Access

  MS Access 2010+  |  Wbudowane funkcje MS Access  |   VBA 7.0

• Funkcja Shell

Uruchamia program i w przypadku powodzenia zwraca wartość typu Variant podtyp Double reprezentującą identyfikator zadania (PID) odpowiadający uruchomionemu programowi, natomiast w przypadku niepowodzenia zwraca zero.

Składnia funkcji Shell

Shell(pathname[, windowstyle])]

Funkcja Shell ma następujące nazwane argumenty:

  Element   Opis
pathnameArgument obowiązkowy typu Variant podtyp String. Jest to nazwa programu, który ma być uruchomiony, wraz z wszystkimi potrzebnymi argumentami lub opcjami podawanymi w wierszu poleceń; może zawierać nazwę katalogu lub folderu oraz nazwę dysku.
windowstyleArgument nieobowiązkowy typu Variant podtyp Integer odpowiadający stylowi okna, w którym ma być wykonywany program. Jeśli argument windowstyle zostanie pominięty, program jest uruchamiany w postaci zminimalizowanej z fokusem.

Nazwany argument windowstyle może przyjąć jedną z następujących wartości:

  Stała   WartośćOpis
vbHide0Okno jest ukrywane, a fokus jest przekazywany do tego ukrytego okna.
vbNormalFocus1Okno otrzymuje fokus, a rozmiar i położenie okna są przywracane do stanu początkowego.
vbMinimizedFocus2Okno jest wyświetlane jako ikona z fokusem.
vbMaximizedFocus3Okno jest maksymalizowane i ma fokus.
vbNormalNoFocus4Odtwarzany jest ostatni rozmiar i położenie okna. Aktualnie aktywne okno pozostaje aktywne.
vbMinimizedNoFocus6Okno jest wyświetlane jako ikona. Aktualnie aktywne okno pozostaje aktywne.

Uwaga. Powyższe stałe są zdefiniowane przez Visual Basic for Applications i mogą być stosowane w dowolnym miejscu kodu programu zamiast ich rzeczywistych wartości.

Użycie

Jeśli funkcja Shell poprawnie uruchomiła podany plik wykonywalny, zwraca jako wynik identyfikator zadania PID. Identyfikator zadania jest to liczba jednoznacznie określająca wykonujący się program. Jeśli funkcja Shell nie może uruchomić wskazanego programu, sygnalizowany jest błąd. W przypadku użycia w środowisku Microsoft Windows funkcji MacID z funkcją Shell wystąpi błąd.

Uwaga. Funkcja Shell uruchamia programy w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że program uruchomiony przez funkcję Shell może się nie zakończyć przed rozpoczęciem wykonywania instrukcji występujących po funkcji Shell.

Słownik użytych terminów.


• nazwany argument
Argument o nazwie wstępnie zdefiniowanej w bibliotece obiektowej. Zamiast podawania wartości argumentów w porządku ustalonym przez składnię, można użyć nazwanych argumentów, aby móc przypisać wartości w dowolnym porządku. Na przykład, załóżmy że dana jest metoda przyjmująca trzy argumenty:
JakasFunkcja nazwany_arg1, nazwany_arg2, nazwany_arg3
Do przypisania wartości do nazwanych argumentów można użyć następującej instrukcji:
JakasFunkcja nazwany_arg3 := 4, nazwany_arg2 := 5, nazwany_arg1 := 20
Zauważmy, że nazwane argumenty nie muszą występować w kolejności wynikającej ze składni metody.
• argument
Stała, zmienna lub wyrażenie przekazywane do procedury.
• wiersz poleceń
Ścieżka, nazwa pliku oraz informacje o argumentach wprowadzone przez użytkownika w celu uruchomienia programu.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies