Access

  MS Access 2010+  |  Zdarzenia w MS Access  |   VBA 7.0

• Zdarzenie Load (Unload)

Zdarzenie Load występuje, gdy formularz (raport) zostaje otwarty i wypełniane są jego rekordy.
Zdarzenie Unload występuje, gdy formularz (raport) jest zamykany, lecz przed jego usunięciem z ekranu. Gdy formularz (raport) zostaje ponownie załadowany, program Microsoft Access ponownie wyświetla go i ponownie inicjuje zawartość wszystkich jego formantów.

Makro i procedura zdarzenia Load (Unload).

Aby uruchomić makro lub procedurę zdarzenia, gdy wystąpią te zdarzenia, należy ustawić właściwość OnLoad (PrzyZaładowaniu) lub OnUnload (PrzyZwolnieniu) na nazwę makra lub na wartość [Event Procedure] ([Procedura zdarzenia]).

Zdarzenie Load występuje na skutek takich czynności użytkownika, jak:
  • Uruchomienie aplikacji
  • Otwarcie formularza (raportu) przez kliknięcie polecenia Otwórz w oknie bazy danych
  • Uruchomienie akcji OtwórzFormularz (OpenForm) (OtwórzRaport (OpenReport)) w makrze
Zdarzenie Unload występuje na skutek takich czynności użytkownika, jak:
  • Kliknięcie przycisku Zamknij w oknie formularza (raportu) albo kliknięcie polecenia Zamknij w menu Plik lub w menu sterowania formularza (raportu).
  • Uruchomienie akcji Zamknij (Close) w makrze.
  • Zakończenie aplikacji przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku paska zadań aplikacji, a następnie kliknięcie polecenia Zamknij.
  • Opuszczenie systemu Windows w czasie działania aplikacji..

Uruchamiając makro albo procedurę zdarzenia, gdy występuje zdarzenie Load formularza można określić domyślne ustawienia dla formantów lub wyświetlić wyliczane dane zależne do danych zawartych w rekordach formularza.

Uruchamiając makro albo procedurę zdarzenia, gdy występuje zdarzenie Unload formularza (raportu), można określić, czy formularz (raport) ma być zwolniony lub określić akcje, które powinny być wykonane, gdy formularz (raport) jest zwalniany. Można również otworzyć inny formularz (raport), lub wyświetlić okno dialogowe żądające podania nazwy użytkownika, aby dokonać wpisu do dziennika, określającego, kto używał formularza.

Gdy użytkownik po raz pierwszy otwiera formularz, występują kolejno poniższe zdarzenia:

Open ⇒ Load ⇒ Resize ⇒ Activate ⇒ Current

Decydując o tym, czy użyć zdarzenia Open czy zdarzenia Load w makrze lub procedurze zdarzenia, trzeba pamiętać o ważnej różnicy między nimi – zdarzenie Open może być anulowane, ale zdarzenie Load nie.
Na przykład, jeśli użytkownik dynamicznie buduje źródło rekordów dla formularza w procedurze zdarzenia Open tego formularza, może on anulować otwarcie formularza, jeśli nie ma rekordów do wyświetlenia.

Gdy użytkownik zamyka formularz, występują kolejno poniższe zdarzenia:

Unload ⇒ Deactivate ⇒ Close

Zdarzenie Unload występuje przed zdarzeniem Close. Zdarzenie Unload może być anulowane, a zdarzenie Close nie.

Uwaga. Tworząc makra lub procedury zdarzeń związanych ze zdarzeniem Load, takich jak ActivateGotFocus, należy się upewnić, czy nie powodują one konfliktu (na przykład, czy nie powodują wykonania w jednym makrze lub procedurze czegoś, co będzie anulowane w innym) i czy nie wywołują one zdarzenie rekurencyjne.

Słownik użytych terminów.

• formularz
Obiekt bazy danych programu Microsoft Access, w którym umieszcza się formanty służące do wykonywania akcji albo do wprowadzania, wyświetlania i edycji danych w polach.
• raport
Obiekt bazy danych programu Microsoft Access, który umożliwia oglądanie informacji sformatowanej i zorganizowanej zgodnie z wymaganiami użytkownika. Przykładami raportów są zestawienia cen, listy numerów telefonów, czy etykiety adresowe.
• formant
Obiekt graficzny, taki jak pole tekstowe, pole wyboru, przycisk polecenia lub prostokąt, który można umieścić na formularzu lub raporcie w widoku „Projekt” w celu wyświetlenia danych, wykonania akcji lub w celu ułatwienia korzystania z formularza lub raportu.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji), której można użyć w celu automatyzacji zadań.
• procedura zdarzenia
Procedura wykonywana automatycznie w odpowiedzi na zdarzenie zainicjowane przez użytkownika, kod programu lub system.
• okno bazy danych
Okno, które pojawia się po otwarciu bazy danych programu Microsoft Access. Począwszy od wersji MS Access 2007 zastąpione zostało okienkiem nawigacji. Zawiera Tabele, Kwerendy, Formularze, Raporty, Makra i Moduły.
• menu sterowania
Menu w lewym górnym rogu aplikacji lub okna. Zawiera polecenia służące do przenoszenia, zmiany rozmiarów i zamykania aplikacji lub okna. Jest ono wskazywane przez ikonę, a nie nazwę.
• zdarzenie rekurencyjne
Sekwencja zdarzeń spowodowanych przez wywołanie procedury odwołującej się pośrednio lub bezpośrednio do samej siebie. Zjawisko to określa się również mianem kaskady zdarzeń lub rekurencji. Z powodu możliwości przepełnienia stosu oraz występujących często błędów czasu wykonywania, przy wywoływaniu zdarzenia rekurencyjnego należy zachować ostrożność.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies