Access

  MS Access 2010+  |  DAO. Data Access Objects  |   VBA 7.0

• Metoda CreateTableDef obiektu DAO.Database.

Metoda CreateTableDef tworzy nowy obiekt TableDef, reprezentujący nowo zdefiniowaną tabelę bazową lub tabelę połączoną w obszarze roboczym Microsoft Jet.

Krótki opis obiektu TableDef

Obiekt TableDef reprezentuje zachowaną definicję tabeli bazowej lub tabeli połączonej w obszarach roboczych Microsoft Jet. Operowanie na definicji tabeli odbywa się za pośrednictwem obiektu TableDef oraz jego metod i właściwości. Można na przykład przeglądać strukturę pól i indeksu dowolnej tabeli bazy danych, wykorzystać właściwości Connect i SourceTableName do ustawienia lub pobrania informacji o tabelach połączonych. By uaktualnić łącza do tabel połączonych możemy zastosować metodę RefreshLink.
By operować na danych możemy zastosować metodę OpenRecordset, aby utworzyć obiekt Recordset bazujący na definicji tabeli.

Składnia metody CreateTableDef

' definicja:
Function CreateTableDef([Name], [Attributes], [SourceTableName], [Connect]) As TableDef
' wywołanie:
Set TableDef = Database.CreateTableDef([Name], [Attributes], [SourceTableName], [Connect])

Składnia metody CreateTableDef zawiera następujące elementy:

  Element  Opis
TableDef zmienna obiektowa reprezentująca tworzony obiekt TableDef.
Database zmienna obiektowa reprezentująca obiekt Database, który chcemy wykorzystać do utworzenia nowego obiektu TableDef
Name Element nieobowiązkowy typu Variant podtyp String, który nadaje niepowtarzalną nazwę nowemu obiektowi TableDef. Szczegółowe informacje o prawidłowych nazwach obiektów TableDef można znaleźć w opisie właściwości Name.
Attributes Element nieobowiązkowy. Jest to stała lub kombinacja stałych, która określa jedną lub więcej cech nowego obiektu TableDef. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie właściwości Attributes.
SourceTableName Element nieobowiązkowy typu Variant podtyp String zawierający nazwę tabeli zewnętrznej bazy danych, która jest oryginalnym (pierwotnym) źródłem danych. Właściwość SourceTableName nowego obiektu TableDef przyjmuje postać ciągu SourceTableName.
Connect Element nieobowiązkowy. Typ Variant podtyp String zawierający informacje o źródle otwartej bazy danych, bazy danych używanej w kwerendzie przekazującej lub tabeli połączonej. Więcej informacji na temat prawidłowych ciągów połączenia można znaleźć w opisie właściwości Connect.

 

Użycie.
Jeżeli przy wywołaniu metody CreateTableDef pominięto jeden lub więcej elementów nieobowiązkowych, to przed dołączeniem nowego obiektu do kolekcji można użyć instrukcji przypisania w celu ustawienia odpowiedniej właściwości tego obiektu. Po dołączeniu obiektu można zmienić niektóre, ale nie wszystkie ustawienia jego właściwości. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisie poszczególnych właściwości.

Jeżeli element Name odnosi się do obiektu, który znajduje się już w kolekcji, lub jeżeli określono niedozwoloną właściwość dołączanych obiektów TableDef lub Field, to wywołanie metody Append spowoduje błąd wykonania. Nie można także dołączyć obiektu TableDef do kolekcji TableDefs, dopóki dla obiektu TableDef nie zostanie zdefiniowany co najmniej jeden obiekt Field.

Aby usunąć obiekt TableDef z kolekcji TableDefs, należy w stosunku do tej kolekcji użyć metody Delete.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• obszar roboczy Microsoft Jet
Obszar roboczy wykorzystujący aparat bazy danych Microsoft Jet w celu uzyskiwania dostępu do źródła danych. Źródłem danych może być plik bazy danych Microsoft Jet (.mdb), baza danych ODBC, jak np. baza danych Paradox, lub baza danych ISAM.
• tabela bazowa
Tabela w bazie danych Microsoft Jet. Tabela definiuje strukturę relacyjnej bazy danych i jest obiektem, w którym dane przechowywane są w rekordach i polach. Strukturę tabeli bazowej można zmieniać, korzystając z obiektów DAO lub instrukcji definicji danych języka SQL. Dane w tabeli bazowej można modyfikować za pomocą obiektów Recordset lub kwerend funkcjonalnych.
• zmienna obiektowa
Zmienna zawierająca odwołanie do obiektu.
• Variant - typ danych
Specjalny typ danych, mogący zawierać zarówno dane liczbowe, dane znakowe, daty, jak i wartości specjalne EmptyNull. Funkcja VarType określa sposób traktowania danych typu Variant. Wszystkie zmienne są typu Variant, jeżeli nie zostały zadeklarowane jawnie jako zmienne jakiegoś innego typu.
• String - typ danych
Podstawowy typ danych służący do przechowywania informacji znakowych. Zmienna typu String ma stałą lub zmienną długość i zawiera po jednym znaku na bajt. Ciągi znaków o stałej długości mają zadeklarowaną konkretną długość i mogą zawierać od 1 do maksymalnie 65 536 (2^16) znaków. Ciągi o zmiennej długości mogą mieć długość do około 2 miliardów (2^31) znaków (około 65 000 (2^16) znaków.
• kwerenda przekazująca
Charakterystyczna dla języka SQL kwerenda służąca do przekazywania poleceń bezpośrednio do serwera bazy danych SQL (na przykład Microsoft SQL Server). Za pomocą kwerend przekazujących pracuje się bezpośrednio z tabelami na serwerze, a nie z tabelami połączonymi. Kwerendy przekazujące wykorzystywane są do wykonywania kwerend SQL i specyficznych dla systemu poleceń napisanych w dialektach języka SQL rozpoznawanych tylko przez serwer.
Kwerendy przekazujące mogą zwracać rekordy lub nie. Jeżeli rekordy są zwracane, to zawsze zwracane są w zestawie utrwalonym.
• tabela połączona
Tabela z innej bazy danych połączona z bazą danych Microsoft Jet w trakcie operowania na nich, dane połączonych tabel pozostają w zewnętrznej bazie danych. Tabele te dawniej nazywane były tabelami dołączanymi.
• ciąg połączenia
Ciąg wykorzystywany do zdefiniowania źródła danych dla zewnętrznej bazy danych. Ciąg połączenia jest zwykle przypisywany do właściwości Connect obiektu QueryDef, TableDef, Connection lub Database albo jest podawany jako argument metody OpenDatabase.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies