Access

  MS Access 2010+  |  DAO. Data Access Objects  |   VBA 7.0

• DAO. Obiekt Field

Obiekt Field reprezentuje kolumnę danych o wspólnym typie danych i wspólnym zestawie właściwości.

Zastosowanie obiektu Field

Kolekcje Fields obiektów Index, QueryDef, RelationTableDef zawierają specyfikacje pól reprezentowanych przez te obiekty. Kolekcja Fields obiektu Recordset reprezentuje obiekty Field w wierszu danych (w rekordzie). Obiekty Field w obiekcie Recordset można wykorzystać do odczytu i ustawiania wartości pól w bieżącym rekordzie obiektu Recordset.

W obszarze roboczym Microsoft Jet i obszarze roboczym ODBCDirect, operowanie na polu odbywa się z wykorzystaniem obiektu Field oraz jego właściwości i metod. Można na przykład:

Obiekt DAO Field
  • Ustawić lub odczytać kolejność prezentacji (numer porządkowy) obiektu Field w kolekcji Fields, wykorzystując właściwość OrdinalPosition. (W bazach danych ODBCDirect ta właściwość jest przeznaczona tylko do odczytu.)
  • Ustawić lub odczytać przechowywane dane, wykorzystując właściwość Value pola w obiekcie Recordset.
  • Odczytać lub ustawić wartość w polu typu obiekt OLE lub Memo obiektu Recordset, wykorzystując metody AppendChunkGetChunk oraz właściwość FieldSize.
  • Określić typ danych, które mogą być przechowywane w polu, wykorzystując właściwości Type, SizeAttributes.
  • Określić pierwotne źródło danych, wykorzystując właściwości SourceFieldSourceTable.

W obszarze roboczym Microsoft Jet można:

  • Odczytać lub ustawić informacje o polu obcym w obiekcie Relation, wykorzystując właściwość ForeignName.
  • Ustawić lub odczytać warunki poprawności, wykorzystując właściwości AllowZeroLength, DefaultValue, Required, ValidateOnSet, ValidationRule lub ValidationText.
  • Ustawić domyślną wartość pola stosowaną przy dodawaniu nowych rekordów, wykorzystując właściwość DefaultValue tego pola w obiekcie TableDef.

W obszarze roboczym ODBCDirect można:

  • Sprawdzić poprawność zakończenia aktualizacji grupowej, wykorzystując właściwości Value, VisibleValueOriginalValue.

W celu utworzenia nowego obiektu Field w obiekcie Index, TableDef lub Relation należy użyć metody CreateField.

Przy dostępie do obiektu Field jako części obiektu Recordset dane z bieżącego rekordu są dostępne we właściwości Value obiektu Field. Podczas działania na danych z obiektu Recordset zazwyczaj nie należy odwoływać się bezpośrednio do kolekcji Fields. Zamiast tego należy stosować niejawne odwoływanie się do właściwości Value obiektu Field znajdującego się w kolekcji Fields obiektu Recordset.

Aby odwołać się do obiektu Field w kolekcji poprzez jego numer porządkowy lub ustawienie właściwości Name, należy użyć jednej z następujących form składniowych:

Fields(0)
Fields("Name")
Fields![Name]

Takie same formy składniowe są używane do odwoływania się do właściwości Value obiektu Field tworzonego i dodawanego do kolekcji Fields. Kontekst wywołania określa, czy jest to odwołanie do obiektu Field, czy do właściwości Value obiektu Field.

Słownik użytych terminów.


• typ danych
Cecha charakterystyczna zmiennej określająca, jakiego rodzaju dane mogą być przechowywane w tej zmiennej. Rozróżniane są następujące typy danych: Big Integer, Binary, Byte, Boolean, Char, Currency, Date, Decimal, Double, Float, GUID, Integer, Long, Long Binary (obiekt OLE), Memo, Numeric, Single, String, Text, Time, TimeStamp, VarBinary, Variant (domyślny), typy zdefiniowane przez użytkownika (utworzone za pomocą instrukcji Type) oraz obiektowe typy danych, do których zaliczane są obiektowe typy udostępniane i obiektowe typy DAO.
• bieżący rekord
Rekord w obiekcie Recordset wykorzystywany do modyfikowania lub przeglądania danych. Do zmiany położenia bieżącego rekordu w zestawie rekordów służą metody z grupy Move. Do zmiany położenia bieżącego rekordu zgodnie z podanymi kryteriami służą metody z grupy Find (dla obiektów Recordset typu zestaw dynamiczny lub typu utrwalonego) lub metoda Seek (dla obiektu Recordset typu tabela).
Tylko jeden rekord może być rekordem bieżącym w obiekcie Recordset. Obiekt Recordset może również nie mieć bieżącego rekordu. Na przykład, bieżacy rekord nie jest zdefiniowany po usunięciu rekordu z obiektu Recordset typu zestaw dynamiczny albo w sytuacji, gdy obiekt Recordset nie zawiera rekordów. W takim przypadku operacje odwołujące się do bieżącego rekordu spowodują błąd przechwytywalny.
• obszar roboczy Microsoft Jet
Obszar roboczy wykorzystujący aparat bazy danych Microsoft Jet w celu uzyskiwania dostępu do źródła danych. Źródłem danych może być plik bazy danych Microsoft Jet (.mdb), baza danych ODBC, jak np. baza danych Paradox, lub baza danych ISAM.
• obszar roboczy ODBCDirect
Obszar roboczy wykorzystujący technologię ODBCDirect w celu uzyskiwania bezpośredniego dostępu do źródeł danych ODBC, z pominięciem aparatu bazy danych Microsoft Jet.
• obiekt OLE
Obiekt obsługujący protokół OLE łączenia i osadzania. Obiekt OLE z serwera OLE, np. obraz programu Windows Paint lub arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel, może być połączony z polem, formularzem lub raportem albo osadzony w nich. Połączony obiekt OLE wyświetla dane obiektu w formularzu lub raporcie, ale są one przechowywane w pierwotnym pliku obiektu. Połączony obiekt OLE można edytować w formularzu lub raporcie i zapisać zmiany w pliku pierwotnym, ale może on być w dalszym ciągu otwarty i edytowany w serwerze OLE. Gdy informacje obiektu są zmieniane przez serwer OLE, zmiany pojawiają się również w programie Microsoft Access. Obiekt osadzony jest natomiast kopią informacji utworzonych w serwerze OLE, które są przechowywane w pliku bazy danych. Zmiany dokonane w pierwotnym pliku obiektu nie są odzwierciedlane w programie Microsoft Access. Podobnie zmiany dokonane w obiekcie osadzonym nie są zapisywane w pliku pierwotnym.
• Memo - typ danych
Typ danych dla pól. Pola takie mogą przechowywać do 1,2 GB danych tekstowych.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies