Access

  MS Access 2010+  |  DAO. Data Access Objects  |   VBA 7.0

• Metoda CreateIndex obiektu DAO.TableDef.

Metoda CreateIndex tworzy nowy obiekt Index (tylko w obszarze roboczym Microsoft Jet).

Krótki opis obiektu Index

Obiekty Index określają kolejność pobierania rekordów z tabel bazy danych oraz określają, czy mogą powtarzać się takie same rekordy, zapewniając jednocześnie efektywny dostęp do danych.

W aparacie bazy danych Microsoft Jet indeksy są wykorzystywane podczas sprzęgania tabel i tworzenia obiektów Recordset. Indeksy określają kolejność, w której obiekty Recordset typu tabela zwracają rekordy, ale nie określają kolejności, w jakiej aparat bazy danych Microsoft Jet przechowuje rekordy w tabelach bazowych, ani nie określa kolejności, w jakiej rekordy są zwracane przez inne typy obiektów Recordset.

Składnia metody CreateIndex

' definicja:
Function CreateIndex([Name]) As Index
' wywołanie:
Set Index = TableDef.CreateIndex ([Name])

Składnia metody CreateIndex zawiera następujące elementy:

  Element  Opis
Index zmienna obiektowa reprezentująca tworzony obiekt Index.
TableDef Zmienna obiektowa reprezentująca obiekt TableDef, w którym będzie tworzony nowy obiekt Index.
Name Element nieobowiązkowy typu Variant podtyp String, który nadaje jednoznaczną nazwę nowemu obiektowi Index. Szczegółowe informacje o prawidłowych nazwach obiektu Index można znaleźć w opisie właściwości Name.

 

Użycie.
Metoda CreateIndex służy do utworzenia nowego obiektu Index dla obiektu TableDef. Jeżeli w wywołaniu metody CreateIndex zostanie pominięty element nieobowiązkowy Name, to przed dołączeniem nowego obiektu do kolekcji można użyć odpowiedniej instrukcji przypisania do ustawienia lub zmiany wartości właściwości Name. Po dołączeniu obiektu można, lub nie można, ustawić właściwości Name, w zależności od typu obiektu, który zawiera kolekcję Indexes. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie właściwości Name.

Jeżeli argument Name odnosi się do obiektu, który już wchodzi w skład kolekcji, to użycie metody Append spowoduje błąd wykonania.

W celu usunięcia obiektu Index z kolekcji Indexes należy w stosunku do tej kolekcji użyć metody Delete.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• obszar roboczy Microsoft Jet
Obszar roboczy wykorzystujący aparat bazy danych Microsoft Jet w celu uzyskiwania dostępu do źródła danych. Źródłem danych może być plik bazy danych Microsoft Jet (.mdb), baza danych ODBC, jak np. baza danych Paradox, lub baza danych ISAM.
• indeks
Dynamiczne wzajemne powiązanie jednego lub większej liczby pól tabeli (kolumn) umożliwiające szybsze wydobywanie z tabeli określonych rekordów. W trakcie dodawania, zmieniania lub usuwania rekordów system zarządzania bazą danych automatycznie uaktualnia indeks zgodnie ze zmianami w bazie danych.
W przypadku posługiwania się obiektem Recordset typu tabela bieżący indeks określa kolejność, w jakiej rekordy przesyłane są do obiektu Recordset. Tabela może mieć kilka indeksów.
Obiekt Index typu DAO reprezentuje indeks dla obiektu TableDef.
• typ danych
Cecha charakterystyczna zmiennej określająca, jakiego rodzaju dane mogą być przechowywane w tej zmiennej. Rozróżniane są następujące typy danych: Big Integer, Binary, Byte, Boolean, Char, Currency, Date, Decimal, Double, Float, GUID, Integer, Long, Long Binary (obiekt OLE), Memo, Numeric, Single, String, Text, Time, TimeStamp, VarBinary, Variant (domyślny), typy zdefiniowane przez użytkownika (utworzone za pomocą instrukcji Type) oraz obiektowe typy danych, do których zaliczane są obiektowe typy udostępniane i obiektowe typy DAO.
• zmienna obiektowa
Zmienna zawierająca odwołanie do obiektu.
• Variant - typ danych
Specjalny typ danych, mogący zawierać zarówno dane liczbowe, dane znakowe, daty, jak i wartości specjalne EmptyNull. Funkcja VarType określa sposób traktowania danych typu Variant. Wszystkie zmienne są typu Variant, jeżeli nie zostały zadeklarowane jawnie jako zmienne jakiegoś innego typu.
• String - typ danych
Podstawowy typ danych służący do przechowywania informacji znakowych. Zmienna typu String ma stałą lub zmienną długość i zawiera po jednym znaku na bajt. Ciągi znaków o stałej długości mają zadeklarowaną konkretną długość i mogą zawierać od 1 do maksymalnie 65 536 (2^16) znaków. Ciągi o zmiennej długości mogą mieć długość do około 2 miliardów (2^31) znaków (około 65 000 (2^16) znaków.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies