizującym funkcję przekształconego makra.

[Application.]DoCmd.method [arg1, arg2, ...]

Obiekt DoCmd ma następujące argumenty:

  Element    Opis
ApplicationElement nieobowiązkowy. Obiekt Application
methodJedna z metod obsługiwanych przez dany obiekt.
arg1, arg2, ...Argumenty wybranej metody. Argumenty te są takie same, jak argumenty akcji odpowiadającej tej metodzie.

Metody obiektu DoCmd

Większość z metod obiektu DoCmd ma argumenty – niektóre z nich są wymagane, inne zaś tylko opcjonalne. Jeśli argumenty opcjonalne zostaną pominięte, przyjmą one wartości domyślne dla danej metody. Na przykład metoda OpenForm używa siedmiu argumentów, ale tylko pierwszy z nich, FormName jest wymagany.

DoCmd.OpenForm FormName, [View], [FilterName], [WhereCondition], [DataMode], [WindowMode], [OpenArgs]

W poniższym przykładzie zostało pokazane, jak można otworzyć formularz "MojFormularz" w bieżącej bazie danych, w widoku „Arkusz danych” i trybie danych „tylko do odczytu”.

DoCmd.OpenForm "MojFormularz", acFormDS, , , acFormReadOnly

Poniżej pełny wykaz akcji jekie można wykonać za pomocą metod obiektu DoCmd:

AddMenu, ApplyFilter, Beep, BrowseTo, CancelEvent, ClearMacroError, Close, CloseDatabase, CopyDatabaseFile, CopyObject, DeleteObject, DoMenuItem, Echo, FindNext, FindRecord, GoToControl, GoToPage, GoToRecord, Hourglass, LockNavigationPane, Maximize, Minimize, MoveSize, NavigateTo, OpenDataAccessPage, OpenDiagram, OpenForm, OpenFunction, OpenModule, OpenQuery, OpenReport, OpenStoredProcedure, OpenTable, OpenView, OutputTo, PrintOut, Quit, RefreshRecord, Rename, RepaintObject, Requery, Restore, RunCommand, RunDataMacro, RunMacro, RunSavedImportExport, RunSQL, Save, SearchForRecord, SelectObject, SendObject, SetDisplayedCategories, SetFilter, SetMenuItem, SetOrderBy, SetParameter, SetProperty, SetWarnings, ShowAllRecords, ShowToolbar, SingleStep, TransferDatabase, TransferSharePointList, TransferSpreadsheet, TransferSQLDatabase, TransferText

Obiekt DoCmd nie obsługuje metod odpowiadających następującym akcjom:

  • DodajMenu (AddMenu).
  • OknoKomunikatu (MsgBox). Należy użyć funkcji MsgBox.
  • UruchomAplikację (RunApp). Należy użyć funkcji Shell, aby uruchomić inną aplikację.
  • UruchomKod (RunCode). Należy wywołać tę funkcję bezpośrednio w kodzie języka Visual Basic.
  • WyślijKlawisze (SendKeys). Należy użyć instrukcji SendKeys.
  • UstawWartość (SetValue). Należy ustawić tę wartość bezpośrednio w kodzie języka Visual Basic.
  • ZatrzymajWszystkieMakra (StopAllMacros).
  • ZatrzymajMakro (StopMacro).

Słownik użytych terminów.


• makro
Akcja (lub zestaw akcji) wykonywanych krok po kroku, którą tworzy się za pomocą dostępnego w Accessie edytora makr („Okno projektu makra”).
• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• akcja
Podstawowa część składowa makra; samodzielna instrukcja, którą można połączyć z innymi akcjami w celu automatyzacji zadań. W innych językach makr nazywa się ją również poleceniem.
• formant
obiekt graficzny, taki jak pole tekstowe, pole wyboru, przycisk polecenia lub prostokąt, który można umieścić na formularzu lub raporcie w widoku „Projekt” w celu wyświetlenia danych, wykonania akcji lub w celu ułatwienia korzystania z formularza lub raportu.
• Application
obiekt Application odwołuje się do aktywnej aplikacji programu Microsoft Access. Obiektu Application można użyć do zastosowania metod lub ustawień właściwości dla całej aplikacji programu Microsoft Access.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies