Access

  MS Access 2010+  |  Bitmapa *.bmp  |   VBA 7.0

• Czy tablica typu Byte() jest prawidłową tablicą PictureData?

• Właściwość PictureData formantu Image.

Microsoft Access przechowuje wyświetlaną bitmapę dla formularzy, raportów, stron (Page) oraz formantów typu obraz (Image), przycisku polecenia (Button), przycisku przełącznika (ToggleButton) we właściwości PictureData. Właściwość PictureData jest binarną reprezentacją wyświetlanej bitmapy i jest do odczytu i zapisu we wszystkich widokach. Więcej o właściwości PictureData znajdziesz na stronie Image.PictureData

• 24-bitowa nieskompresowana bitmapa

We wszystkich przykładach dotyczących przetwarzania bitmap, ograniczam się do nieskompresowanych bitmap o 24-bitowej głębi kolorów. Bitmapa taka posiada 14 bajtowy nagłówek BITMAPFILEHEADER, zawierający sygnaturę 'BM', 40 bajtowy nagłówek BITMAPINFOHEADER, który zawierać musi elementy określające, że bitmapa ma 24 bitową głębię kolorów, jest zapisana bez użycia algorytmów kompresujących, a kierunek bajtów w tablicy bajtów obrazu jest z „z dołu do góry”

Na stronie Czy plik jest bitmapą 24-bit? przedstawiłem funkcję bmpIsBmp24bit(...) sprawdzającą, czy plik bitmapy spełnia wszystkie powyższe wymagania. Korzystając z założeń tam opisanych spróbuję napisać funkcję, sprawdzającą czy tablica typu Byte zawiera dane zgodne z nieskompresowaną 24-bitową bitmapą.

Co opisuje właściwość PictureData?

Właściwość PictureData faktycznie jest tablicą bajtów. Jeszcze do niedawna dla 24-bitowej bitmapy pierwsze 40 bajty tablicy był to nagłówek BitmapInfoHeader, a następne bajty określały kolor składowych RGB kolejnych pikseli bitmapy. Taką tablicę bajtów określa się mianem upakowana DIB, lub skrótowo DIB.

Wraz z pojawieniem się Microsoft Access 2007+ i nową właściwością bieżącej bazy danych „Format przechowywania właściwości obrazów” pojęcie „upakowana DIB” straciło swoją jednoznaczność.

 • W MS Access 2007+, dla opcji „Zachowaj format obrazu bitowego”, właściwość PictureData zawierać będzie wszystkie bajty pliku bitmapy, czyli 14 bajtowy nagłówek BitmaFileHeader, 40 bajtowy nagłówek BitmaInfoHeader i wszystkie pozostałe bajty określające kolor składowych RGB pikseli bitmapy.
 • Dla opcji „Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe” właściwości PictureData zawierać będzie „upakowaną DIB”, czyli 40 bajtowy nagłówek BitmaInfoHeader i wszystkie pozostałe bajty określające kolor składowych RGB pikseli bitmapy.

Na stronie Format właściwości obrazów znajduje się więcej informacji o właściwości „Format przechowywania właściwości obrazów”.

Czy tablica typu Byte jest prawidłową tablicą PictureData.

Jednak nie wszystko jest tak proste. Właściwość „Format przechowywania właściwości obrazów” określa sposób przechowywania obrazów dla nowo osadzanej grafiki, a nie grafiki już osadzonej w formantach. Zmiana opcji „Format przechowywania właściwości obrazów” nie powoduje zmian we właściwości PictureData formantów z osadzoną wcześniej grafiką. Aby zapisać bajty bitmapy, nie wystarczy pobranie właściwości „Format przechowywania właściwości obrazów”, by określić sposób przechowywania bajtów bitmapy we właściwości PictureData. Najprostszą metodą określenia struktury przechowywanej bitmapy jest porównanie dwóch pierwszych bajtów PictureData. Jeżeli są równe &H4D42 co odpowiada sygnaturze 'BM', to właściwość PictureData zawiera całą bitmapę tj. 14 bajtowy nagłówek BITMAPFILEHEADER, 40 bajtowy nagłówek BITMAPINFOHEADER i wszystkie bajty obrazu. Taki sposób odpowiada opcji „Zachowaj format obrazu bitowego”. Brak sygnatury 'BM' odpowiada opcji „Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe” i właściwość PictureData zawiera upakowaną DIB tj. 40 bajtowy nagłówek BITMAPINFOHEADER i wszystkie bajty określające kolor składowych RGB pikseli bitmapy.

Znając strukturę właściwości PictureData musimy jeszcze sprawdzić, czy odnosi się do 24-bitowej bitmapy zapisanej bez użycia algorytmów kompresujących, a kierunek odczytu bajtów z tablicy bajtów obrazu jest  „z dołu do góry”. Więcej o sposobie zapisu bitmapy z PictureData znajduje się na stronie: Zapis PictureData na dysk

Opis funkcji bmpIsArrayDIB(bBmpArray() As Byte) As Boolean

⊗ Public Function bmpIsArrayDIB(bBmpArray() As Byte) As Boolean
 • Sprawdza, czy tablica typu Byte (Image.PictureData) zawiera dane odpowiadające nieskompresowanej bitmapie o 24-bitowej głębi kolorów. Za pomocą funkcji vbaIsArrayAllocated(...), sprawdza, czy przekazana tablica bBmpArray jest jednowymiarową, zainicjowaną tablicą o odpowiedniej wielkości.
  Dla wartości argumentu fCheckStorageFormat = TRUE przypisuje zmiennej lStorageFormat wartość właściwości „Format przechowywania właściwości obrazów”, a dla wartości argumentu fCheckStorageFormat = FALSE sprawdza, czy dwa pierwsze bajty tablicy bBmpArray() są równe &H4D42 (odpowiadają sygnaturze 'BM'). Obecność sygnatury 'BM'' odpowiada opcji „Zachowaj format obrazu bitowego”,a brak sygnatury odpowiada opcji „Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe”.
  W zależności od wartości zmiennej lStorageFormat, nie zawsze zgodnej z aktualną wartością właściwości „Format przechowywania właściwości obrazów”, tablica musi zawierać minimalnie:
  • „Zachowaj format obrazu bitowego” = 58 bajtów (14 + 40 + 4).
   Dwa pierwsze bajty tablicy muszą zawierać sygnaturę 'BM', a offset do struktury BITMAINFOHEADER wynosi 14 bajtów.
  • „Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe” = 44 bajty (40 + 4),
   offset do struktury BITMAINFOHEADER wynosi 0.
  Jeżeli tablica nie spełnia tych warunków generowany jest błąd wykonania. Następnie do struktury BitmapInfoHeader kopiowanych jest 40 bajtów, począwszy od określonego offsetu i sprawdzana jest poprawność następujących elementów tej struktury:
  • 40-to bajtowy nagłówek - element .biSize = 40
  • 24-bitowa głębia kolorów - element .biBitCount = 24
  • brak kompresji - element .biCompression = 0
  • bitmapa „z dołu do góry” - element .biHeight >= 0
  Gdy którykolwiek element struktury struktury BitmapInfoHeader zawiera nieprawidłową wartość generowany jest błąd wykonania.
 • argumenty:
  • bBmpArray()
  • tablica typu Byte (Image.PictureData) zawierająca bajty nieskompresowanej bitmapy
  • fCheckStorageFormat
  • Argument opcjonalny. Domyślna wartość TRUE. Określa, że ma zostać odczytana wartość właściwości "Format przechowywania właściwości obrazów". Dla wartości False sprawdzane są dwa pierwsze bajty tablicy bBmpArray. Jeżeli są równe &H4D42 (sygnatura 'BM'), to zmiennej lStorageFormat przypisywana jest wartość 0, w przeciwnym wypadku lStorageFormat = 1.
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu, jeżeli tablica zawiera dane odpowiadające nieskompresowanej bitmapie o 24-bitowej głębi kolorów i kierunku odczytu bajtów obrazu „z dołu do góry” zwraca True, w przeciwnym wypadku zwraca False.
 • autor: Zbigniew Bratko
 • data: 23.02.2019
Public Function bmpIsArrayDIB(bBmpArray() As Byte, _
          Optional fCheckStorageFormat As Boolean = True) As Boolean
Dim bih       As BITMAPINFOHEADER
Dim lOffsetToBih  As Long
Dim iDim      As Integer
Dim lStorageFormat As Long
Const cProcName   As String = "Funkcja bmpIsArrayDIB(...)"

	'sprawdź, czy tablica jest zainicjowana i jednowymiarowa
	iDim = vbaIsArrayAllocated(bBmpArray)

	Select Case iDim
		Case 0
			Err.Raise errArrayNotInitialized, cProcName, _
								errBmpDescription(errArrayNotInitialized)
		Case Is <> 1
			Err.Raise errBihOneDimension, cProcName, _
								errBmpDescription(errBihOneDimension)
	End Select

	If fCheckStorageFormat = True Then
		' pobierz 'Format przechowywania właściwości obrazów'
		lStorageFormat = bmpPictureStorageFormat
	Else
		' sprawdź, czy tablica zaczyna się sygnaturą 'BM'
		If Chr$(bBmpArray(0)) & Chr$(bBmpArray(1)) = cBmpSignatureBM Then
			' tablica zawiera 14 bajtowy nagłówek BitmapFileFeader
			' opcja: 'Zachowaj format obrazu źródłowego' MS Access 2007+
			lStorageFormat = cPrpStoragePreserve
		Else
			' tablica nie zawiera sygnatury 'BM', zaczyna się od
			' 40 bajtowego nagłówka BitmapInfoHeader
			' opcja: 'Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe
			' zgodnie z programem Access 2003 i wcześniejszymi wersjami
			lStorageFormat = cPrpStorageConvert
		End If
	End If

	' sprawdź poprawność tablicy zgodnie z ustawioną wartością lStorageFormat
	Select Case lStorageFormat
		' opcja: 'Zachowaj format obrazu źródłowego' MS Access 2007+
		Case cPrpStoragePreserve
			' tablica musi zawierać 14 bajtowy nagłówek
			' BitmapFileFeader wraz z sygnaturą 'BM'
			If Chr$(bBmpArray(0)) & Chr$(bBmpArray(1)) = cBmpSignatureBM Then
				' ustaw offset do Nagłówka BitmapInfoHeader
				lOffsetToBih = cBmpBfhSize
			Else
				Err.Raise errBmpFailSignature, cProcName, _
									errBmpDescription(errBmpFailSignature)
			End If
			' przekazana tablica musi zawierać minimum 54 bajty (14+40+4)
			If UBound(bBmpArray) < (cBmpMinSize - 1) Then
				Err.Raise errBmpTooSmall, cProcName, _
									errBmpDescription(errBmpTooSmall)
			End If
		' opcja: 'Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe
		' zgodnie z programem Access 2003 i wcześniejszymi wersjami
		Case cPrpStorageConvert, cPrpStorageNotFound
			' ustaw offset do Nagłówka BitmapInfoHeader
			lOffsetToBih = 0
			' przekazana tablica musi zawierać minimum 44 bajty (40+4)
			If UBound(bBmpArray) < (cBmpMinSize - cBmpBfhSize - 1) Then
				Err.Raise errBmpDibTooSmall, cProcName, _
									errBmpDescription(errBmpDibTooSmall)
			End If
		Case Else
			Err.Raise errOthUnexpected, cProcName, _
								errBmpDescription(errOthUnexpected)
	End Select

	'kopiuj bajty bitmapy do struktury BitmapInfoHeader
	CopyMemory bih, bBmpArray(lOffsetToBih), ByVal cBmpBihSize

	'sprawdź, czy nagłówek bitmapy jest 40-bajtowy
	If bih.biSize <> cBmpBihSize Then
		Err.Raise errBihFailSize, cProcName, _
							errBmpDescription(errBihFailSize)
	End If

	'sprawdź głębię kolorów
	If bih.biBitCount <> cBmpBitCount24 Then
		Err.Raise errBmpOnlyBitCount24, cProcName, _
								 errBmpDescription(errBmpOnlyBitCount24)
	End If
		
	'sprawdź, czy bitmapa jest nieskompresowana
	If bih.biCompression <> cBmpNotCompressed Then
		Err.Raise errBmpIsCompressed, cProcName, _
							errBmpDescription(errBmpIsCompressed)
	End If

	'sprawdź, czy bitmapa jest "z dołu do góry"
	If bih.biHeight < 0 Then
		Err.Raise errBmpIsTopDown, cProcName, _
							errBmpDescription(errBmpIsTopDown)
	End If

	bmpIsArrayDIB = True

End Function

Deklaracja stałych i użyte funkcje

Option Compare Database
Option Explicit

' 14 bajtowy nagłówek pliku bitmapy.
' Zawiera informacje o rodzaju, rozmiarze i układzie pliku bitmapy (DIB).
Public Type BITMAPFILEHEADER
	bfType As Integer      'sygnatura BM (0x4D42) hex. &H424D
	bfSize As Long        'całkowity rozmiar pliku w bajtach
	bfReserved1 As Integer    'zarezerwowany - zazwyczaj równy ZERO
	bfReserved2 As Integer    'zarezerwowany - zazwyczaj równy ZERO
	bfOffBits As Long      'przesunięcie (w bajtach) do bajtów obrazu bitmapy
End Type
 
' 40 bajtowy nagłówek informacyjny bitmapy.
' Zawiera dane o właściwości bitmapy i organizacja jej kolorów.
Public Type BITMAPINFOHEADER
	biSize As Long        'rozmiar struktury
	biWidth As Long        'szerokość mapy bitowej w pikselach
	biHeight As Long       'wysokość mapy bitowej w pikselach. Dla dodatniej wartość biHeight,
																'bitmapa jest typu „z dołu do góry” i jej punkt początkowy
																'znajduje się w lewym dolnym rogu. Dla ujemnych biHeight
																'bitmapa jest typu „z góry na dół” i jej początek
																'znajduje się w lewym górnym rogu.
	biPlanes As Integer      'liczba warstw koloru, zawsze = 1
	biBitCount As Integer     'liczba bitów koloru na jeden piksel (1,4,8,16,24,32)
	biCompression As Long     'typ kompresji: BI_RGB = 0 (bez kompresji), BI_RLE8, BI_RLE4,
																'BI_BITFIELDS, BI_JPEG, BI_PNG
	biSizeImage As Long      'wielkość mapy bitowej w bajtach, jeżeli bitmapa jest
																'nieskompresowana (element biCompression równy jest BI_RGB)
																'wartość biSizeImage może być ustawiona na ZERO
	biXPelsPerMeter As Long    'rozdzielczość pozioma pixel/metr - zazwyczaj ZERO,
																'wartość 2835 odpowiada rozdzielczości 72 dpi,
																'wartość 11811 odpowiada rozdzielczości 300 dpi
	biYPelsPerMeter As Long    'rozdzielczość pionowa pixel/metr - opis jw.
	biClrUsed As Long       'liczba użytych kolorów (liczba pozycji w tablicy kolorów),
																'dla biClrUsed=0 używana jest maksymalna ilość kolorów
																'określona przez wartości pola biBitCount
	biClrImportant As Long    'liczba kolorów znaczących, zazwyczaj ZERO tzn. że wszystkie
																'kolory są potrzebne do wyświetlenia bitmapy
	'biClrUsed - dla 1-bitowych DIB = 0 lub 2
	'biClrUsed - dla 4-bitowych DIB = 0 lub 16, jeżeli 2-15 to wskazuje liczbę pozycji
							'w tablicy kolorów
	'biClrUsed - dla 8-bitowych DIB = 0 lub 256, jeżeli 2-255 to wskazuje liczbę pozycji
							'w tablicy kolorów
	'biClrUsed - dla 16, 24, 32 bitowych DIB zwykle wynosi ZERO
End Type
Option Compare Database
Option Explicit

Public Const cAccVersion2007  As Long = 12     'numer wersji MS Access 2007
'+-----------------------------------------------+
'|       Const - Bitmap          |
'+-----------------------------------------------+
Public Const cBmpIntSignature As Integer = &H4D42  'sygnatura bitmapy "BM" jako liczba Integer
Public Const cBmpSignatureBM  As String = "BM"   'sygnatura bitmapy "BM" jako ciąg znaków
Public Const cBmpBfhSize    As Long = 14     'wielkość nagłówka BitmaFileHeader
Public Const cBmpBihSize    As Long = 40     'wielkość nagłówka BitmapInfoHeader
Public Const cBmpOffsetToBits As Long = 54     'przesunięcie do bajtów obrazu bitmapy
Public Const cBmpBitCount24  As Long = 24     'głębia kolorów - bitów na piksel
Public Const cBmpBitCount32  As Long = 32     'głębia kolorów - bitów na piksel
Public Const cBmpNotCompressed As Long = 0      'nieskompresowana bitmapa BI_RGB = 0&
Public Const cBmpMinSize    As Long = 58     'minimalny rozmiar bitmapy 24bit (14+40+4)
Public Const cBmpDIBMinSize  As Long = 44     'minimalny rozmiar DIB bitmapy 24bit (40+4)
Option Compare Database
Option Explicit
'+---------------------------------------------+
'| Errors - własna obsługa niektórych błędów  |
'+---------------------------------------------+
'inny, nieprzewidziany błąd
Public Const errOthUnexpected    As Long = vbObjectError + 1
'-----------------------------------------------------------------
'dolna granica zakresu numerów błędów dotyczących plików
Private Const errFileError     As Long = vbObjectError + 100
'nazwa pliku zawiera nieprawidłowe znaki
Public Const errFileBadName     As Long = errFileError + 1
'plik istnieje na dysku
Public Const errFileExist      As Long = errFileError + 3
'plik nie istnieje na dysku
Public Const errFileNotExist    As Long = errFileError + 4
'--------------------------------------------------------------------
'dolna granica zakresu numerów błędów dotyczących argumentów funkcji
Private Const errArgsError     As Long = vbObjectError + 200
'argument musi być tablicą
Public Const errArgIsNotArray    As Long = errArgsError + 1
'tablica jest niezainicjowana
Public Const errArrayNotInitialized As Long = errArgsError + 2
'nieprawidłowa wartość argumentu
Public Const errArgFailValue    As Long = errArgsError + 3
'--------------------------------------------------------------------
'dolna granica zakresu numerów błędów dotyczących bitmap
Private Const errBmpError      As Long = vbObjectError + 300
'błąd formatu pliku (nieprawidłowa sygnatura pliku)
Public Const errBmpFailSignature  As Long = errBmpError + 1
'błąd formatu nagłówka BitmapInfoHeader
Public Const errBihFailFormat    As Long = errBmpError + 2
'błąd formatu nagłówka BitmapInfoHeader
Public Const errBihFailSize     As Long = errBmpError + 3
'brak nagłówka BitmapInfoHeader
Public Const errBihNotExist     As Long = errBmpError + 4
'nagłówek musi być tablicą jednowymiarową
Public Const errBihOneDimension   As Long = errBmpError + 5
'obsługiwana jest tylko 24 i 32-bitowa głębia kolorów
Public Const errBmpBitCount     As Long = errBmpError + 6
'obsługiwana jest tylko 24 głębia kolorów
Public Const errBmpOnlyBitCount24  As Long = errBmpError + 7
'obsługiwana jest tylko 24 głębia kolorów
Public Const errBmpIsCompressed   As Long = errBmpError + 8
'obsługiwana jest tylko bitmapa z 'dołu do góry'
Public Const errBmpIsTopDown    As Long = errBmpError + 9
'Plik bitmapy jest zbyt mały (min. 58 bajtów)
Public Const errBmpTooSmall     As Long = errBmpError + 10
'PictureData: DIB jest zbyt mały (min. 44 bajty)
Public Const errBmpDibTooSmall   As Long = errBmpError + 11

'--------------------------------------------------------------------
'dolna granica zakresu numerów błędów dotyczących Właściwości
Private Const errPrpError      As Long = vbObjectError + 1000
'nie można ustawić właściwości „Picture Property Storage Format”
'(Format przechowywania właściwości obrazów)
Public Const errPropertyStorage   As Long = errPrpError + 1
'nieoczekiwany błąd ustawienia właściwości Format przechowywania
'właściwości obrazów (Picture Property Storage Format)"
Public Const errPropertyStorageFail As Long = errPrpError + 2


' zwraca opis błędu własnego o numerze lErrNo
Public Function errBmpDescription(lErrNo As Long) As String
Dim sErrDscr As String

	Select Case lErrNo
	'------------------------- errFileError = vbObjectError + 100
	Case errFileBadName
		sErrDscr = "Pełna nazwa pliku zawiera nieprawidłowy znak"
	Case errFileExist
		sErrDscr = "Plik docelowy istnieje."
	Case errFileNotExist
		sErrDscr = "Plik nie istnieje na dysku."
	'------------------------- errArgsError = vbObjectError + 200
	Case errArgIsNotArray
		 sErrDscr = "Argumentem funkcji musi być tablicą."
	Case errArrayNotInitialized
		 sErrDscr = "Tablica nie jest zainicjowana."
	Case errArgFailValue
		 sErrDscr = "Nieprawidłowa wartość argumentu."
	'------------------------- errBmpError = vbObjectError + 300
		Case errBmpFailSignature
			sErrDscr = "Niewłaściwa sygnatura pliku bitmapy."
		Case errBihFailFormat
			sErrDscr = "Błąd formatu nagłówka BitmapInfoHeader"
		Case errBihFailSize
			sErrDscr = "Nagłówek BitmapInfoHeader musi mieć wielkość 40 bajtów"""
		Case errBihNotExist
			sErrDscr = "Niezainicjowany nagłówek BitmapInfoHeader bitmapy."
		Case errBihOneDimension
			sErrDscr = "Nagłówek BitmapInfoHeader " & _
								 "musi być tablicą jednowymiarową."
		Case errBmpBitCount
			sErrDscr = "Obsługiwana jest tylko bitmapa" & vbNewLine & _
								 "o 24 lub 32-bitowej głębi kolorów."
		Case errBmpOnlyBitCount24
			sErrDscr = "Obsługiwana jest tylko bitmapa" & vbNewLine & _
								 "o 24-bitowej głębi kolorów."
		Case errBmpIsCompressed
			sErrDscr = "Bitmapa skompresowana nie jest obsługiwana."
		Case errBmpIsTopDown
			sErrDscr = "obsługiwana jest tylko bitmapa z 'dołu do góry'."
		Case errBmpTooSmall
			sErrDscr = "Plik bitmapy jest zbyt mały." & vbNewLine & _
								 "Minimalna wielkość to " & cBmpMinSize & " bajtów."
		Case errBmpDibTooSmall
			sErrDscr = "Tablica Image.PictureData" & vbNewLine & _
								 "musi zawierać minimum " & cBmpDIBMinSize & " bajtów."
		Case Else
			sErrDscr = "Nieprzewidziany błąd Aplikacji." & vbNewLine & _
								 "Zanotuj nr błędu i opis" & vbNewLine & _
								 "i skontaktuj się z Administratorem."
	End Select

	errBmpDescription = sErrDscr

End Function
' Funkcja vbaIsArrayAllocated(...) pobiera wskaźnik lptrArray do przekazanej w argumencie
' vArray zmiennej i wczytuje do zmiennej vt dwa pierwsze bajty z deskryptora zmiennej Variant.
' W zmiennej vt flaga VT_ARRAY musi być ustawiona, gdyż argument vArray ma wskazywać na tablicę.
' W przeciwnym wypadku funkcja kończy działanie. Następnie pobierany jest wskaźnik lptrSA
' do struktury SAFEARRAY. Jeżeli w zmiennej vt flaga VT_BYREF jest ustawiona, to lptrSA jest
' wskaźnikiem do wskaźnika do struktury SAFEARRAY, co wymusza ponowne pobranie nowego wskaźnika.
' Jeżeli nowy wskaźnik lptrSA jest równy ZERO, to tablica nie jest zainicjowana.
' Dla wartości wskaźnika lptrSA większej od Zera pobierany jest ze struktury SAFEARRAY
' element iDims określający ilość wymiarów tablicy. Wartość elementu iDims większa od Zera
' nie wskazuje jednoznacznie, że tablica została zainicjowana.
' Przypadek ten dotyczy zmiennej Variant zawierającej niezainicjowaną tablicę vArray = Array().
' Dopiero ilość elementów cElements struktury SAFEARRAYBOUND z ostatniego elementu
' tablicy rgsabound() będącej elementem struktury SAFEARRAY równa ZERO jednoznacznie określa,
' że tablica nie jest zainicjowana.
'  argumenty:
'   vArray
'    zmienna typu Variant zawierającą tablicę.
'  zwraca:
'   Jeżeli przekazana w argumencie tablica jest zainicjowana zwraca ilość wymiarów tablicy.
'   Jeżeli tablica nie jest zainicjowana zwraca ZERO.
' autor: Zbigniew Bratko
' data: 03.02.2019
'

Option Compare Database
Option Explicit
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" ( _
    Destination As Any, _
    source As Any, _
    ByVal Length As LongPtr)
#Else
 Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" _
    (Destination As Any, _
    Source As Any, _
    ByVal Length As Long)
#End If

Public Function vbaIsArrayAllocated(ByRef vArray As Variant) As Long
Dim vt      As Integer   ' kombinacja stałych (VT_) określająca typ danych
Dim iDims     As Integer   ' ilość wymiarów tablicy
Dim lElements   As Long     ' ilość elementów w wymiarze tablicy
Dim lLbound    As Long     ' dolny indeks wymiaru
Dim i       As Long
Const VT_BYREF = &H4000&     ' flaga - wskaźnik przekazany przez wskaźnik
Const VT_ARRAY = &H2000&     ' flaga = vbArray - tablica
Const conLenVarDscr As Long = 8  ' wielkość deskryptora zmiennej Variant
  
#If VBA7 Then
 Dim lptrSA    As LongPtr  ' wskaźnik do struktury SAFEARRAY
 Dim lptrArray   As LongPtr  ' wskaźnik do zmiennej vArray
 Const conLengthSA As Long = 24 ' offset do tablicy rgsabound[1]
#Else
 Dim lptrSA    As Long    ' wskaźnik do struktury SAFEARRAY
 Dim lptrArray   As Long    ' wskaźnik do wskaźnik do zmiennej vArray
 Const conLengthSA As Long = 16 ' offset do tablicy rgsabound[1]
#End If

	' pobierz wskaźnik to zmiennej vArray
	lptrArray = VarPtr(vArray)

	'pobierz VarType z deskryptora zmiennej Variant (dwa pierwsze bajty)
	CopyMemory vt, ByVal lptrArray, ByVal 2

	' jeżeli zmienna vArray nie jest tablicą => wyjdź
	If (vt And VT_ARRAY) <> VT_ARRAY Then Exit Function

	'pobierz wskaźnik lptrSA do struktury SAFEARRAY
	CopyMemory lptrSA, ByVal lptrArray + conLenVarDscr, ByVal LenB(lptrArray)

	'tablica jest niezainicjowana => wyjdź
	If lptrSA = 0 Then Exit Function

	' sprawdź, czy lptrSA jest wskaźnikiem do struktury SAFEARRAY,
	' czy wskaźnikiem do wskaźnika do struktury SAFEARRAY
	If (vt And VT_BYREF) = VT_BYREF Then
		'pobierz wskaźnik do struktury SAFEARRAY
		CopyMemory lptrSA, ByVal lptrSA, ByVal LenB(lptrSA)
	End If

	'tablica jest niezainicjowana => wyjdź
	If lptrSA = 0 Then Exit Function

	'pobierz ilość wymiarów tablicy
	CopyMemory iDims, ByVal lptrSA, ByVal 2

	'tablica nie jest zainicjowana
	If iDims <= 0 Then Exit Function

	' lptrSA > 0 i intDims > 0 ;Sprawdź ostatecznie, czy tablica
	' jest zainicjowana: przypadek: vArray = Array()
	CopyMemory lElements, ByVal (lptrSA + conLengthSA), ByVal 4

	' jeżeli brak elementu w ostatnim wymiarze tablicy => wyjdź
	If lElements = 0 Then Exit Function

	vbaIsArrayAllocated = iDims

End Function
' Właściwość „Format przechowywania właściwości obrazów”
'? Public Function bmpPictureStorageFormat( _
'        Optional lPictStorageFormat As Long _
'             = cPrpStorageNotChange) As Long
' Pobiera numer wersji Ms Access za pomocą funkcji Numer wersji MS Access (...).
' Jeżeli MS Access jest w wersji 2003 lub niższej, funkcja zwraca wartość
' cPrpStorageNotFound = - 1. Chociaż właściwość „Picture Property Storage Format” nie istnieje,
' ale wersje niższe MS Access konwertują pliki graficzne na mapy bitowe zgodne programem
' Access 2003 i wcześniejszymi wersjami, czyli faktycznie zwrócona wartość odpowiada wartości
' stałej cPrpStorageConvert = 1
' Gdy MS Access jest w wersji 2007 i wyższej, funkcja próbuje pobrać właściwość „Format
' przechowywania właściwości obrazów”. Jeżeli właściwość ta istnieje, pobierana jest
' jej wartość. Dla wartości argumentu lPictStorageFormat = 0 lub = 1 ustawia nową wartość
' i równocześnie ją zwraca. Dla wartości argumentu lPictStorageFormat = cPrpStorageNotChange
' zwraca jedynie wartość właściwości.
' Jeżeli właściwość nie istnieje, występuje błąd wykonania nr 3270 o treści "Nie odnaleziono
' właściwości". Dzięki instrukcji On Error Resume Next kontynuowane jest wykonywania
' kodu bez względu na występujące ewentualne błędy. Wygenerowany błąd zostaje przechwycony
' i w zależności od wartości argumentu lPictStorageFormat zostaje utworzona właściwość
' „Picture Property Storage Format” o wartości lPictStorageFormat, która zostaje zwrócona,
 'bądź funkcja zwraca wartość cPrpStorageNotFound = - 1.
'  argumenty:
'   lPictStorageFormat
'    opcjonalny argument określający nową wartość właściwości „Formatu przechowywania
'    właściwości obrazów”. Dla wartości domyślnej cPrpStorageNotChange = - 2 wartość
'    właściwości zostaje tylko pobrana (wartość właściwość nie ulega zmienianie).
'  zwraca:
'   Przy powodzeniu zwraca wartość właściwości „Format przechowywania właściwości obrazów”
'   0 - Zachowaj format obrazu źródłowego (dla wersji MS Access 2007 i wyższe)
'   1 - Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe (zgodne
'     z programem Access 2003 i wcześniejszymi wersjami)
'  -1 - cPrpStorageNotFound właściwość nie jest ustawiona (obowiązuje opcja = 1
'     „Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe”).
'  -3 - cPrpStorageUnknown wartość zwracana przy niepowodzeniu.
' autor: Zbigniew Bratko
' data: 04.02.2019 cPrpStorageUnknown
Public Function bmpPictureStorageFormat( _
       Optional lPictStorageFormat As Long _
            = cPrpStorageNotChange) As Long
Dim dbs      As DAO.Database
Dim prp      As DAO.Property
Dim lStorageFormat As Long
Dim lErrNumber   As Long
Dim strErrDscription As String
Const cProcName    As String = "Funkcja bmpPictureStorageFormat(...)"


	' ustaw domyślną zwracaną wartość
	bmpPictureStorageFormat = cPrpStorageUnknown

	'sprawdź poprawność argumentu: < = 1
	If lPictStorageFormat > cPrpStorageConvert Then
		Err.Raise errArgFailValue, cProcName, _
							errBmpDescription(errArgFailValue)
	End If

	'sprawdź wersję MS Access
	If vbaVersionAccess < cAccVersion2007 Then
		'Access jest w wersji 2003 lub niższej, (właściwość nie występuje)
		bmpPictureStorageFormat = cPrpStorageNotFound
		Exit Function
	End If

	Set dbs = CurrentDb
		With dbs
			On Error Resume Next
				' ponieważ właściwość może być nieustawiona, włącz pułapkowanie błędu
				' i spróbuj pobrać format przechowywania obrazów
				lStorageFormat = .Properties(cPrpStoragePictureName)
				If Err.Number = 0 Then
					'właściwość jest ustawiona, zapisz wartość
					bmpPictureStorageFormat = lStorageFormat
					If lPictStorageFormat >= 0 Then
						' ustaw właściwość, jeżeli wartość jest inna niż przekazana
						If lPictStorageFormat < > lStorageFormat Then
							.Properties(cPrpStoragePictureName) = lPictStorageFormat
							' zwróć wartość właściwości
							bmpPictureStorageFormat = .Properties(cPrpStoragePictureName)
						End If
					End If
				Else
					' właściwość nie jest ustawiona
					If Err.Number = cAccPrpNotFound Then
						' i nie jest wymagana zmiana, zwróć brak
						' właściwości cPrpStorageNotFound = (-1)
						If lPictStorageFormat < 0 Then
							bmpPictureStorageFormat = cPrpStorageNotFound
						Else
							'utwórz właściwość i przypisz jej wartość
							Set prp = .CreateProperty( _
								cPrpStoragePictureName, _
										dbLong, lPictStorageFormat)
										.Properties.Append prp
								.Properties.Refresh
								bmpPictureStorageFormat = .Properties(cPrpStoragePictureName)
							Set prp = Nothing
						End If
					Else
						'nieprzewidziany błąd, włącz obsługę błędów i wygeneruj błąd
						On Error GoTo 0
						Err.Raise Err.Number, cProcName, Err.Description
					End If
				End If
			On Error GoTo 0
		End With
	Set dbs = Nothing

End Function

' ? Public Function vbaVersionAccess() As Integer
' Wykorzystując funkcję SysCmd z argumentem acSysCmdAccessVer pobiera do zmiennej
' typu Variant wersję programu MS Access i konwertuje zwracaną wartość na typ Integer.
'  argumenty:
'   nie pobiera argumentów
'  zwraca:
'   Przy powodzeniu zwraca nr wersji MS Access. Przy niepowodzeniu zwraca ZERO.
' autor: Zbigniew Bratko
' data: 08.02.2019
Public Function vbaVersionAccess() As Integer
Dim varVersion As Variant

	 varVersion = Nz(Application.SysCmd(acSysCmdAccessVer), 0)
	 If IsNumeric(varVersion) Then
			vbaVersionAccess = CInt(varVersion)
	 Else
			vbaVersionAccess = Val(varVersion)
	 End If

End Function

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies