Access

  MS Access 2010+  |  Właściwości obiektów MS Access  |   VBA 7.0

• Właściwości obiektu Application, formularzy, raportów, formantów

• Właściwość PictureType (TypRysunku)

Właściwości PictureType (TypRysunku) można użyć, aby określić, czy rysunek, który program Microsoft Access ma przechowywać w obiekcie, ma być przechowywany jako obiekt połączony, czy jako obiekt osadzony.

Ustawienia dla właściwości PictureType.

Właściwość PictureType może mieć następujące ustawienia:

  Ustawienie  OpisVisual Basic
Osadzony (embedded) (Wartość domyślna) Rysunek jest osadzony w obiekcie i staje się częścią pliku bazy danych. 0
Połączony (linked) Rysunek jest połączony z obiektem. Program Microsoft Access przechowuje wskaźnik do miejsca na dysku w którym znajduje się rysunek. 1

Właściwość PictureType można ustawić za pomocą arkusza właściwości formantu, makra lub języka Visual Basic.
Właściwość tę można ustawić dla formularza tylko w widoku "Projekt" formularza, lub dla raportu w widoku "Projekt" raportu.

Dla formantów można ustawić wartość domyślną tej właściwości używając domyślnego stylu formantu lub metody DefaultControl języka Visual Basic.

Uwagi. Jeśli właściwość ta jest ustawiona na wartość "Osadzony", rozmiar bazy danych powiększa się o rozmiar pliku rysunku i w przypadku niektórych plików rozmiar ten może wzrosnąć kilkukrotnie w stosunku do rozmiarów pliku rysunku. Jeśli właściwość ta jest ustawiona na wartość "Połączony", to rozmiar bazy danych nie wzrasta, ponieważ program Microsoft Access przechowuje tylko wskaźnik do miejsca na dysku, w którym znajduje się rysunek.

Jeśli połączony plik zostanie przeniesiony do innego miejsca na dysku trzeba ponownie ustanowić połączenie, używając do tego właściwości Picture obiektu.

W przypadku rysunków osadzonych, właściwość PictureData przechowuje wszystkie bity z których składa się rysunek. Natomiast dla rysunków połączonych, właściwość ta przechowuje tylko ścieżkę dostępu do pliku rysunku.

Rysunek połączony można modyfikować wykorzystując oddzielną aplikację. Zmiany dokonane w rysunku pojawią się po ponownym wyświetleniu w bazie danych obiektu zawierającego ten rysunek.

Słownik użytych terminów.

• połączony (łącze OLE/DDE)
Połączenie między obiektem OLE, a jego serwerem OLE lub między dokumentem źródłowym dynamicznej wymiany danych (DDE), a dokumentem docelowym.
• osadzony (wstawiony)
Wstawienie kopii obiektu OLE z innej aplikacji. Źródłem obiektu, nazywanym serwerem OLE, może być dowolna aplikacja obsługująca łączenie i osadzanie obiektów.

Po osadzeniu obiektu dokonane w nim zmiany nie mają wpływu na obiekt pierwotny i odwrotnie.
• arkusz właściwości
Arkusz właściwości zawiera wszystkie atrybuty formantu, począwszy od jego lokalizacji w formularzu, poprzez specyfikację wyświetlanych danych, do kroju czcionki używanej do ich wyświetlania.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji) wykonywanych krok po kroku, którą tworzy się za pomocą dostępnego w Accessie edytora makr („Okno projektu makra”).
• formant
Obiekt graficzny, taki jak pole tekstowe, pole wyboru, przycisk polecenia lub prostokąt, który można umieścić na formularzu lub raporcie w widoku "Projekt" w celu wyświetlenia danych, wykonania akcji lub w celu ułatwienia korzystania z formularza lub raportu.
• domyślny styl formantu
Właściwości, które są domyślnie przypisywane formantowi w chwili jego utworzenia. Na przykład formant typu pole tekstowe ma domyślnie dołączoną etykietę. Po zmianie ustawień formantu w arkuszu właściwości, domyślny styl typu formantu można zmienić, Widok formularza poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia domyślne formantu”„Trybie projektowania”.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies