Access

  MS Access 2010+  |  Aplication Programming Interface API  |   VBA 7.0

• Pasek przewijania.

Pasek przewijania (scrollbar) to formant służący najczęściej do przesuwania zawartości okna, która jest większa, niż powierzchnia przewidziana do wyświetlania jego zawartości. W zdecydowany sposób ułatwia poruszanie się wewnątrz tego obszaru. W oknie roboczym MS Access pojawi się pionowy i (lub) poziomy pasek przewijania, jeżeli widoczny obiekt bazy swoją krawędzią przekroczy obszar roboczego okna.
Jeśli formularz zawiera więcej pól, niż można wyświetlić w jego roboczym obszarze, zazwyczaj wyświetla się pionowy i (lub) poziomy pasek przewijania umożliwiający szybkie przemieszczanie się między rekordami.

Paski przewijania okna roboczego MS Access.

Chcąc programowo zmienić położenie formularza, bądź kilku formularzy, a zwłaszcza jeżeli chcemy go dosunąć do prawej lub dolnej krawędzi okna roboczego musimy wiedzieć, czy paski przewijania są widoczne. Co prawda pasek przewijanie zajmuje tylko, lub aż ok. 20 pikseli szerokości (wysokości), ale jak to mówią „sztuka cierpi”, gdy przesuwany formularz znajdzie się kilka pikseli pod np. pionowym paskiem i  pojawi się poziomy pasek okna roboczego, który przesłoni elementy formularza np. Przyciski nawigacyjne.

Paski przewijania w MS Access
Poziomy pasek przewijania zasłania Przyciski nawigacyjne

Czy widoczny jest pionowy i (lub) poziomy pasek przewijania okna MS Access?

Niestety, okno robocze MS Access nie ma „Arkusza właściwości” i w żaden sposób nie ułatwia nam pracy przez udostępnienie swoich właściwości wprost. Na stronie GetWindowsLong(...) znajduje się opis funkcji API GetWindowsLong(...) za pomocą której możemy pobrać styl okna, a na stronie Styl okna, jak wyodrębnić elementy stylu ze zwracanej liczbowej wartości.
Jeszcze tylko jedna uwaga.
Okno robocze MS Access to okno „rodzic”, w którym otwierane są „dzieci” tj. obiekty MS Access takie jak tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra. Okno to, jak prawie każde okno Windows, ma swój uchwyt hwnd, ale także niedostępny wprost. Ale od czego jest wspomniana już funkcja GetWindowsLong(...) i stała GWL_HWNDPARENT. Nie należy mylić uchwytu tego okna z uchwytem hWndAccessApp określającym uchwytu przypisany przez system Windows do głównego okna programu MS Access.

 

⊗ Private Function accScrollBars(hWind As Long) As Long
 • Sprawdza, które paski przewijania są widoczne w oknie o uchwycie hwnd
 • argumenty:
  • hWind
  • uchwyt okna
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu zwraca liczbę określającą, które paski przewijania są widoczne:
  • 0 - żaden pasek przewijania nie jest widoczny
  • 1 - tylko poziomy pasek przewijania jest widoczny
  • 2 - tylko pionowy pasek przewijania jest widoczny
  • 3 - pionowy i poziomy pasek przewijania są widoczne
  Przy niepowodzeniu funkcja zwraca -1
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 08.01.2019
Option Compare Database
Option Explicit
 
#If Win64 Then
 Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" _
     Alias "GetWindowLongPtrA" _
     (ByVal hwnd As LongPtr, _
     ByVal nIndex As Long) As LongPtr
#ElseIf VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" _
     Alias "GetWindowLongA" _
     (ByVal hwnd As LongPtr, _
     ByVal nIndex As Long) As LongPtr
#Else
 Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
     Alias "GetWindowLongA" _
     (ByVal hwnd As Long, _
     ByVal nIndex As Long) As Long
#End If
 
' stałe określające przesunięcie argumentu nIndex :
Private Const GWL_HWNDPARENT = (-8) 'uchwyt do okna rodzica
Private Const GWL_STYLE = (-16)   'style okna
' stałe określające styl okna
Private Const WS_HSCROLL = &H100000 'okno posiada poziomy pasek przewijania
Private Const WS_VSCROLL = &H200000 'okno posiada pionowy pasek przewijania


#If VBA7 Then
 Private Function accScrollBars(hWind As LongPtr) As Long
#Else
 Private Function accScrollBars(hWind As Long) As Long
#End If
 
#If VBA7 Then
 Dim lStyle As LongPtr
#Else
 Dim lStyle As Long
#End If

	' pobierz styl okna
	#If VBA7 Then
		lStyle = GetWindowLongPtr(hWind, GWL_STYLE)
	#Else
		lStyle = GetWindowLong(hWind, GWL_STYLE)
	#End If

	If lStyle = 0 Then
		' coś poszło nie tak
		accScrollBars = -1
		Exit Function
	End If

	' porównaj bitowo styl okna ze stylem pasków przewijania
	If ((lStyle And WS_HSCROLL) = WS_HSCROLL) And ((lStyle And WS_VSCROLL) = WS_VSCROLL) Then
		 accScrollBars = 3
	ElseIf (lStyle And WS_VSCROLL) = WS_VSCROLL Then
		 accScrollBars = 2
	ElseIf (lStyle And WS_HSCROLL) = WS_HSCROLL Then
		 accScrollBars = 1
	End If

	End Function

	' przykładowe wywołanie:
	Private Sub btnTest_Click()
	#If VBA7 Then
	Dim hParent As LongPtr
	#Else
	Dim hParent As Long
	#End If
	Dim lRetVal As Long

	' pobierz uchwyt okna będącego Rodzicem formularza
	#If VBA7 Then
		hParent = GetWindowLongPtr(Me.hwnd, GWL_HWNDPARENT)
	#Else
		hParent = GetWindowLong(Me.hwnd, GWL_HWNDPARENT)
	#End If

	' pobierz pseudowłaściwość ScrollBar
	lRetVal = accScrollBars(hParent)
	Select Case lRetVal
		Case 0
			MsgBox "Żaden pasek przewijania."
		Case 1
			MsgBox "Poziomy pasek przewijania."
		Case 2
			MsgBox "Pionowy pasek przewijania."
		Case 3
			MsgBox "Oba paski przewijania."
		Case Else
			MsgBox "Nieprzewidziany błąd."
		End Select

End Sub
Pobierz    Do pobrania:Paski przewijania okna roboczego MS Access pobrano () razy

Paski przewijania formularza.

Przy próbie zastosowania funkcji:

      lStyle = accScrollBars(Me.hwnd)  

w celu sprawdzenia jakie paski przewijania są widoczne na formularzu, spotka nas porażka. Zwracana wartość lStyle nie zawiera stylu WS_HSCROLL ani WS_VSCROLL, czyli w oknie formularza nie są widoczne żadne paski przewijania.

Paski przewijania w formularzu
Paski przewijania okna formularza nie są identyfikowane.

Jednak paski przewijania formularza są widoczne. Jak rozwiązać problem identyfikacji pasków przewijania w formularzu będzie przedstawione na stronie Paski przewijania formularza.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies