Access

  MS Access 2010+  |  DAO. Data Access Objects  |   VBA 7.0

• Metoda CreateField obiektu DAO.TableDef (DAO.Index, DAO.Relation)

Metoda CreateField tworzy nowy obiekt Field, (tylko w obszarze roboczym Microsoft Jet).

Krótki opis obiektu Field

Obiekt Field reprezentuje kolumnę danych o wspólnym typie danych i wspólnym zestawie właściwości. Operowanie na polu odbywa się z wykorzystaniem obiektu Field oraz jego właściwości i metod.

Obiekty Field w obiekcie Recordset można wykorzystać do odczytu i ustawiania wartości pól w bieżącym rekordzie obiektu Recordset wykorzystując właściwość Value obiektu Fieldpola utworzonego obiektu Recordset.

Wykorzystując właściwości Type, SizeAttributes można określić typ danych, które mogą być przechowywane w polu, a  pierwotne źródło danych, możemy określić korzystając z właściwości SourceFieldSourceTable

Składnia metody CreateField

' definicja:
Function CreateField([Name], [Type], [Size]) As Field
' wywołanie:
Set Field = Object.CreateField ([Name], [Type], [Size])

Składnia metody CreateField zawiera następujące elementy:

  Element  Opis
Field zmienna obiektowa reprezentująca tworzony obiekt Field.
Object Zmienna obiektowa reprezentująca obiekt TableDef, Index, lub Relation, dla którego chcemy utworzyć nowy obiekt Field.
Name Element nieobowiązkowy typu Variant podtyp String, określający jednoznacznie nazwę nowego obiektu Field. Szczegółowe informacje o prawidłowych nazwach obiektu Field można znaleźć w opisie właściwości Name.
Type Element nieobowiązkowy. Jest to stała określająca typ danych nowego obiektu Field. Szczegółowe informacje o dopuszczalnych typach danych można znaleźć w opisie właściwości Type.
Size Element nieobowiązkowy typu Variant podtyp Integer określający w bajtach maksymalny rozmiar obiektu Field zawierającego tekst. Szczegółowe informacje o dopuszczalnych wartościach argumentu rozmiar można znaleźć w opisie właściwości Size.
Uwaga. Ten argument jest ignorowany dla pól numerycznych i pól o stałej szerokości.

 

Użycie.
Metodę CreateField można stosować do tworzenia nowego pola oraz do określania nazwy, typu danych i rozmiaru tego pola. Jeżeli w wywołaniu metody CreateField zostanie pominięty jeden lub więcej elementów nieobowiązkowych, to przed dołączeniem nowego obiektu do kolekcji można użyć stosownej instrukcji przypisania w celu ustawienia lub zmiany wartości odpowiedniej właściwości. Po dołączeniu nowego obiektu można zmienić niektóre, ale nie wszystkie ustawienia jego właściwości. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisie określonej właściwości.

Argumenty Type i Size odnoszą się tylko do obiektów Field obiektu TableDef. Argumenty te są ignorowane, gdy obiekt Field jest kojarzony z obiektem Index lub z obiektem Relation.

Jeżeli argument Name odnosi się do obiektu, który już wchodzi w skład kolekcji, to użycie metody Append spowoduje błąd wykonania.

W celu usunięcia obiektu Field z kolekcji Fields należy w stosunku do tej kolekcji użyć metody Delete. Nie można usunąć obiektu Field z kolekcji Fields obiektu TableDef po utworzeniu indeksu, który odwołuje się do tego pola.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• obszar roboczy Microsoft Jet
Obszar roboczy wykorzystujący aparat bazy danych Microsoft Jet w celu uzyskiwania dostępu do źródła danych. Źródłem danych może być plik bazy danych Microsoft Jet (.mdb), baza danych ODBC, jak np. baza danych Paradox, lub baza danych ISAM.
• typ danych
Cecha charakterystyczna zmiennej określająca, jakiego rodzaju dane mogą być przechowywane w tej zmiennej. Rozróżniane są następujące typy danych: Big Integer, Binary, Byte, Boolean, Char, Currency, Date, Decimal, Double, Float, GUID, Integer, Long, Long Binary (obiekt OLE), Memo, Numeric, Single, String, Text, Time, TimeStamp, VarBinary, Variant (domyślny), typy zdefiniowane przez użytkownika (utworzone za pomocą instrukcji Type) oraz obiektowe typy danych, do których zaliczane są obiektowe typy udostępniane i obiektowe typy DAO.
• zmienna obiektowa
Zmienna zawierająca odwołanie do obiektu.
• Variant - typ danych
Specjalny typ danych, mogący zawierać zarówno dane liczbowe, dane znakowe, daty, jak i wartości specjalne EmptyNull. Funkcja VarType określa sposób traktowania danych typu Variant. Wszystkie zmienne są typu Variant, jeżeli nie zostały zadeklarowane jawnie jako zmienne jakiegoś innego typu.
• String - typ danych
Podstawowy typ danych służący do przechowywania informacji znakowych. Zmienna typu String ma stałą lub zmienną długość i zawiera po jednym znaku na bajt. Ciągi znaków o stałej długości mają zadeklarowaną konkretną długość i mogą zawierać od 1 do maksymalnie 65 536 (2^16) znaków. Ciągi o zmiennej długości mogą mieć długość do około 2 miliardów (2^31) znaków (około 65 000 (2^16) znaków.
• Integer - typ danych
Podstawowy typ danych służący do przechowywania liczb całkowitych. Zmienna typu Integer przechowywana jest jako liczba 16-bitowa (2-bajtowa) o wartości z zakresu od -32 768 do 32 767.
• indeks
Dynamiczne wzajemne powiązanie jednego lub większej liczby pól tabeli (kolumn) umożliwiające szybsze wydobywanie z tabeli określonych rekordów. W trakcie dodawania, zmieniania lub usuwania rekordów system zarządzania bazą danych automatycznie uaktualnia indeks zgodnie ze zmianami w bazie danych.
W przypadku posługiwania się obiektem Recordset typu tabela bieżący indeks określa kolejność, w jakiej rekordy przesyłane są do obiektu Recordset. Tabela może mieć kilka indeksów.
Obiekt Index typu DAO reprezentuje indeks dla obiektu TableDef.

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies