Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektów MS Access  |   VBA 7.0

• Metoda Repaint formularza.

Metoda Repaint wykonuje wszystkie zaległe aktualizacje ekranu dla określonego formularza.. Gdy metoda Repaint wykonywana jest na formularzu, wykonuje także wszystkie zaległe obliczenia formantów formularza.

Składnia metody Repaint

formularz.Repaint

Dla metody Repaint używany jest następujący argument.

  Argument  Opis
formularz Obiekt Form reprezentujący formularz, który ma być odświeżony.

Uwaga.
Czasami program Microsoft Access wstrzymuje odświeżanie ekranu do czasu zakończenia innych zadań. Za pomocą metody Repaint można wymusić natychmiastowe odświeżanie formantów określonego formularza. Z metody Repaint należy korzystać, gdy:

  • Następuje zmiana wartości kilku pól. Jeśli nie zostanie wymuszone odświeżanie, program Microsoft Access może opóźnić wyświetlenie zmian, zwłaszcza, gdy inne pola, na przykład pola wykorzystywane w wyrażeniu znajdującym się w formancie obliczeniowym, zależą od wartości zmienionych pól.
  • Trzeba, aby dane w formularzu wyświetlane były we wszystkich jego polach. Na przykład, dane znajdujące się w polach zawierających obiekty OLE nie zawsze są wyświetlane natychmiast po otwarciu formularza.

Metoda ta nie powoduje wykonania ponowienia kwerendy bazy danych, nie pokazuje także nowych lub zmienionych rekordów w źródle danych formularza. Aby ponowić kwerendę źródła danych formularza lub jednego z formantów, należy użyć metody Requery.

  • Nie należy mylić metody Repaint z metodą Refresh ani z poleceniem „Odśwież” z „menu Rekordy”. Metoda Refresh i polecenie „Odśwież” pokazują zmiany dokonane przez użytkowników w źródle rekordów dla dowolnego aktualnie wyświetlanego rekordu na formularzu lub w arkuszu danych. Metoda Repaint aktualizuje tylko ekran, jeśli odświeżenie zostało opóźnione z powodu wykonywania przez program Microsoft Access innych zadań.
  • Metoda Repaint różni się od metody Echo tym, że metoda Repaint wymusza jednorazowo natychmiastowe odświeżanie ekranu podczas gdy metoda Echo włącza lub wyłącza mechanizm odświeżania.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• formularz
obiekt bazy danych programu Microsoft Access, w którym umieszcza się formanty służące do wykonywania akcji albo do wprowadzania, wyświetlania i edycji danych w polach.
• formant
Obiekt graficzny, taki jak pole tekstowe, pole wyboru, przycisk polecenia lub prostokąt, który można umieścić na formularzu lub raporcie w widoku „Projekt” w celu wyświetlenia danych, wykonania akcji lub w celu ułatwienia korzystania z formularza lub raportu.
• odświeżyć
Ponownie wyświetlić zawartość ekranu. Metoda Repaint wykonuje wszelkie oczekujące aktualizacje ekranu dla określonego formularza.
• formant obliczeniowy
Formant w formularzu lub raporcie, który służy do wyświetlania wyników wyrażeń, a nie do przechowywania danych. Za każdym razem, gdy wartość w wyrażeniu ulegnie zmianie, wartość w formancie jest obliczana ponownie. Pole obliczeniowe jest polem zdefiniowanym w kwerendzie służącym raczej do wyświetlania wyników wyrażeń, a nie do przechowywania danych.
• obiekt OLE
Obiekt obsługujący protokół OLE łączenia i osadzania. Obiekt OLE z serwera OLE, np. obraz programu Windows Paint lub arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel, może być połączony z polem, formularzem lub raportem albo osadzony w nich. Połączony obiekt OLE wyświetla dane obiektu w formularzu lub raporcie, ale są one przechowywane w pierwotnym pliku obiektu. Połączony obiekt OLE można edytować w formularzu lub raporcie i zapisać zmiany w pliku pierwotnym, ale może on być w dalszym ciągu otwarty i edytowany w serwerze OLE. Gdy informacje obiektu są zmieniane przez serwer OLE, zmiany pojawiają się również w programie Microsoft Access. Obiekt osadzony jest natomiast kopią informacji utworzonych w serwerze OLE, które są przechowywane w pliku bazy danych. Zmiany dokonane w pierwotnym pliku obiektu nie są odzwierciedlane w programie Microsoft Access. Podobnie zmiany dokonane w obiekcie osadzonym nie są zapisywane w pliku pierwotnym.
• ponowienie kwerendę
Ponownie uruchomienie kwerendy, będącą podstawą aktywnego formularza lub arkusza danych, aby odzwierciedlić zmiany rekordów, wyświetlić rekordy dodane, lub wyeliminować rekordy usunięte.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies